Експортиране и импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Като администратор на SharePoint Online, можете да експортирате и импортирате персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето между клиенти, колекции от сайтове и сайтове. Настройките, които експортирате и импортирате, включват всички персонализирани правила за заявки, източници на резултати, типове на резултати, модели на класиране и настройки за търсене на сайтове. Можете също да експортирате персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето от сервизното приложение за търсене и да импортирате настройките в клиенти, колекции от сайтове или сайтове. Можете да експортирате настройките за конфигурация по подразбиране.

В тази статия

Общ преглед

Условия, които може да провалят импортирането

Експортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето от клиент

Експортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето от сайт

Експортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето от колекция от сайтове

Импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето в клиент

Импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето в сайт

Импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето в колекция от сайтове

Невалидни знаци, водещи до неуспешно импортиране

Общ преглед

Когато експортирате персонализирани настройки на конфигурация на търсенето, SharePoint създава файл с конфигурация на търсенето в XML формат. Този файл с конфигурация на търсенето включва всички персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето с възможност за експортиране на ниво клиент, колекция от сайтове или сайт, откъдето започвате експортирането. Файлът с конфигурация на търсене за колекция от сайтове не съдържа настройки на конфигурация на търсенето от отделните сайтове в рамките на колекцията от сайтове.

Когато импортирате файла с конфигурация на търсене, SharePoint Online създава и разрешава всяка персонализирана настройка на конфигурацията на търсенето в клиента, колекцията от сайтове или сайта, откъдето започвате импортирането.

Тази таблица показва настройките, които можете да експортирате или импортирате. За всяка настройка ще намерите зависимости спрямо други персонализирани настройки на конфигурация на търсенето. Ако персонализираните настройки на конфигурация на търсенето зависят от персонализирана настройка на конфигурация на търсенето на друго ниво, например ако правило за заявка на сайт зависи от източник на резултати на ниво колекция от сайтове, трябва да експортирате и импортирате настройките на всички съответни нива.

Персонализирана настройка на конфигурация на търсенето

Зависимост от други персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето

Правила за заявки. Те включват блокове с резултати, издигнати резултати и потребителски сегменти.

Източници на резултати, типове резултати, схема на търсене, модел на класиране.

Източници на резултати

Схема на търсене

Типове резултати

Схема на търсене, източници на резултати, шаблони за показване

Схема на търсене

Няма

Модел на класиране

Схема на търсене

Условия, които може да провалят импортирането

Ако файлът с конфигурация на търсенето и целта за вашето импортиране имат настройки с едно и също име, импортирането на файла с конфигурация на търсенето ще е неуспешно, когато попадне на тази настройка. Има обаче изключения:

 • Ако импортирате отново файла с конфигурация на търсенето, настройките с едно и също име в този файл и в целта не водят до неуспешно импортиране.

 • Управляваните свойства с едно и също име не водят до неуспешно импортиране, ако отделните настройки на управлявано свойство съвпадат с тези в свойството във файла с конфигурация на търсенето и в целта.

 • Управляваните свойства с едно и също име не водят до неуспешно импортиране, ако псевдонимите и съпоставянията за обходените свойства са различни в управляваното свойство във файла с конфигурация на търсенето и в управляваното свойство на целта. Импортирането добавя псевдонимите и съпоставянията от управляваното свойство във файла с конфигурация на търсенето към псевдонимите и съпоставянията в управляваното свойство на целта.

Ако файла с конфигурация на търсенето съдържа имена на управлявани свойства или псевдоними, които съдържат невалидни знаци, импортирането е неуспешно, когато срещне това име на управлявано свойство или псевдоним.

Имената и псевдонимите на управляваното свойство в дадена схема на търсене трябва да са уникални за сайта и родителската колекция от сайтове. Това означава, че:

 • Ако файлът с конфигурация на търсенето има управлявано свойство със същото име като псевдоним за управлявано свойство в целевия сайт или родителската колекция от сайтове, импортирането ще е неуспешно.

 • Ако файлът с конфигурация на търсенето има управлявано свойство с псевдоним със същото име като управлявано свойство в целевия сайт или родителската колекция от сайтове, импортирането ще е неуспешно.

Забележка:  Всички персонализирани настройки на търсенето, които са били създадени и активирани от SharePoint преди неуспешното импортиране, остават активирани.

Ако импортирането е неуспешно, премахнете условието, причинило грешката, и импортирайте отново файла с конфигурация на търсенето. Например, ако в колоната "Бележки" е указано, че вече има правило за заявка със същото име като правило за заявка, което се опитвате да импортирате, трябва да премахнете това правило за заявка или от целта, или от файла за импортиране, и след това да импортирате файла отново. Вижте Невалидни знаци в имена на управлявани свойства или псевдоними по-долу в тази статия.

Най-горе на страницата

Експортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето от клиент

 1. Влезте в центъра за администриране на Office 365 като администратор на търсене.

 2. Изберете Администратор > SharePoint. Вече сте в центъра за администриране на SharePoint.

 3. Изберете търсене.

 4. Изберете Експортиране на конфигурация за търсене.

 5. В диалоговия прозорец щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Експортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето от сайт

 1. Във вашия сайт, в менюто Настройки щракнете върху Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в секцията Търсене щракнете върху Експортиране на конфигурацията.

 3. В диалоговия прозорец щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Експортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето от колекция от сайтове

 1. В колекцията от сайтове, в менюто Настройки щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В страницата Настройки на сайта, в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Експортиране на конфигурацията на търсенето.

 3. В диалоговия прозорец щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето в клиент

 1. Влезте в центъра за администриране на Office 365 като администратор на търсене.

 2. Изберете Администратор > SharePoint. Вече сте в центъра за администриране на SharePoint.

 3. Изберете търсене.

 4. На страницата Импортиране на конфигурацията на търсенето потърсете файла, който искате да импортирате.

 5. Щракнете върху Импортирай.

 6. В страницата Списък за конфигуриране на търсене се уверете в следното:

 7. Файлът с конфигурация на търсенето, който сте импортирали, е в списъка и състоянието му е Импортиран успешно.

  Ако файлът не е бил импортиран успешно; тогава колоната Забележки предоставя повече подробности за това какво се е случило.

 8. Колоната обхват показва, че импортираните от вас настройки са на правилното ниво, което ще рече на нивото, в което сте имали намерение да импортирате файла. Например, ако сте импортирали настройките на нивото на колекция от сайтове, а не на нивото на сайт, бихте видели тази информация в колоната Обхват. Колоната Обхват показва на кое ниво настройките за конфигурация на търсенето са разрешени. Нивата са: клиент (Tenant), колекция от сайтове (SPSite) или ниво на сайт (SPWeb).

Най-горе на страницата

Импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето в сайт

 1. Във вашия сайт, в менюто Настройки щракнете върху Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в секцията Търсене щракнете върху Импортиране на конфигурацията.

 3. На страницата Импортиране на конфигурацията на търсенето потърсете файла, който искате да импортирате.

 4. Щракнете върху Импортирай.

 5. В страницата Списък за конфигуриране на търсене се уверете в следното:

 6. Файлът с конфигурация на търсенето, който сте импортирали, е в списъка и състоянието му е Импортиран успешно.

  Ако файлът не е бил импортиран успешно; тогава колоната Забележки предоставя повече подробности за това какво се е случило.

 7. Колоната обхват показва, че импортираните от вас настройки са на правилното ниво, което ще рече на нивото, в което сте имали намерение да импортирате файла. Например, ако сте импортирали настройките на нивото на колекция от сайтове, а не на нивото на сайт, бихте видели тази информация в колоната Обхват. Колоната Обхват показва на кое ниво настройките за конфигурация на търсенето са разрешени. Нивата са: клиент (Tenant), колекция от сайтове (SPSite) или ниво на сайт (SPWeb).

Най-горе на страницата

Импортиране на персонализирани настройки на конфигурацията на търсенето в колекция от сайтове

 1. В колекцията от сайтове, в менюто Настройки щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В страницата Настройки на сайта, в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Импортиране на конфигурацията на търсенето.

 3. На страницата Импортиране на конфигурацията на търсенето потърсете файла, който искате да импортирате.

 4. Щракнете върху Импортирай.

 5. В страницата Списък за конфигуриране на търсене се уверете в следното:

 6. Файлът с конфигурация на търсенето, който сте импортирали, е в списъка и състоянието му е Импортиран успешно.

  Ако файлът не е бил импортиран успешно; тогава колоната Забележки предоставя повече подробности за това какво се е случило.

 7. Колоната обхват показва, че импортираните от вас настройки са на правилното ниво, което ще рече на нивото, в което сте имали намерение да импортирате файла. Например, ако сте импортирали настройките на нивото на колекция от сайтове, а не на нивото на сайт, бихте видели тази информация в колоната Обхват. Колоната Обхват показва на кое ниво настройките за конфигурация на търсенето са разрешени. Нивата са: клиент (Tenant), колекция от сайтове (SPSite) или ниво на сайт (SPWeb).

Най-горе на страницата

Невалидни знаци, водещи до неуспешно импортиране

Ако управляваните свойства или псевдоними съдържат някой от посочените в списъка знаци, импортирането на персонализираната схема на търсене, която съдържа тези свойства, ще е неуспешно.

Знак

Име

интервал

:

двоеточие

;

точка и запетая

,

запетая

(

отваряща скоба

)

затваряща скоба

[

отваряща квадратна скоба

]

затваряща квадратна скоба

{

отваряща фигурна скоба

}

затваряща фигурна скоба

%

процент

$

знак за долар

_

долно тире

+

знак за плюс

!

знак удивителна

*

звезда

=

знак за равно

&

амперсанд

?

въпросителен знак

@

знак @

#

диез

\

обратно наклонена черта

~

тилда

<

отваряща ъглова скоба

>

затваряща ъглова скоба

|

вертикална черта

`

тежко ударение

^

карета

\'

последователност за изход

\"

последователност за изход

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×