Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да направите привлекателна своята презентация, като добавяте картини, таблици или графики към слайдшоутата. Можете също да редактирате добавеното съдържание, например чрез изрязване на картини, преместване на таблици и добавяне/премахване на редове и колони.

Забележки : 

В тази тема

Добавяне на картини от вашето устройство, мрежа или интернет

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, е важно да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

Добавяне на картина от вашето устройство или от мрежата

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване. Ще чуете: "Раздел Вмъкване".

 3. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на картина, натиснете P. Чувате: "Диалогов прозорец "Вмъкване на картина". Име на файла".

  Съвет : Диалоговият прозорец Вмъкване на картина е специален случай на стандартния прозорец на файловия мениджър, отворен в папката ви Картини. Добра идея е да имате под ръка местоположението на файла с картината, така че да можете да го намерите по-лесно.

 4. Въведете името на файла и пътя в полето Име на файл или изберете файла, който искате да вмъкнете. След това натиснете Enter.

 5. Картината се вмъква и е избрана.

  Забележка : Когато е избрана картина, се показва контекстният раздел Формат. Можете да използвате опциите в този раздел, за да преоразмерите изображението или да добавяте цветове, стилове и др. За да отидете на раздела Формат, натиснете Alt+J. Чувате "Раздел Формат". За да се придвижвате между опциите във Формат , натискайте клавиша Tab.

Добавяне на картина от интернет

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване. Ще чуете: "Раздел Вмъкване".

 3. За да намерите картина в интернет, която да добавите към своята презентация, натиснете F. В разказвача чувате: "Въведете своя израз за търсене, редактиране". В JAWS чувате: "Вмъкване на картини".

 4. Въведете термина за търсене и натиснете Enter.

 5. Резултатите от търсенето се показват. За преглед на картините натискайте Tab, докато не чуете размер и източник на изображението. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате между изображенията. В разказвача описанията на картините се произнасят, докато се придвижвате. JAWS не чете описанията на картините.

 6. За да изберете изображение, поставете фокуса върху него и натиснете клавиша Enter.

  Забележка : Можете да изберете повече от една картина.

 7. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкни", и натиснете Enter.

  Картината се вмъква и е избрана.

Изрязване на картина

Променете формата на картините в презентацията на конкретни фигури или пропорции.

Изрязване до определена фигура

 1. В презентацията отидете в областта за съдържание на слайда и изберете изображението, което искате да изрежете. За да изберете изображение, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Изображение". В JAWS чувате: "Картина".

 2. За да отворите менюто Формат, натиснете Alt+J. Ще чуете: "Раздел "Формат".

 3. За да отидете на менюто Изрязване, натиснете V. Чувате: "Изрязване".

 4. За да изрежете картината до определена фигура, натискайте стрелка надолу, за да стигнете до подменюто Изрязване до фигурата. За да разгънете подменюто, натиснете интервал.

 5. За да прегледате опциите за фигура, използвайте клавишите със стрелка. Описанията на фигурите се произнасят, докато се придвижвате.

 6. За да изберете фигура за изрязване, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната фигура.

Изрязване до пропорция

 1. В презентацията отидете в областта за съдържание на слайда и изберете изображението, което искате да изрежете.

 2. За да отворите менюто Формат, натиснете Alt+J. Ще чуете: "Раздел "Формат".

 3. За да отидете на менюто Изрязване, натиснете V. Чувате: "Изрязване".

 4. За да изрежете картината до дадена пропорция, натискайте стрелка надолу, за да стигнете до подменюто Пропорция. За да разгънете подменюто, натиснете интервал.

 5. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите за пропорция. Пропорциите се произнасят, докато се придвижвате.

 6. За да изберете пропорция, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната пропорция.

Добавяне и форматиране на таблица в слайд

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване. Ще чуете: "Раздел Вмъкване".

 3. За да отидете на менюто Таблица, натиснете T. Чувате: "Таблица 1x1".

 4. За да вмъкнете таблица във вашата презентация, натиснете I.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на таблица с фокус върху полето Брой на колоните. Броят на колоните по подразбиране е 5. Ако искате да изтриете броя по подразбиране, натиснете клавиша Delete и въведете нов брой на колоните. След това натиснете клавиша Tab. Фокусът се премества в полето Брой на редовете. Броят по подразбиране е 2. За да промените, въведете броя на редовете и натиснете Enter.

 6. Таблицата се вмъква в избрания слайд, като курсорът е в клетката в горния ляв ъгъл. Разказвачът я идентифицира като "клетка в ред нула колона нула".

 7. За да добавите текст към клетките в таблицата, поставете курсора в клетката и след това въведете вашия текст. За да прегледате клетките, използвайте клавишите със стрелки. Разказвачът произнася местоположенията на клетките, докато се придвижвате.

 8. За да спрете с редактирането на таблицата, натиснете Esc.

Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Добавяне на ред

 1. В презентацията отидете в областта за съдържание на слайда и изберете таблицата. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелка, за да поставите курсора в клетката над или под мястото, където искате да се покаже новият ред.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отгоре".

  • За да добавите ред под избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдолу".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Редът се вмъква, а фокусът е върху най-лявата клетка на новия ред.

Добавяне на колона

 1. В презентацията отидете в областта за съдържание на слайда и изберете таблицата.

 2. Преместете курсора до клетка отдясно или отляво на мястото, където искате да се покаже новата колона.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отляво".

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдясно".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Колоната се вмъква, а фокусът е върху най-горната клетка на новата колона.

Изтриване на ред или колона

 1. В таблица преместете курсора до клетка от колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 3. За да отидете на менюто Изтриване, натиснете D.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете колона, натискайте Tab, докато не чуете: "Изтриване на колони".

  • За да изтриете ред, натискайте Tab, докато не чуете: "Изтриване на редове".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Колоната или редът се изтрива и фокусът се премества в друга клетка в таблицата.

Съвет : За да изтриете бързо цялата таблица, изберете таблицата и след това натиснете клавиша Delete.

Добавяне на граница към таблица

 1. В презентацията изберете таблицата, към която искате да добавите граница. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt+J и след това T. Чувате: "Раздел Проектиране".

 3. За да изберете стил на граница, натиснете L. Чувате "Без граница" или стил на граница. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да преглеждате стиловете. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да изберете къде искате да добавите граница, натиснете Alt+J, а за да отидете на раздела Проектиране, натиснете T и след това B. Ще чуете "Без граница" или опция за граница. Използвайте стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите. Опциите се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Границата се добавя към таблицата и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Промяна на вида на таблица

Можете да използвате командите в раздела Проектиране, за да промените облика на вашата таблица. Можете например да приложите Стил на таблица или да промените фоновия цвят.

Прилагане на стил на таблица

 1. В презентацията изберете таблицата, в която искате да приложите един от налични стилове за форматиране. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt+J и след това T. Чувате: "Раздел Проектиране".

 3. За да отидете на менюто Стилове на таблици, натиснете A. Чувате текущия стил на таблицата.

 4. За да прегледате стиловете на таблица, използвайте клавишите със стрелка. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет : За да премахнете стил от вашата таблица, в менюто Стилове на таблици натиснете C.

 5. Стилът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Добавяне или промяна на фона

 1. В презентацията изберете таблицата, към която искате да промените фоновия цвят.

 2. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt+J и след това T. Чувате: "Раздел Проектиране".

 3. За да отидете на менюто Оцветяване, натиснете H. Чувате текущия фонов цвят.

 4. За да прегледате фоновите цветове, използвайте клавишите със стрелка. Цветовете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет : За да премахнете фоновия цвят, натиснете N, за да изберете Без запълване.

 5. Фоновият цвят се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преместване или преоразмеряване на таблица

Преместване на таблица

 1. В презентацията изберете таблицата, която искате да преместите. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да преместите таблицата в рамките на слайда, използвайте клавишите със стрелка.

 3. За да спрете с преместването на таблицата, натиснете Esc.

Преоразмеряване на таблица

Въвеждане на конкретен размер за таблица

 1. В презентацията изберете таблицата, която искате да преоразмерите.

 2. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на таблицата, натиснете TH. След това въведете височината в инчове и натиснете клавиша Enter.

  • За да промените ширината на таблицата, натиснете TW. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

Размерът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преоразмеряване на колона или ред

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените размера на колона или ред. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да поставите курсора в клетката, която е в колоната или реда, които искате да преоразмерите.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на реда, натиснете H. След това въведете височината в инчове и натиснете клавиша Enter.

  • За да промените ширината на колоната, натиснете W. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

 5. Размерът на колоната или реда се променя и фокусът се премества в избраната преди това клетка.

 Вмъкване на фигура или графика SmartArt

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете графика SmartArt.

 2. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване. Ще чуете: "Раздел Вмъкване".

 3. За да отворите диалоговия прозорец SmartArt, натиснете M. Чувате: "Избиране на графика SmartArt".

 4. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате категориите с графики SmartArt. Категориите се произнасят, докато се придвижвате. Когато стигнете до желаната категория, натиснете Tab.

 5. За да прегледате графиките SmartArt в рамките на избраната категория, използвайте клавишите със стрелка. Описателните имена на графиките SmartArt се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 6. Създава се и се вмъква графиката SmartArt в избрания слайд, като фокусът е върху първото редактируемо текстово поле.

  Съвет : Можете да използвате командите в разделите Формат и Проектиране, за да промените облика на графиката SmartArt. За да отидете раздела Формат, натиснете Alt, J и след това O. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt, J и след това S.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на вашата презентация

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×