Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да направите привлекателна своята презентация, като добавяте картини, таблици или графики към слайдшоутата. Можете също да редактирате добавеното съдържание, например чрез изрязване на картини, преместване на таблици и добавяне/премахване на редове и колони.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на картини от вашето устройство, мрежа или интернет

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, е важно да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

Добавяне на картина от вашето устройство или от мрежата

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване. Ще чуете: "Раздел Вмъкване".

 3. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на картина, натиснете P. Чувате: "Диалогов прозорец "Вмъкване на картина". Име на файла".

  Съвет: Диалоговият прозорец Вмъкване на картина е специален случай на стандартния прозорец на файловия мениджър, отворен в папката ви Картини. Добра идея е да имате под ръка местоположението на файла с картината, така че да можете да го намерите по-лесно.

 4. Въведете името на файла и пътя в полето Име на файл или изберете файла, който искате да вмъкнете. След това натиснете Enter.

 5. Картината се вмъква и е избрана.

  Забележка: Когато е избрана картина, се показва контекстният раздел Формат. Можете да използвате опциите в този раздел, за да преоразмерите изображението или да добавяте цветове, стилове и др. За да отидете на раздела Формат, натиснете Alt+J. Чувате "Раздел Формат". За да се придвижвате между опциите във Формат , натискайте клавиша Tab.

Добавяне на картина от интернет

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване. Ще чуете: "Раздел Вмъкване".

 3. За да намерите картина в интернет, която да добавите към своята презентация, натиснете F. В разказвача чувате: "Въведете своя израз за търсене, редактиране". В JAWS чувате: "Вмъкване на картини".

 4. Въведете термина за търсене и натиснете Enter.

 5. Резултатите от търсенето се показват. За преглед на картините натискайте Tab, докато не чуете размер и източник на изображението. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате между изображенията. В разказвача описанията на картините се произнасят, докато се придвижвате. JAWS не чете описанията на картините.

 6. За да изберете изображение, поставете фокуса върху него и натиснете клавиша Enter.

  Забележка: Можете да изберете повече от една картина.

 7. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкни", и натиснете Enter.

  Картината се вмъква и е избрана.

Изрязване на картина

Променете формата на картините в презентацията на конкретни фигури или пропорции.

Изрязване до определена фигура

 1. В презентацията отидете в областта за съдържание на слайда и изберете изображението, което искате да изрежете. За да изберете изображение, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Изображение". В JAWS чувате: "Картина".

 2. За да отворите менюто Формат, натиснете Alt+J. Ще чуете: "Раздел "Формат".

 3. За да отидете на менюто Изрязване, натиснете V. Чувате: "Изрязване".

 4. За да изрежете картината до определена фигура, натискайте стрелка надолу, за да стигнете до подменюто Изрязване до фигурата. За да разгънете подменюто, натиснете интервал.

 5. За да прегледате опциите за фигура, използвайте клавишите със стрелка. Описанията на фигурите се произнасят, докато се придвижвате.

 6. За да изберете фигура за изрязване, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната фигура.

Изрязване до пропорция

 1. В презентацията отидете в областта за съдържание на слайда и изберете изображението, което искате да изрежете.

 2. За да отворите менюто Формат, натиснете Alt+J. Ще чуете: "Раздел "Формат".

 3. За да отидете на менюто Изрязване, натиснете V. Чувате: "Изрязване".

 4. За да изрежете картината до дадена пропорция, натискайте стрелка надолу, за да стигнете до подменюто Пропорция. За да разгънете подменюто, натиснете интервал.

 5. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите за пропорция. Пропорциите се произнасят, докато се придвижвате.

 6. За да изберете пропорция, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната пропорция.

Добавяне и форматиране на таблица в слайд

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване. Ще чуете: "Раздел Вмъкване".

 3. За да отидете на менюто Таблица, натиснете T. Чувате: "Таблица 1x1".

 4. За да вмъкнете таблица във вашата презентация, натиснете I.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на таблица с фокус върху полето Брой на колоните. Броят на колоните по подразбиране е 5. Ако искате да изтриете броя по подразбиране, натиснете клавиша Delete и въведете нов брой на колоните. След това натиснете клавиша Tab. Фокусът се премества в полето Брой на редовете. Броят по подразбиране е 2. За да промените, въведете броя на редовете и натиснете Enter.

 6. Таблицата се вмъква в избрания слайд, като курсорът е в клетката в горния ляв ъгъл. Разказвачът я идентифицира като "клетка в ред нула колона нула".

 7. За да добавите текст към клетките в таблицата, поставете курсора в клетката и след това въведете вашия текст. За да прегледате клетките, използвайте клавишите със стрелки. Разказвачът произнася местоположенията на клетките, докато се придвижвате.

 8. За да спрете с редактирането на таблицата, натиснете Esc.

Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Добавяне на ред

 1. В презентацията отидете в областта за съдържание на слайда и изберете таблицата. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелка, за да поставите курсора в клетката над или под мястото, където искате да се покаже новият ред.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отгоре".

  • За да добавите ред под избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдолу".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Редът се вмъква, а фокусът е върху най-лявата клетка на новия ред.

Добавяне на колона

 1. В презентацията отидете в областта за съдържание на слайда и изберете таблицата.

 2. Преместете курсора до клетка отдясно или отляво на мястото, където искате да се покаже новата колона.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отляво".

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдясно".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Колоната се вмъква, а фокусът е върху най-горната клетка на новата колона.

Изтриване на ред или колона

 1. В таблица преместете курсора до клетка от колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 3. За да отидете на менюто Изтриване, натиснете D.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете колона, натискайте Tab, докато не чуете: "Изтриване на колони".

  • За да изтриете ред, натискайте Tab, докато не чуете: "Изтриване на редове".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Колоната или редът се изтрива и фокусът се премества в друга клетка в таблицата.

Съвет: За да изтриете бързо цялата таблица, изберете таблицата и след това натиснете клавиша Delete.

Добавяне на граница към таблица

 1. В презентацията изберете таблицата, към която искате да добавите граница. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt+J и след това T. Чувате: "Раздел Проектиране".

 3. За да изберете стил на граница, натиснете L. Чувате "Без граница" или стил на граница. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да преглеждате стиловете. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да изберете къде искате да добавите граница, натиснете Alt+J, а за да отидете на раздела Проектиране, натиснете T и след това B. Ще чуете "Без граница" или опция за граница. Използвайте стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите. Опциите се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Границата се добавя към таблицата и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Промяна на вида на таблица

Можете да използвате командите в раздела Проектиране, за да промените облика на вашата таблица. Можете например да приложите Стил на таблица или да промените фоновия цвят.

Прилагане на стил на таблица

 1. В презентацията изберете таблицата, в която искате да приложите един от налични стилове за форматиране. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt+J и след това T. Чувате: "Раздел Проектиране".

 3. За да отидете на менюто Стилове на таблици, натиснете A. Чувате текущия стил на таблицата.

 4. За да прегледате стиловете на таблица, използвайте клавишите със стрелка. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет: За да премахнете стил от вашата таблица, в менюто Стилове на таблици натиснете C.

 5. Стилът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Добавяне или промяна на фона

 1. В презентацията изберете таблицата, към която искате да промените фоновия цвят.

 2. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt+J и след това T. Чувате: "Раздел Проектиране".

 3. За да отидете на менюто Оцветяване, натиснете H. Чувате текущия фонов цвят.

 4. За да прегледате фоновите цветове, използвайте клавишите със стрелка. Цветовете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет: За да премахнете фоновия цвят, натиснете N, за да изберете Без запълване.

 5. Фоновият цвят се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преместване или преоразмеряване на таблица

Преместване на таблица

 1. В презентацията изберете таблицата, която искате да преместите. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да преместите таблицата в рамките на слайда, използвайте клавишите със стрелка.

 3. За да спрете с преместването на таблицата, натиснете Esc.

Преоразмеряване на таблица

Въвеждане на конкретен размер за таблица

 1. В презентацията изберете таблицата, която искате да преоразмерите.

 2. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на таблицата, натиснете TH. След това въведете височината в инчове и натиснете клавиша Enter.

  • За да промените ширината на таблицата, натиснете TW. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

Размерът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преоразмеряване на колона или ред

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените размера на колона или ред. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да поставите курсора в клетката, която е в колоната или реда, които искате да преоразмерите.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на реда, натиснете H. След това въведете височината в инчове и натиснете клавиша Enter.

  • За да промените ширината на колоната, натиснете W. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

 5. Размерът на колоната или реда се променя и фокусът се премества в избраната преди това клетка.

 Вмъкване на фигура или графика SmartArt

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете графика SmartArt.

 2. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване. Ще чуете: "Раздел Вмъкване".

 3. За да отворите диалоговия прозорец SmartArt, натиснете M. Чувате: "Избиране на графика SmartArt".

 4. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате категориите с графики SmartArt. Категориите се произнасят, докато се придвижвате. Когато стигнете до желаната категория, натиснете Tab.

 5. За да прегледате графиките SmartArt в рамките на избраната категория, използвайте клавишите със стрелка. Описателните имена на графиките SmartArt се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 6. Създава се и се вмъква графиката SmartArt в избрания слайд, като фокусът е върху първото редактируемо текстово поле.

  Съвет: Можете да използвате командите в разделите Формат и Проектиране, за да промените облика на графиката SmartArt. За да отидете раздела Формат, натиснете Alt, J и след това O. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt, J и след това S.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да направите привлекателни своите презентации, като добавите картини, фигури и таблици в тях. Можете също да редактирате добавеното съдържание например чрез добавяне на рамки към картините и добавяне/премахване на редове и колони на таблиците.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в PowerPoint за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Добавяне на картини

Можете да използвате снимка, която сте направили с камерата на вашето устройство, или да изтеглите изображение от уеб.

Добавяне на картина от вашето устройство

Ако сте записали картини на вашето устройство, можете да ги използвате във вашата презентация. Можете също да потърсите изображения онлайн и да ги запишете на вашето устройство. По подразбиране изображения от интернет се записват в Изтегляния.

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, важно е да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз в Bing може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Снимки, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прегледате картините в текущо избраното местоположение за съхранение на изображения, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното от вас изображение. TalkBack прочита името и датата на всяко изображение.

  • За да отидете в друго местоположение за съхранение, например Изтегляния или Последни, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Покажи пътища", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаното изображение.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете избраното изображение. Чувате: "PowerPoint, обработено изображение".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши изображението", след което докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Добавяне на снимка от камерата

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Камера, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Камера се отваря.

  Ако чуете "Разрешете на PowerPoint да заснема снимки и да записва видео", плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Разреши", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да направите снимка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Спусък", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Фокусът се премества върху бутона Готово. За да използвате снимката във вашата презентация, докоснете двукратно екрана. Чувате: "PowerPoint, обработено изображение".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши изображението", след което докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Промяна на стилове на картини

Можете да добавяте различни стилове на рамка или граница към картините.

 1. Докато се намирате в слайд, намерете картината, чийто стил искате да промените, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете картината.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Стилове", след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате опциите за стил, плъзгайте надясно, докато не чуете желания от вас стил, например "Проста рамка, черно, елемент от списък".

 4. За да приложите стила към картината, докоснете двукратно екрана.

 5. За да затворите менюто Стилове, плъзнете надолу и след това наляво.

Добавяне на таблица

Можете да добавяте таблици, за да показвате информация по компактен, организиран начин.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете таблица, плъзгайте надясно, докато не чуете "Таблица, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  По подразбиране се създава таблица с 3 колони и 3 реда.

Изтриване на таблица

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Изтриване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий таблицата, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на редове или колони

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отдясно, бутон" или "Вмъкни отдолу, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Изтриване на редове или колони

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Изтриване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете ред, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий редовете, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да изтриете колона, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий колоните, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Преоразмеряване на таблица

След като добавите текст и колони към вашата таблица, можете автоматично да я преоразмерите за най-добро побиране на текущия брой колони.

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, Още опции, превключвател", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню на раздел, избрана е таблица".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Автопобиране", след което докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на фигура

PowerPoint за Android предлага библиотека с готови фигури, които можете да използвате, за да представите данните си, например в блоксхема.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете фигура, плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, Още опции, превключвател", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете "Меню на раздел", последвано от текущо избрания раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Фигури, меню", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Фигури.

  Фигурите са организирани в следните групи:

  • Последни фигури

  • Линии

  • Правоъгълници

  • Основни фигури

  • Блокови стрелки

  • Математически знаци

  • Блоксхема

  • Звезди и ленти

  • Изнесени означения

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас фигура, например "Правоъгълник, елемент от списък", след което докоснете двукратно екрана, за да я вмъкнете. Фокусът се премества към раздела Фигура, като фигурата е избрана в слайда.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да направите привлекателни своите презентации, като добавите картини, фигури и таблици в тях. Можете също да редактирате добавеното съдържание например чрез добавяне на рамки към картините и добавяне/премахване на редове и колони на таблиците.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в PowerPoint Mobile отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint Mobile за Windows 10

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

В тази тема

Добавяне на картини

Можете да използвате снимка, която сте направили с камерата на вашето устройство, или да изтеглите изображение от уеб.

Добавяне на картина от вашето устройство

Ако сте записали картини на вашето устройство, можете да ги използвате във вашата презентация. Можете също да потърсите изображения онлайн и да ги запишете на вашето устройство. По подразбиране изображения от интернет се записват в Снимки.

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, важно е да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз в Bing може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Снимки, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното изображение. Разказвачът прочита името и датата на всяко изображение.

 3. За да изберете изображението, докоснете двукратно екрана.

 4. За да вмъкнете избраното изображение, плъзнете надясно, докато не чуете "Вмъкване, бутон Лента с приложения", след което докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Добавяне на снимка от камерата

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Камера, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Камера се отваря.

 2. За да направите снимка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Заснемане на снимка, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Приеми. Снимката е заснета".

 3. За да използвате снимката във вашата презентация, докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Промяна на стилове на картини

Можете да добавяте различни стилове на рамка или граница към картините.

 1. Докато се намирате в слайд, намерете картината, чийто стил искате да промените, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете картината.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Стилове, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате опциите за стил, плъзгайте надясно, докато не чуете желания от вас стил, например "Проста рамка, черно".

 4. За да приложите стила към картината, докоснете двукратно екрана.

 5. За да затворите менюто Стилове, плъзнете нагоре и след това надясно. Чувате: "Изскачащ прозорец, меню Прекрати, бутон". Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на таблица

Можете да добавяте таблици, за да показвате информация по компактен, организиран начин.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете таблица, плъзгайте надясно, докато не чуете "Таблица, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  По подразбиране се създава таблица с 3 колони и 3 реда.

Изтриване на таблица

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете таблицата, която искате да изтриете, след което докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстното меню.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне или изтриване на редове и колони

Можете да добавите редове и колони, които използвате или единична клетка, или цялата таблица като отправна точка за новите редове или колони.

Добавяне на редове и колони около цялата таблица

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете таблицата, която искате да промените, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте с един пръст в долния край на екрана, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отгоре, бутон" или "Вмъкни отдясно, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на редове и колони около клетка

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете таблицата, която искате да промените, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете правилната клетка, след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте с един пръст в долния край на екрана, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отдясно, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Изтриване на редове и колони

 1. В слайд плъзгайте наляво, докато не чуете таблицата, която искате да промените, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете правилната клетка, след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте с един пръст в долния край на екрана, докато не чуете "Изтрий, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню Изтриване".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете ред, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий редовете, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да изтриете колона, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий колоните, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Преоразмеряване на таблица

След като добавите текст и колони към вашата таблица, можете автоматично да я преоразмерите за най-добро побиране на текущия брой колони.

 1. В слайд плъзгайте наляво, докато не чуете таблицата, която искате да преоразмерите, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Още опции, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се разделът Таблица.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Автопобиране", след което докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на фигура

PowerPoint Mobile предлага библиотека с готови фигури, които можете да използвате, за да представите данните си, например в блоксхема.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете фигура, плъзгайте надясно, докато не чуете "Фигури, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Фигури.

  Фигурите са организирани в следните групи:

  • Последни фигури

  • Линии

  • Правоъгълници

  • Основни фигури

  • Блокови стрелки

  • Математически знаци

  • Блоксхема

  • Звезди и ленти

  • Изнесени означения

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас фигура, например "Правоъгълник", след което докоснете двукратно екрана, за да я вмъкнете. Фокусът се връща към вашата презентация, като фигурата е избрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата си и екранен четец, като например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да вмъкнете картини и таблици във вашата презентация.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Добавяне на картина от вашето устройство

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, N, P. Чувате: "Отвори, меню Файл". Фокусът е върху текстовото поле Име на файл в диалогов прозорец Отваряне.

 3. Намерете картината, която искате, след което натиснете интервал, за да я изберете.

 4. За да вмъкнете избраната картина в презентацията, натиснете Alt+O.

Добавяне на картина от интернет

Когато използвате картини или графична колекция от Bing, вие носите отговорност за спазването на авторското право, а филтърът за лицензи в Bing може да ви помогне да изберете кои изображения да използвате.

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, N, F. Отваря се диалоговият прозорец за търсене в Bing. Фокусът е в текстовото поле Търсене на изображения на Bing.

 3. Въведете думи за търсене, след което натиснете Enter. Списъкът с резултатите от търсенето се показва с фокус върху първото изображение. Ще чуете името на първото изображение.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижите в резултатите от търсенето на изображения. Когато намерите желаното изображение, натиснете Enter, за да го изберете.

 5. За да вмъкнете избраната картина в слайда, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкни", след което натиснете Enter.

Добавяне на таблица в слайд

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, N, T. Чувате: "Едно на едно, таблица".

 3. За да изберете броя на редовете и колоните в таблицата, натиснете Shift+клавишите със стрелки, докато не чуете желаната комбинация, след което натиснете Enter. Таблицата се вмъква в слайда.

Вмъкване на редове или колони в таблица

 1. В презентацията отидете в клетката на таблицата над, под или до мястото, където искате да се появи новият ред или новата колона.

 2. За да отидете на раздела Инструменти за таблица – Оформление, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, J, L. Чувате: "Инструменти за таблица, избран е елемент в раздела за оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над клетката, натиснете V.

  • За да добавите ред под клетката, натиснете E.

  • За да добавите колона отляво на клетката, натиснете L.

  • За да добавите колона отдясно на клетката, натиснете I.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за показване на презентацията ви с PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×