Жизнен цикъл на шаблон на формуляр

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия е за проектанти на шаблони на формуляр, които искат да разберат на по-високо ниво процеса на проектиране на формуляр в Microsoft Office InfoPath. Статията изтъква различните фази на създаване и разполагане на шаблон на формуляр и предоставя връзки към допълнителна информация относно ключови задачи. Можете да експериментирате и работите по начин, който най-добре ви върши работа, но като следвате този препоръчан процес на проектиране, може да си спестите време и усилия.

В тази статия

Фаза 1: Планиране

Фаза 2: Проектиране

Фаза 3: Разполагане

Фаза 4: Поддръжка

Фаза 5: Архивиране

Фаза 1: Планиране

Колко време ще прекарате в планиране зависи от сложността на вашия шаблон на формуляр, вашата роля в организацията и процесите и изискванията в нея.

Ако вашият шаблон на формуляр ще се използва само от непосредствения ви екип, фазата на планиране може да бъде неофициална. Ако шаблонът на формуляр е по-сложен, фазата на планиране вероятно ще бъде по-официален и заплетен процес и може да трябва да се консултирате с много акционери. Например ако вашият шаблон на формуляр ще бъде част от по-голяма бизнес система на компанията, като система за отчет на разходите или планиране на ресурсите на предприятието, вероятно ще трябва да създадете официални документи на планирането, като функционални спецификации.

И в двата случая, преди да започнете да проектирате вашия шаблон на формуляр, трябва да имате предвид следните неща:

 • Потребителски цели    Какво трябва да изпълнят вашите потребители с шаблона на формуляр? Какви сценарии трябва да поддържате? Как ще измерите успеха на целите на потребителите си?

 • Съображения за съвместимост    Трябва ли вашият шаблон на формуляр да бъде достъпен за потребители извън вашата организация, сега или в бъдеще? Например искате ли вашият шаблон на формуляр да бъде наличен във външния уеб сайт на вашата организация за клиенти, които нямат InfoPath инсталиран на своите компютри? Ако да, можете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, вместо стандартен шаблон на формуляр само за InfoPath. Трябва ли някои потребители във вашата организация да могат да попълват вашия формуляр в InfoPath 2003? Ако да, може да искате да проектирате шаблон на формуляр с обратна съвместимост. Искате ли потребителите да могат да попълват формуляри, докато не са в офиса или офлайн? Ако да, можете да добавите функции във вашия шаблон на формуляр, които ще му позволят да работи ефективно в офлайн режим.

 • Съществуващи потребителски формуляри    Използвате ли в момента документи на Microsoft Office Word или работни книги на Microsoft Office Excel, за да събирате данни от потребителите? Ако да, можете лесно да конвертирате тези файлове в шаблони на формуляр на InfoPath. Имате ли съществуващи шаблони на формуляр на InfoPath 2003? Ако да, искате ли тези шаблони на формуляр да бъдат обратно съвместими, или искате да ги надстроите до формат на Office InfoPath 2007?

 • Изисквания за интеграцията    С какви други продукти или технологии ще работи вашият шаблон на формуляр? Например може да трябва да съхранявате данните във вашия шаблон на формуляр в база данни на Microsoft SQL Server или може да решите да базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на уеб услуга, така че да можете да подавате данни към база данни, която не се поддържа директно от InfoPath.

 • Изисквания за потребителския интерфейс    Трябва ли да се придържате към указания за марки? Как искате да изглежда вашият шаблон на формуляр? Какви типове контроли ще използвате и как ще ги организирате?

 • Изисквания за процес    Ще вашия шаблон на формуляр е част от по-голям бизнес процес, като например процеса на одобрение на отчет за разходите? Ако е така, какъв вид изгледи трябва, и как ще прилага правилата, които управляват как данните се премества в организацията и се обработва от различни хора и бизнес системи? Ще можете да се възползвате от функции на работен поток в други програми, например Microsoft Office SharePoint Server 2007? Шаблон за формуляр изисква управляем код или скрипт? Ако е така, ще можете да използвате вътрешни разработчици или ще бъде възложено работи това?

 • Изисквания за съхранението на данни    Какво искате да правите с данните в потребителските формуляри? Например ако потребителите трябва да могат бързо да изпращат и получават данни на формуляр и на вас не ви е необходимо да използвате повторно данните, може да искате да използвате имейл съобщения, за да съхранявате данните. Ако потребителите трябва да имат достъп и да споделят данните на формуляра, може да искате да съхранявате колекции от свързани формуляри на InfoPath в библиотеки на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services. Ако потребителите трябва да получават достъп до данните на формуляра в други бизнес приложения или системи като приложение за отчет на разходите или счетоводни приложения, може да искате да съхранявате данните в корпоративни бази данни. Това често се постига чрез свързване на шаблона на формуляр към уеб услуга, която служи за посредник между шаблона на формуляр и базата данни или бизнес системата.

 • Изискванията за защита    Какви проблеми за сигурността и уязвимост сблъсквате? Трябва ли вашият шаблон на формуляр да се инсталира на компютрите на потребителите или вашите потребители достъп до него от мрежов ресурс? Искате ли потребителите цифрово да подписват своите формуляри или определени данни във формулярите? Ще можете да се свържете шаблона за формуляр директно към база данни или ще използвате файлове за връзка с данни в библиотеки за връзка с данни, които обикновено се управляват от администратор?

 • Изисквания за проверката    Какъв процес ще използвате, за да проверите вида и поведението на вашия шаблон на формуляр? Трябва ли да създавате официален план за проверка?

 • Изисквания за разполагането    Как планирате да споделяте вашия шаблон на формуляр с други хора? Къде ще публикувате шаблона на формуляр? Ако планирате да го публикувате на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, искате ли да го публикувате в библиотека или като тип съдържание за сайт? Как ще известявате потребителите за наличността на шаблона на формуляр? Какво планирате за създаване на нови версии на шаблоните на формуляр?

 • Изисквания за поддръжката    Искате ли да архивирате шаблони на формуляр, потребителски формуляри или и двете? Колко дълго трябва да съхранявате данните? Какви правила за архивиране и съхранение на данните се поддържат във вашата организация?

Най-горе на страницата

Фаза 2: Проектиране

След като сте завършили фазата на планиране, можете да започнете процеса на проектиране. Препоръчително е да следвате реда на задачите, показани по-долу, когато проектирате вашия шаблон на формуляр. Но, ако е необходимо, можете да се отклоните от реда. Например може да предпочетете да дефинирате проверка на данни, условно форматиране и правила за контроли, докато ги добавяте във вашия шаблон на формуляр, вместо да го правите по-късно в процеса на проектиране.

Стъпка 1: Създаване на шаблона на формуляр

Стъпка 2: Създаване или указване на основния източник на данни

Стъпка 3: Дефиниране на оформление

Стъпка 4: Добавяне на контроли

Стъпка 5: Добавяне на връзки към данни

Стъпка 6: Добавяне на проверка на данни, правила и други функции на бизнес логиката

Стъпка 7: Създаване на потребителски изгледи

Стъпка 8: Разрешаване на поведение за подаване

Стъпка 9: Разрешаване на функции за защитата

Стъпка 10: Проверка на вида и поведението

Стъпка 1: Създаване на шаблона на формуляр

Когато създавате вашия шаблон на формуляр, може да трябва да импортирате съществуващ формуляр като документ на Word или работна книга на Excel в InfoPath или да укажете настройки за съвместимост за шаблона на формуляр, така че получените формуляри да могат да се попълват в InfoPath 2003 или в уеб браузър. Повечето от тези опции са налични в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр. Например ако искате да проектирате шаблон на формуляр, който може да бъде отворен и попълнен в Microsoft Office InfoPath или браузър, можете да поставите отметка в квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр.

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробни данни за процеса на създаване на шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За да

Въведение в InfoPath Forms Services

Научите за сървърните технологии, които ви позволяват да създавате шаблон на формуляр, който може да бъде отварян и попълван в браузър.

Въведение в шаблоните на формуляри, съвместими с браузър

Научите за шаблоните на формуляри, съвместими с браузър, които могат да бъдат отваряни и попълвани в InfoPath, в браузър или на мобилно устройство. Един шаблон на формуляр, съвместим с браузър, може да бъде разрешен за използване в браузър, когато се публикува на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, от вас или от администратор на групата за сървъра.

Задаване на настройките за съвместимост за шаблон на формуляр

Изберете настройки за съвместимост за шаблон на формуляр или да промените съществуващите. Тези настройки определят кои функции и контроли на InfoPath са достъпни за вас, когато проектирате шаблона на формуляр. Например ако отметнете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри в прозореца на задачите Проектиране на шаблон на формуляр, InfoPath скрива или забранява контролите и функциите, които няма да работят в шаблони на формуляри, разрешени за браузър.

Конвертиране на работна книга на Excel в шаблон на формуляр на InfoPath

Създадете шаблон на формуляр от съществуваща работна книга на Microsoft Office Excel.

Конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath

Създадете шаблон на формуляр от съществуващ документ на Microsoft Office Word.

Стъпка 2: Създаване или указване на основния източник на данни

Всички шаблони на формуляр са базирани на източник на данни, който съхранява данните, събрани във формуляр. Този източник на данни може да бъде корпоративна база данни, уеб услуга или съществуващ XML файл, който се използва във вашата организация за стандартизиране на данни като файл на XML схема (.xsd). Ако нямате съществуващ източник на данни, можете да оставите InfoPath да създаде такъв вместо вас, докато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр.

Можете да видите представяне на източника на данни за вашия шаблон на формуляр в прозореца на задачите Източник на данни:

Част от прозореца на задачите 'Източник на данни'

Когато създавате вашия шаблон на формуляр, трябва да решите кой от следните подходи да използвате:

 • Нека InfoPath създава източника на данни    Ако създавате празен шаблон на формуляр, InfoPath създава източника на данни вместо вас, докато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр. Това може да бъде полезно, когато проектирате шаблон на формуляр, който ще се използва неофициално от членове на малък екип, когато нямате достъп до съществуващ източник на данни във вашата организация или когато не е нужно да съхранявате данните, които събирате, извън формуляра. Това може да бъде полезно, когато споделяте формуляри в библиотека на SharePoint или в Microsoft Office Outlook 2007 имейл съобщение, и искате да покажете информация от формуляра в колони в библиотеката или в папка с Формуляри на InfoPath вместо да я съхранявате в база данни или друго местоположение, външни.

 • Използване на съществуващ източник на данни    Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ източник на данни, като например база данни или уеб услуга, InfoPath създава основния връзка с данни към този източник на данни. Може да има само една основна връзка към данни в шаблон на формуляр. По-късно в процеса на проектиране можете да създадете връзки с данни за вторичните източници на данни да попълвате списъчни полета с външни данни или подаване на данни на формуляр към повече от един източник на данни. За повече информация относно вторичните източници на данни, вижте "стъпка 5: Добавяне на връзки с данни" по-надолу в тази статия.

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробни данни, които могат да ви помогнат да определите какъв тип източник на данни да използвате и кога трябва да добавяте допълнителни връзки към данни във вашия шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За да

Въведение в източниците на данни

Научите за източниците на данни, с които InfoPath може да работи и как са представени в прозореца на задачите Източник на данни.

Въведение във връзките към данни

Научите за връзките за данни, които са динамични връзки между формуляра и източника на данни, който съхранява или предоставя данни за този формуляр.

Проектиране на шаблон на формуляр чрез използване на настройки в библиотека за връзка към данни

Базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на обикновен файл за връзка към данни, който се съхранява в библиотека за връзка към данни в сайт на Office SharePoint Server 2007. Този файл съхранява информация за връзка към източник на данни, като база данни на Access, електронна таблица или текстов файл.

Стъпка 3: Дефиниране на оформление

Повечето шаблони на формуляр включват поне една таблица на оформлението, която представлява рамка за организиране и подреждане съдържанието на формуляра, включително контроли, секции, емблеми и други типове изображения.

Можете да намерите готови таблици на оформлението в прозореца на задачите Оформление:

част от прозореца на задачите 'оформление'

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробни данни за визуалните опции за проектиране на вашия шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За да

Въведение в оформлението на шаблон на формуляр

Научите за таблиците на оформлението, които ви помагат да подравнявате елементи в шаблон на формуляр, и за контролите, които се използват за целите на оформлението.

Прилагане на цветова схема

Научите как автоматично да прилагате еднакви цветове за определени елементи във вашия шаблон на формуляр.

Вмъкване и позициониране на картина

Научите как да вмъквате картина като корпоративна емблема или заглавка в шаблон на формуляр.

Стъпка 4: Добавяне на контроли

Контроли позволяват на потребителите да въведете и изберете данните в шаблона за формуляр. Те могат да бъдат използвани за показване на данни от съществуващи източници на данни, като бази данни или уеб услуги. След като създадете оформлението на вашия шаблон на формуляр, можете да вмъкнете всяка контрола, която се нуждаете, във вашия шаблон на формуляр. Прозорецът на задачите контроли осигурява достъп до всички контроли, които са налични в InfoPath, включително всички потребителски контроли, които са били добавени към прозореца на задачите, като например ActiveX контроли или части за шаблон.

Част от прозореца на задачите ''Контроли''

Можете да добавите контрола във вашия шаблон на формуляр или като щракнете върху нейното име в списъка Вмъкване на контроли, или като я плъзнете от прозореца на задачите в работната област на шаблона на формуляр. В зависимост от типа контрола, която добавяте във вашия шаблон на формуляр, потребителите, които попълват формуляра, ще могат да въвеждат текст в текстови полета, да виждат данни в повтарящи се контроли, да избират от бутони за избор и квадратчета за отметка, да избират елементи от списъци и да щракват върху командни бутони, за да изпълняват команди. Данните, които потребителите въвеждат в контрола, се съхраняват в източника на данни на формуляра.

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробни данни за използването на контроли в InfoPath.

Щракнете върху

За да

Въведение в контролите

Научите за различните типове контроли, които са налични в InfoPath.

Проектиране на част на шаблон за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри

Научите как да вмъквате и актуализирате части за шаблон. Частите за шаблон могат да ви помогнат да постигнете последователен дизайн за колекция от шаблони на формуляр. Например можете да създавате части за шаблон за секции за подпис. Освен да използвате повторно контроли и оформление, можете да използвате повторно и правила, условно форматиране и проверка на данни.

Стъпка 5: Добавяне на връзки към данни

Всички шаблони на формуляр използват с приоритет един източник на данни, който се нарича основен източник на данни. Ако проектирате шаблон на формуляр, базиран на външен източник на данни като база данни или уеб услуга, InfoPath създава основния източник на данни, като се базира на този външен източник на данни. В допълнение, ако проектирате празен шаблон на формуляр, InfoPath създава основния източник на данни вместо вас, докато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр.

Докато проектирате вашия шаблон на формуляр, можете също да добавяте връзки към данни към един или повече вторични източници на данни. Вторичният източник на данни е файл с данни на XML, база данни или уеб услуга, която се използва от формуляр за елементите в списъчно поле или за действия със скрипт. Това ви позволява да попълвате списъчни полета и други контроли с данни, външни за шаблона на формуляр, като данните, които се намират в база данни на SQL Server или списък на SharePoint. Можете също да добавяте връзки към данни към вторични източници на данни, когато искате потребителите да подават данни към повече от един външен източник на данни.

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробни данни за вторичните връзки към данни и за какво се използват те в InfoPath.

Щракнете върху

За да

Въведение във връзките към данни

Научите какво представлява връзка към данни и как да използвате такава за получаване и подаване на данни към база данни, уеб услуга или друг източник на данни. Например ако в сайт на SharePoint са показани в списък проекти на екип, можете да създадете връзка към данни към този списък, така че имената на проектите да се появяват в контрола списъчно поле във формуляра.

Добавяне на връзка към данни в библиотека с документи или списък на SharePoint

Добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, която може да прави заявки на данни към библиотека или списък или да подава данни към библиотека на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services.

Добавяне на връзка към данни към база данни на Microsoft SQL Server

Добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, която прави заявки към база данни на SQL Server.

Добавяне на връзка към данни за уеб услуга

Добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, която може да прави заявки или да подава данни към уеб услуга.

Добавяне на връзка към данни, използвайки настройки в библиотека за свързване

Добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, като използвате файл за връзка към данни, съхраняван в библиотека за връзка към данни в сайт на Office SharePoint Server 2007. Този файл съхранява информация за връзка към източник на данни като база данни на Access, електронна таблица или текстов файл.

Използване на стойности от уеб услуга за попълване на списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък

Попълните списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък с данни от вторична връзка към данни към уеб услуга.

Използване на стойности от база данни на SQL Server за попълване на списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък

Попълните списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък с данни от връзка към данни на заявка към база данни на Microsoft SQL Server.

Конфигуриране на вторична връзка към данни за използване офлайн

Конфигурирате вашия шаблон на формуляр, така че формулярите, базирани на него, да кеш данни от вторична връзка към данни, когато потребителите попълват формуляра. Това е полезно, когато потребителите не са свързани в мрежата или когато външният източник на данни за формуляра е недостъпен. В тези случаи InfoPath показва кешираните данни във формуляр и формулярът продължава да работи, както трябва, за потребителя.

Стъпка 6: Добавяне на проверка на данни, правила и други функции на бизнес логиката

Важно е да намаляване на разходите и повишаване на ефективността във фирмата ви, когато е възможно. Можете да използвате функции на бизнес логиката във вашия шаблон на формуляр, за да се предотврати грешки скъпо въвеждане на данни и да автоматизирате действия във формуляра на потребителя. Когато използвате функции на InfoPath като проверка на данни, условно форматиранеи правила, можете да дефинирате условията и действията, които автоматично задачи, които се базират на събития, като отваряне или затваряне на формуляр, или на стойности, които са въведени във вашия шаблон на формуляр.

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробни данни, които илюстрират обхвата на функциите на бизнес логиката в InfoPath.

Щракнете върху

За да

Добавяне, промяна или премахване на проверка на данни

Откриете автоматично грешките, докато потребителят попълва формуляр. Като добавите проверка на данни за контролите във вашия шаблон за формуляр, вие можете да осигурите данните, които събирате, да бъдат точни и последователни и да отговарят на всички стандарти, вече използвани във вашата компания.

Прилагане на условно форматиране в шаблон на формуляр

Скриете или приложите форматиране за контрола, като се базирате на условия във формуляра. Можете да използвате условно форматиране, за да приложите автоматично шрифт в получер, подчертано, курсив, зачеркнат, цвят на шрифта и цвят на фона към контролите. Можете също да използвате условно форматиране и за да определите дали дадена контрола се вижда във формуляр, когато потребителят го попълва, дали контролата е забранена и дали да се разреши на потребителите да добавят или премахват определени контроли като незадължителни раздели.

Добавяне на правило

Добавите правила, които показват диалогов прозорец, задават стойност за поле, правят заявки или подават данни към връзка към данни, превключват изгледи или отварят или затварят формуляр в отговор на определени събития и условия, валидни във формуляра.

Добавяне на формула в контрола

Добавите формули, които изчисляват данни, показват определени дати и часове в контрола или показват стойности, които потребителите въвеждат в една контрола, в друга контрола.

Преглед на бизнес логиката в шаблон на формуляр

Използвате диалоговия прозорец Логическа проверка, за да прегледате всички настройки за проверка на данни, изчисляеми стойности по подразбиране, правила и програмни функции, свързани с вашия шаблон на формуляр. Това ви помага да избегнете отнемащия много време процес на отваряне на всяка контрола отделно, за да прегледате тези настройки.

Функции на бизнес логиката в InfoPath са всичко, което ви трябва за повечето шаблони на формуляри. Въпреки това ако вашият шаблон на формуляр изисква допълнителни функции, които не са налични в InfoPath, можете да използвате код, за да създадете потребителски функции. Ако искате да напишете скрипт, можете да използвате Microsoft Script Editor (MSE), за да създавате, редактирате и отстраняване на грешки в Microsoft JScript или код на Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Ако искате да напишете управляем код, можете да използвате Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), за да създавате, редактирате и отстраняване на грешки в кода на Visual Basic или Visual C#. Освен това ако имате Microsoft Visual Studio 2005, можете да интегрирате функциите за режим на проектиране на InfoPath в средата за разработване на Visual Studio 2005 като изтеглите и инсталирате Microsoft Visual Studio 2005 Tools за Microsoft Office 2007 system на вашия компютър. Можете след това да отворите Visual Studio 2005, създаване на проект на шаблон за формуляр на InfoPath и използвайте функциите на режим на проектиране, за да проектирате вашия шаблон на формуляр. За информация за изтегляне на Microsoft Visual Studio 2005 Tools за Microsoft Office 2007 systemвижте портала за разработчици на InfoPath в уеб сайта на Microsoft Developer Network (MSDN).

Стъпка 7: Създаване на потребителски изгледи

Всеки шаблон на формуляр на InfoPath има изглед по подразбиране, който се показва, когато потребителите за първи път отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр.

Можете да използвате прозореца на задачите Изгледи, за да проектирате допълнителни изгледи на вашия шаблон на формуляр:

част от прозореца на задачите ''изгледи''

Когато проектирате нов изглед, обикновено повтаряте процеса на оформление на формуляра, като добавяте контроли в него и проверка на данни или други функции.

Като създавате различни изгледи на шаблона на формуляр, вие позволявате на потребителите да гледат данните във формуляра по различни начини. Това ви спестява проектирането на няколко шаблона на формуляр за един и същи бизнес процес. Например в шаблон на формуляр, който се използва за обработка на застрахователни искове, може да създадете един изглед за собственици на полици, втори изглед за служители на застрахователната компания и трети изглед за тези, които уреждат полиците. Всеки от тези изгледи е персонализиран да удовлетворява типа потребител, който въвежда информация в него. Можете също да проектирате потребителски изгледи за печат, които се използват само за целите на отпечатването на формуляра.

Изгледите трябва да са прости и относително самопояснителни. Но ако искате да дадете специални инструкции на своите потребители, може да трябва да създадете помощ във вашия изглед. Например можете да създадете специален помощен изглед за вашия шаблон на формуляр и след това да добавите бутон в изгледа по подразбиране, върху който потребителите могат да щракнат, за да получат достъп до помощния изглед.

Следващите ресурси предоставят допълнителни подробни данни за изгледите.

Щракнете върху

За да

Добавяне или изтриване на изглед

Научите как да добавяте, управлявате и изтривате изгледи.

Създаване на изглед само за InfoPath на шаблон на формуляр, съвместим с браузър

Научите как да създадете два изгледа на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, за два типа потребители. Единият изглед ще бъде за потребителите, които отварят шаблона на формуляр в уеб браузър. Другият изглед ще се използва изключително от потребителите, които имат InfoPath, инсталиран на своите компютри. Този изглед само за InfoPath никога няма да се показва в уеб браузър. По тази причина ще можете да използвате функции на InfoPath в този изглед, които не се поддържат в шаблони на формуляр, съвместими с браузър, като потребителски роли или контроли образец/детайл.

Проектиране на изглед, оптимизиран за печат

Научите как да проектирате изглед за печат за вашия шаблон на формуляр и други техники за създаване на удобни за печат шаблони на формуляри.

Добавяне на потребителски помощен текст в шаблон на формуляр

Научите как да проектирате помощен изглед за вашия шаблон на формуляр и други техники за показване на персонализиран пояснителен текст на потребителите.

Стъпка 8: Разрешаване на поведение за подаване

Когато проектирате шаблони на формуляр, за да събирате данни като част от по-голям бизнес процес, тези данни обикновено не остават във формулярите, които потребителите попълват. Данните на формуляра се преместват от формуляра към следващата стъпка на бизнес процеса – обикновено външен източник на данни, като база данни или уеб услуга. Например служител може да използва InfoPath, за да попълва формуляр за отчет на разходите и след това да подаде този формуляр към уеб услуга, където формулярът може да бъде обработен.

Указването на мястото, където данните от вашите шаблони на формуляри да бъдат подавани, може да увеличи точността и ефикасността на вашите бизнес процеси, защото това ви позволява да имате повече контрол над тези процеси. Преди потребителите да могат да подадат своите данни на формуляр, InfoPath осигурява, че данните във формулярите са валидни и позволява на потребителите да коригират всички невалидни данни. Тази функция може да помогне за осигуряването само валидни данни да бъдат изпращани към външния източник на данни.

Следващите ресурси обясняват как да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че данните на формуляр да се подават към местоположение, което вие избирате.

Щракнете върху

За да

Въведение в подаването на данните на формуляр

Прочетете за подаването на данни на формуляр към конкретно местоположение като база данни или уеб услуга.

Подаване на данни на формуляр към няколко местоположения

Проектирате вторични източници на данни и правила, които подават данни на формуляр към няколко местоположения, когато потребителите щракнат върху бутона Подаване в своя формуляр.

Стъпка 9: Разрешаване на функции за защитата

Трябва да използвате съществуващите правила за защита на вашата организация като основа за всеки избор, който правите за защитата на вашите шаблони на формуляри и свързаните с тях формуляри.

Ако създавате шаблони на формуляр, съвместими с браузър, забележете, че върху защитата на информацията, съхранявана на сървъри, изпълняващи InfoPath Forms Services, оказват влияние редица фактори. Някои се контролират от вас, а други се контролират от вашия администратор, който задава и управлява потребителски акаунти, присвоява разрешения и помага на потребителите с проблеми по мрежата или достъпа до сървъра. Може да трябва да се координирате с администратора, за да зададете подходящите опции за вашия шаблон на формуляр.

Следващите ресурси обясняват как да проектирате вашия шаблон на формуляр с оглед на защитата.

Щракнете върху

За да

Съображения за защитата за шаблони на формуляри и формуляри

Прочетете за някои най-добри практики за защита на шаблони на формуляр и формуляри и съображения за защитата на сървъра.

Нива на защита на формулярите на InfoPath

Научите за трите различни нива на защита за формуляри: "Ограничено", "Домейн" и "Пълно доверие". Нивата на защита определят дали един формуляр може да получи достъп до данни в други домейни или достъп до файлове и настройки от компютър на потребител.

Задаване на необходимото ниво на защита за шаблон на формуляр

Замените настройката за защита по подразбиране, която InfoPath автоматично избира, като се базира на функциите във вашия шаблон на формуляр.

Въведение в цифровите подписи

Научите за цифровите подписи в InfoPath и съображенията за използването им в шаблони на формуляр, разрешени за браузър. Подписването на формуляр помага за удостоверяването на потребителя като човека, попълнил формуляра, и осигурява, че съдържанието на формуляра не е променено.

Стъпка 10: Проверка на вида и поведението

Вашият план за проверка зависи от сложността на вашия шаблон на формуляр и от съществуващите правила във вашата организация за разполагане на шаблони на формуляр. Планът за проверка може да бъде прост като визуализация на шаблона на формуляр, за да проверите поведението и вида на формулярите, базирани на вашия шаблон на формуляр. Когато разполагате шаблон на формуляр по-мащабно, може да бъде необходима официална проверка. Например може да искате да проведете проверка на използваемостта или да планирате пилотни разполагания с примери от потребители.

Най-основната проверка обикновена включва визуализиране на шаблона на формуляр в прозореца за визуализация на InfoPath. Прозорецът за визуализация ви позволява да видите своя формуляр така, както ще се появи за потребителите, и да въведете данни в контролите, за да проверите тяхната функционалност. Това ви позволява да проверите подравняването и форматирането на контролите. Можете също да проверите функционалността на контролите във вашия формуляр. Например можете да въведете данни в контролите, за да се уверите, че проверката на данни, формулите, правилата и връзките за данни работят, както очаквате. В прозореца за визуализация трябва също да проверите дали вашият шаблон на формуляр няма печатни и редакторски грешки и да сте сигурни, че изглежда добре от визуална гледна точка.

Съвет: Можете да използвате прозореца за визуализация и за проста итеративна проверка на контролите и поведението на формуляра, докато проектирате вашия шаблон на формуляр.

Можете да правите по-голямата част от проверката сами, но преди да публикувате и разпространите вашия шаблон на формуляр, трябва да го проверите с потребители, за да се уверите, че отговаря на техните очаквания. В идеалния случай ще публикувате пилотен шаблон на формуляр и ще го разпространите до малък брой потребители. По този начин можете да получите обратна връзка от реални потребители за цялостната използваемост на вашия шаблон на формуляр. След това можете да направите всички необходими промени, преди да публикувате шаблона на формуляр за по-широка аудитория.

Следващите ресурси обясняват как да използвате прозореца на задачите Проверка на проект, за да проверите вашия шаблон на формуляр.

Щракнете върху

За да

Въведение в прозореца на задачите "Проверка на проект"

Научите за прозореца на задачите Проверка на проект и как можете да го използвате, за да проверите функционалността на вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Фаза 3: Разполагане

Процесът на разполагане на шаблон на формуляр включва публикуване на шаблона на формуляр, разрешаване за използването му в уеб (само за шаблони на формуляри, съвместими с браузър) и уведомяване на потребителите за наличността на шаблона на формуляр. Ако планирате да инсталирате вашия шаблон на формуляр на компютрите на потребителите, процесът на публикуване може да включва също създаване на специален файл за инсталиране. Можете да публикувате шаблони на формуляр на много местоположения, включително имейл списъци за разпространение и сървъри, изпълняващи InfoPath Forms Services или Windows SharePoint Services.

Ако планирате да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, трябва да разрешите за браузър шаблона на формуляр, освен да го публикувате. В много случаи можете да извършите тази стъпка по време на процеса на публикуване, като поставите отметка в поле в съветника за публикуване. Но ако вашият шаблон на формуляр включва определени функции като управляем код, няма да можете сами да разрешите за браузър шаблона на формуляр. Вместо това ще трябва да запишете шаблона на формуляр в споделено място и след това да кажете на администратор на група сървъри, че е наличен за преглед. Администраторът след това може да провери, че шаблонът на формуляр няма грешки и предупреждения, да го качи на местоположение в група уеб сървъри и да го активира в колекция от сайтове на сървъра.

Следващите ресурси описват процеса на публикуване и нещата, които той влече след себе си.

Щракнете върху

За да

Въведение в публикуването на шаблон на формуляр

Определите как и къде да публикувате вашия шаблон на формуляр.

Публикуване на шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services

Публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, който може да се попълва в InfoPath или в уеб. Като прочетете тази статия, ще можете да определите също и дали можете да разрешите за браузър шаблон на формуляр, или администратор на група сървъри трябва да изпълни тази стъпка вместо вас.

Публикуване на шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

Публикувате шаблон на формуляр в библиотека, представляваща местоположение на сайт на SharePoint, където се управлява колекция от файлове. Можете също да публикувате шаблон на формуляр като тип на съдържание за сайт, което ви позволява да прикачите няколко шаблона на формуляр към една библиотека или един шаблон на формуляр към няколко библиотеки в колекция от сайтове.

Публикуване на шаблон на формуляр в списък на получатели на имейл съобщения

Разпространите шаблона на формуляр в имейл съобщение до вашите потребители. Съветникът за публикуване създава имейл съобщение, което включва копие на шаблона на формуляр и формуляра, който се базира на шаблона на формуляра. Когато потребителите отворят имейл съобщението, те могат да попълват формуляра направо в тялото на имейл съобщението.

Публикуване на шаблон на формуляр с пълно доверие

Използвате съветника за публикуване, за да създадете файлове за инсталиране, така че да можете да инсталирате напълно надеждни шаблони на формуляр на компютрите на потребителите. Един формуляр може да се стартира с "Пълно доверие" само ако съответният му шаблон на формуляр е цифрово подписан с надежден главен сертификат или ако шаблонът на формуляра е инсталиран на компютъра на потребителя чрез използване на програма за инсталиране като Microsoft Windows Installer (.msi файл).

Най-горе на страницата

Фаза 4: Поддръжка

Поддръжката на шаблон на формуляр включва актуализиране на шаблона на формуляр при необходимост и издаване на нови версии. Добра идея е също периодично да събирате обратна информация от потребителите за използваемостта на вашия дизайн. Дали шаблонът на формуляр все още отговаря на техните нужди, или тези нужди са се променили?

Когато публикувате шаблон на формуляр, който сте променили, InfoPath може да актуализира и шаблона на формуляр (.xsn файл), и всички съществуващи формуляри (.xml файлове), базирани на този шаблон на формуляр. Когато потребителите отворят съществуващ формуляр, те автоматично ще изтеглят най-новото копие на шаблона на формуляр и техните данни на формуляра ще се актуализират, за да отговарят на тази версия. По подразбиране InfoPath автоматично заменя по-старата версия на шаблона с най-новата версия. Можете да изберете предпочитан от вас метод за актуализация на съществуващите потребителски формуляри.

Ако сте администратор на група сървъри за сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services и трябва да качите нова версия на шаблон за формуляр, одобрен от администратор, може да определите как да стане преминаването от съществуващата версия към надстроената. Например може да изберете да замените шаблона на формуляр с по-нова версия, без да причинявате загуба на данни за потребителите, които в момента попълват формуляр в браузър. Освен това, ако имате основателна причина, като например коригиране на защитата, можете да изберете незабавно да замените шаблона на формуляр.

Ако трябва да актуализирате съществуваща част за шаблон, трябва да я отворите, да направите необходимите промени, да я запишете и след това да я разпространите повторно до проектантите на формуляри. След като проектантите на формуляри добавят най-новата версия на частта за шаблон в прозореца на задачите Контроли, те могат да я използват в своите шаблони на формуляри. Ако отворят шаблон на формуляр, който съдържа по-стара версия на частта за шаблон, InfoPath ще им напомни да актуализират частта за шаблон с последната версия.

Следващите ресурси описват в повече подробности как да модифицирате и актуализирате шаблони на формуляри и части за шаблон.

Щракнете върху

За да

Въведение в актуализирането на съществуващи шаблони на формуляри

Разберете как InfoPath актуализира шаблон на формуляр и всички съответни потребителски формуляри. Прочетете съображенията за актуализиране на шаблони на формуляр, разрешени за браузър и за техниките за избягване на загуба на данни в съществуващи потребителски формуляри.

Модифициране на публикуван шаблон на формуляр

Научите как да променяте публикуван шаблон на формуляр, да модифицирате работно копие на шаблон на формуляр и след това да го публикувате повторно на първоначалното местоположение за публикуване.

Преместване на публикуван шаблон на формуляр в нова библиотека с документи

Преместите ефикасно шаблон на формуляр и всички съществуващи формуляри от една библиотека в друга. Например след като разположите вашия шаблон на формуляр, може да трябва да го преместите на сървър с повече капацитет, така че повече потребители да могат да попълват формуляри по едно и също време.

Промяна или премахване на връзка към данни

Модифицирате или премахнете връзки към данни от вашия шаблон на формуляр. Може да трябва да направите това, ако външните източници на данни за вашия шаблон на формуляр се променят.

Добавяне, премахване или актуализиране на ресурсните файлове в шаблон на формуляр

Управлявате файлове, които са добавени в шаблон на формуляр, за да поддържат функционалността на свързаните с него формуляри. Например може да трябва да добавите HTML файл, който се използва за показване на информация в потребителски прозорец на задачите или да модифицирате XML файл, който се използва за показване на елементи в списък.

Промяна на съществуваща част за шаблон

Модифицирате дизайна на част за съществуващ шаблон

Най-горе на страницата

Фаза 5: Архивиране

Организациите често архивират шаблони на формуляр и формуляри като последна стъпка в жизнения цикъл на проектирането на формуляр. Ако повече не се нуждаете от определен шаблон на формуляр, можете да го махнете от употреба и да запазите цифрово копие на шаблона за вашите записи. В допълнение, може да искате да запазите данните, събрани във формулярите, базирани на този шаблон на формуляр.

Много организации следват стриктни указания за дългото съхранение и запазване на данните в архиви. Например някоя организация може да трябва да пази записи за транзакции на клиентите на файл за определен брой години. Указанията за архивиране във вашата организация може да бъдат водени от вътрешни правила, регулаторна съвместимост или и двете. Като част от процеса на планиране трябва да откриете какви са вашите правила.

Архивиране на шаблона на формуляр

Ако сте администратор на група сървъри за сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, можете да премахнете шаблони на формуляр, разрешени за браузър, когато те излязат от употреба. Например може да искате да премахнете шаблон на формуляр за проучване, когато проучването е завършило. За да пазите библиотеките текущи и подредени, уверете се, че шаблоните на формуляр, които вече не се използват, са премахнати и че имате правила за проверка и надстройване на съществуващи шаблони на формуляр.

Ако планирате да премахнете шаблон на формуляр, разрешен за браузър, който все още се използва, трябва да планирате или постепенно надстройване, или постепенно изключвам на шаблона на формуляр, за да не прекъснете текущите сесии, което може да доведе до загуба на данни и внезапно прекъсване за потребителите, попълващи формуляра.

Добра идея също е да архивирате файла източник за шаблона на формуляр (.xsn файла) в програма за управление на версиите или друг тип решение за управление на файлове, което вашата организация използва. Това ви осигурява, че вие и вашата организация имате запис на шаблона на формуляр, който можете да използвате, когато работите с архивни копия на формуляри и данни на формуляри и когато искате да възстановите или актуализирате шаблона на формуляр.

Архивиране на формуляри и данни на формуляри

Ако вашата организация използва Office SharePoint Server 2007, можете да архивирате попълнени, базирани на сървър формуляри (.xml файлове), като ги конвертирате в уеб страници. Архивираният формуляр може да се съхранява в същата библиотека, където се намира първоначалният формуляр или може да бъде преместен на друго местоположение, съгласно указанията във вашата организация.

Забележка: Когато конвертирате формуляр в уеб страница, полученият файл може да бъде малко по-различен от първоначалния. Трябва да проверите резултатите от конвертирането, за да сте сигурни, че ви върши работа. Например ако за попълване на списъчно поле във формуляра се е използвала връзка към данни към вторичен източник на данни, няма да видите всички стойности на списъчното поле в архивирания формуляр. Вместо това ще видите само стойността, която потребителят е указал, когато е попълвал формуляра.

В InfoPath можете да архивирате формуляр, като го отворите и експортирате в един от следните формати:

 • Формат за преносими документи (PDF)    PDF е формат на електронен файл с фиксирано оформление, който запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. PDF форматът осигурява, че, когато файлът се разглежда онлайн или отпечатан, той остава със същото форматиране, което сте замисли и данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS е формат на електронен файл, който запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. XPS форматът осигурява, че, когато файлът се разглежда онлайн или отпечатан, той остава със същото форматиране, което сте замисли и данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

Можете също да експортирате попълнен формуляр като уеб страница, във формат на еднофайлова уеб страница (MHTML). Този тип файл позволява на хората да виждат (но не променят) съдържанието на формуляра в браузър.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×