Достъп до речник

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

О

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Най-горе на страницата

абсолютна или фиксирана позициониране

Поставя елемент по отношение на някой от двата елемента родител или, ако няма такава, тялото. Стойности за отляво и отгоре свойства на елемента са спрямо в горния ляв ъгъл на родителски елемент.

Достъп до работна област

Работна област, която използва база данни на Access за достъп до източник на данни. Източникът на данни може да бъде файл с база данни на Access, ODBC база данни, като например парадокс или база данни на Microsoft SQL Server или ISAM база данни.

действие

Основни градивни блокове на макрос; Самостоятелни инструкция, която може да се комбинира с други действия, за да автоматизирате задачи. Това понякога се нарича команда в други езици на макроси.

аргумент на действие

Допълнителна информация, изисквани от някои действия на макроси. Например обект, засегнати от действие или специални условия, при които се извършва действието.

списък с действия

Списъкът, който се появява, когато щракнете върху стрелката в колоната действие на раздела макрос .

заявка за действие

Заявка, която копира или променя данни. Включване на заявки за действие за добавяне, изтриване, създаване на таблица и актуализиране на заявки. Те се идентифицират с удивителен знак (!) до имената им в навигационния екран.

ред за действия

Ред в горната част на раздела за макроси обект, в който въвеждате имената на макросите, действия, аргументи и коментари, свързани с конкретна макрос или група макроси.

Христо файл

Проект на Access (.adp файл) с всички модули събирам и премахнати всички редактируеми изходния код.

Прозорец "Разширено филтриране/сортиране"

Прозорец, в който можете да създадете филтър от самото начало. Въведете критерии изрази в мрежата за проектиране на филтър, за да ограничите записите в отворен формуляр или лист с данни до подмножество на записите, които отговарят на критериите.

агрегатна функция

Функция, например Sum, Count, Avgили Var, която използвате за изчисляване на общи суми.

Анонимен копието

В база данни на Access (.mdb файлов формат само) специален тип копието, в който можете да не проследяване на отделни потребители. Анонимен копието е особено полезно в интернет ситуация там, където очаквате много потребителите да изтеглят копия.

ANSI SQL режим на заявка

Един от двата вида на SQL синтаксис: ANSI-89 SQL (наричани Microsoft Jet SQL и ANSI SQL), която е традиционен Jet SQL синтаксис; и ANSI-92 SQL, която има нови и различни запазени думи, правилата на синтаксиса и заместващи символи.

заявка за добавяне

Задаване на заявка за действие, която добавя записите в резултат от заявка в края на съществуваща таблица.

фон на приложение

Областта на фона на прозореца на приложението.

ASCII

Американска Стандартна кодова за информация за обмен (ASCII) 7-битов набора, използвани за представяне на букви и символи на САЩ клавиатура.

автоматичното филтриране

Филтриране на данни в изглед на обобщена таблица или обобщена диаграма, като изберете един или повече елементи в поле, което позволява филтриране.

автоформатиране

Колекция от формати, което определя облика на контроли и секции в формуляр или отчет.

автоматично свързване

Връзка от OLE обект в Access към OLE сървър, който автоматично актуализира обекта в Access при промяна на информацията в обекта файла.

Тип данни "Автономериране"

В база данни на Access тип на данни за поле, която автоматично съхранява уникален номер за всеки запис, тъй като това се добавя към таблица. Могат да бъдат генерирани три вида номера: последователни, случайни и ИД на репликация.

B

Най-горе на страницата

базова таблица

Таблица в база данни на Access. Можете да управлявате структурата на основната таблица с помощта на DAO обекти или SQL отчети данни дефиниция (DDL), и можете да променяте данни в основната таблица с помощта на набор записи обекти или заявки за действие.

bigint тип данни

В проект на Access, тип данни от 8 байта (64 бита), който съхранява цели числа в диапазона от -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) до 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

двоичен тип данни

В проект на Access тип данни фиксирана дължина с максимум 8 000 байта двоични данни.

битов тип данни

В проект на Access, тип данни, който съхранява стойността 1 или 0. Цяло число различно от 1 или 0 се приемат, но те винаги се разглежда като 1.

битова маска

Стойност, която се използва с побитово оператори (и Eqv, имп, не е, или и Xor) да тествате, задайте или нулиране на състоянието на отделни бита в стойност на побитово поле.

побитово сравняване

Малко по малко сравнение между еднакво разположени бита в две числови изрази.

Показалец

Свойство на обект на набора записи или формуляр, съдържащ двоичен низ идентифициране на текущия запис.

обвързана колона

Колона в списъчно поле, разгъващ се списък или падащото списъчно поле, което е обвързана с полето, зададен с ControlSource свойството на контролата.

обвързана контрола

Контрола, използвани във формуляр, отчет или страница за достъп до данни, да показвате или модифицирате данни от таблица, заявка или SQL команда. Свойството на контролата ControlSource съхранява името на полето, към която е обвързана контролата.

контрола за обвързана хипервръзка

Контрола, която се използва за страница за достъп за свързване връзка, адрес интранет или интернет адрес основните текстово поле. Можете да щракнете върху хипервръзка, за да отидете на целевото местоположение.

рамката

Контрола на формуляр или отчет, който се използва за показване и управлявате OLE обекти, които се съхраняват в таблици.

подвързване картина

Контрола, която се използва във формуляр, отчет или страница за достъп до контакт изображение към поле за OLE обект в база данни на Access или колона с изображения в проект на Access.

обвързана участък контрола

Контрола, която се използва в страницата за достъп до данни да обвържете HTML код към текстово поле или поле Memo в база данни на Access или към текст, ntext или varchar колона в проект на Access. Не можете да редактирате съдържанието на обвързана участък контрола.

конструктор

Access инструмент, който опростява задача. Например можете бързо да създадете по-сложни израз с помощта на конструктора на изрази.

вградена лента с инструменти

В Access 2003 и по-рано лента с инструменти, която е част от потребителския интерфейс на Access, когато е инсталиран на вашия компютър. За разлика от тях потребителска лента с инструменти е такава, която създавате за ваша собствена база данни на приложение. В Access 2007 ленти с инструменти се заместват от лентата, която подрежда команди в свързаните групи в раздели. Освен това можете да добавите командите, които използвате често към лентата с инструменти за бърз достъп.

байтов тип данни

Access база данни тип данни, който се използва за да задържите малки положителни цели числа в диапазона от 0 до 255.

C

Най-горе на страницата

изчисляема контрола

Контрола, която се използва във формуляр, отчет или страница за достъп до данни за показване на резултата на израз. Резултатът се преизчислява всеки път, когато има промяна в някоя от стойностите, на които се основава израза.

изчисляемо поле

Поле, дефинирано в заявка, който се показва резултата на израз, вместо да показва съхранените данни. Стойността се преизчислява всеки път, когато стойността в полето израз промените.

повикване дърво

Всички модули, които може да се свика от всяка процедура в модула, в който в момента се изпълнява код.

надпис секция

Раздел на страница за достъп до групираните данни, която показва надписи за колоните с данни. Той се появява непосредствено преди заглавката на групата. Не можете да добавяте обвързана контрола надпис секция.

декартово произведение

В резултат на изпълнение на SQL изберете отчет, включващ два или повече таблици в клаузата FROM, но не къде или съединение клауза, която показва как таблиците трябва да се присъединят.

каскадно

Процесът на едно действие задейства друго действие. Например когато каскадно актуализиране релация е дефиниран за две или повече таблици, актуализация на първичния ключ в първичната таблица автоматично предизвиква промени във външна таблица.

каскадно изтриване

За релации, които Поддържай целостта на връзките между таблиците, изтриването на всички свързани записи в свързана таблица или таблици при изтриване на запис в основната таблица.

каскадни събитие

Поредица от събития, предизвикани от процедура за събитие, директно или косвено извикване на себе си; нарича каскадно събитие или рутинна повторяемост. Бъдете внимателни с помощта на каскадни събития, защото те често водят до препълване на стека или други грешки по време на изпълнение.

каскадно актуализиране

За релации, които Поддържай целостта на връзките между таблиците, актуализиране на всички свързани записи в свързана таблица или таблици при промяна на запис в основната таблица.

"категория"

Поле, което се показва в областта за категория на изглед на обобщена диаграма. Елементи в поле за категория се показват като етикети по оста на категориите.

номер на канал

Цяло число, което съответства на отворен канал за динамичен обмен на данни (DDE). Номера на канали са присвоени от Microsoft Windows 95 или по-късно, създадени с помощта на функцията DDEInitiate и използва от други функции за DDE и отчети.

CHAR тип данни

В проект на Access, тип фиксирана дължина данни с повече от 8 000 ANSI знаци.

код на знак

Число, което представлява конкретен знак в набор, като например ANSI набор от знаци.

диаграма

Графично представяне на данните във формуляр, отчет или страница за достъп до данни.

квадратче за отметка

Контрола, която показва дали е избрана опцията. В полето се появява отметка, когато е избрана опцията.

Check на

Дава възможност за бизнес правила, които обхващат няколко таблици. Например таблицата поръчка може да има ОТМЕТКА ограничение, което ще попречи на поръчки за клиент да надвишават ограничението за ограничаване на кредита, дефинирани за клиент в таблицата клиент.

модул на клас

Модул, който може да съдържа дефиницията за новия обект. Всеки екземпляр на клас създава новия обект. Процедурите, дефинирани в модул стават свойствата и методите на обекта. Модули за класове може да съществува самостоятелно или с формуляри и отчети.

име на клас

Име, използвано за препратка към модул на клас. Ако модул на клас модул за формуляр или отчет, името на класа е предшествано с типа на модул – например Form_OrderForm.

име на клас (OLE)

Предварително зададено име, използвано за препратка към OLE обект във Visual Basic. Тя се състои от името на приложението, използвано за създаване на OLE обект, тип на обекта и по желание номерът на версията на приложението. Пример: Excel.Sheet.

фиктивен код

Сегмент на код на Visual Basic, който определя началото и края на процедурата.

първата

Конфликт, който се появява по време на актуализация на партидата. Клиент чете данни от сървъра и след това се опитва да модифицирате тези данни в една партида за актуализация, но преди да бъде изпълнена опита за актуализиране, друг клиент се променя първоначалните данни на сървър.

колона

Местоположение в таблица на база данни, която съхранява определен тип данни. Освен това е визуално представяне на поле в лист с данни и в база данни на Access, мрежата на заявката за проектиране или мрежата за проектиране на филтъра.

област за колони

Част от изглед на обобщена таблица, който съдържа полета за колони.

поле на колона

Едно поле в областта за колони от изглед на обобщена таблица. Елементи в полетата за колони се показват в горната част на списък с обобщена таблица. Полета за вътрешните колони са най-близо до областта за подробности; полета за външно колони се показват над полета за вътрешните колони.

селектор на колона

Хоризонтална лента в горната част на колона. Можете да щракнете върху селектора колона, за да изберете цяла колона в мрежата на заявката за проектиране или в мрежата за проектиране на филтър.

разгъващ се списък

Контрола, използвани във формуляр, която предоставя комбиниран функционалността на списъчно поле и текстово поле. Можете да въведете стойност в разгъващ се списък, или можете да щракнете върху контролата, за да покажете списък и след това изберете елемент от този списък.

команден бутон

Контрола, която се изпълнява макрос, обажда функция на Visual Basic или се изпълнява процедура за събитие. Команден бутон понякога се нарича бутон в други програми.

оператор за сравнение

Оператор, който се използва за сравняване на две стойности или изрази. Например < (по-малко), > (по-голямо от) и = (равно на).

съставни контрола

Контрола и прикрепен етикет, като например текстово поле с прикрепен етикет.

панел на документа

Филтриране на поле за показване на първите или последните n елемента, въз основа на обща сума. Например може да филтрирате за три града, които генерират най-продажби или пет продукти, които са най-печеливши.

условно форматиране

Форматиране на съдържанието на контрола във формуляр или отчет, базиран на едно или повече условия. Условие може да адресирате друга контрола, контролата с фокуса или дефинирани от потребителя на Visual Basic for Applications функция.

конфликт

Състояние, което се появява, ако данните са променени в един и същ запис на две копието определени членове. Когато конфликт възниква, печеливш промяна е избрана и приложени във всички копия и загуба промяна се записва като конфликт във всички копия.

низ за връзка

Низов израз, който се използва за отваряне на външна база данни.

ограничение

Ограничението се поставя стойността, която може да бъдат въведени в дадена колона или ред. Например стойностите в колоната възраст не може да бъде по-малко от 0 или по-голямо от 110.

непрекъснат формуляр

Формуляр, който показва повече от един запис на екрана в изглед за формуляри.

контрола, която съдържа хипервръзка

Контрола, която дава възможност за потребител, за да прескочите към документ, уеб страница или обект. Пример е текстово поле, която е обвързана с поле, което съдържа хипервръзки.

кръстосана заявка

Заявка, която изчислява сума, средна стойност, брой или друг тип обща сума за записи и след това групира резултата по два типа информация: едно от лявата страна на листа с данни и други в горната част.

Тип данни за валута

В база данни на Access, тип данни, който е полезен за изчисления, които включват пари или с фиксирана запетая изчисления, в които точността е изключително важно.

текущ запис

Запис в набора записи, от който можете да модифицирате или извличане на данни. Може да има само един текущия запис в набора записи по всяко време, но recordset може да има няма текущ запис – например, след като запис е бил изтрит от динамичен тип набор записи.

тип на данните на курсора

В проект на Access, тип данни, можете да използвате само за създаване на курсора променлива. Този тип данни не може да се използва за колони в таблица. Курсорът е механизъм, използван за работа с един ред в даден момент в резултата от командата Select.

Група по избор

Елемент за поле на група по избор. Група по избор съдържа две или повече елементи от поле за ред или колона.

поле на група по избор

Едно поле в областта на ред или колона, която съдържа потребителски групи като нейните елементи.

потребителски ред

Ред на сортиране, дефинирани от потребителя. Например можете да дефинирате потребителски ред на сортиране за показване на стойности в колоната EmployeeTitle въз основа на заглавието стаж.

диалоговия прозорец Свойства по избор

Лист на свойството по избор, който позволява на потребителите да зададете свойствата за ActiveX контрола.

лента с инструменти по избор

В Access 2003 и по-стари версии на лентата с инструменти, която създавате за вашето приложение. За разлика от тях вградена лента с инструменти е част от достъп, когато е инсталиран на вашия компютър.

D

Най-горе на страницата

DAO обект

Обект, дефинирани от библиотеката на обекти за достъп на данни (DAO). Можете да използвате DAO обекти, като например база данни, TableDefнабор записи, да представлява обекти, които се използват за организиране и манипулиране на данни, например таблици и заявки, в код.

обекти за достъп до данни

Интерфейс за програмиране, които можете да използвате за достъп и манипулиране на обекти на бази данни.

Обекти за достъп до данни (DAO)

страница за достъп до данни

Уеб страница, предназначени за преглед и работа с данни от интернет или интранет. Данните в нея обикновено се съхранява в база данни на Access.

свойства на страница за достъп на данни

Атрибутите на данни за достъп до страницата, която идентифицира базата данни, към който е свързан страницата и да дефинирате облик и поведение на страницата.

област за данни

Част от изглед на обобщена таблица или обобщена диаграма, който съдържа обобщени данни. Стойностите в областта за данни се показват като записи в изглед на обобщена таблица и точки от данни в изглед на обобщена диаграма.

събиране на данни

Метод за събиране на информация от потребители чрез изпращане и получаване на HTML формуляри или формуляри на InfoPath 2007 от Access 2007. В Access създаване на искане за събиране на данни и да го изпратите на потребителите във форма, която се съдържа в имейл съобщение. Потребителите след това попълнете формуляра и да се върнете към вас.

Дефиниране на данни

Полетата в основата таблици и заявки и изрази, които изграждат източникът на записи за страница за достъп до данни.

език за дефиниране на данни (DDL)

Езикът, използван за описание на атрибутите на база данни, особено таблици, полета, индекси и стратегия за място за съхранение. ANSI определя това, за да имат символи създаване, пускане и промени. DDL е подмножество на език за структурирани заявки (SQL).

Заявка за дефиниране на данни

Специфична за SQL заявки, които да създавате, променяте, или изтриване на таблица или създаване или изтриване на индекс в база данни. ANSI определя тези като DDL заявки и използва символите създаване, пускане и промени.

поле за данни

Поле, което съдържа обобщени данни в изглед на обобщена таблица или обобщена диаграма. Поле за данни обикновено съдържа числови данни.

елемент на данни

Конкретни приложения част от данните, които могат да бъдат прехвърлени над канал DDE (динамичен обмен на данни).

етикет на данни

Етикет, който предоставя допълнителна информация за маркер на данни, който представя една точка данни или стойност.

език за манипулиране на данни (DML)

Езикът, използван за извличане, вмъкване, изтриване и актуализиране на данни в база данни. Той се подмножество на Structured Query Language (SQL).

маркер на данни

Лента, област, точка, сегмент или друг символ в диаграма, който представя една точка данни или стойност. Маркери за свързани данни в диаграма представлява серия от данни.

серия от данни

Свързани данни точки, които се изчертават в диаграма. Всяка серия от данни в диаграма има уникален цвят или шарка. Можете да изобразите една или повече серии от данни в диаграма.

управление на източник на данни

Машина зад страници за достъп до данни и Microsoft уеб компонентите на Office, което управлява връзката към базовия източник на данни. Контролата за източник на данни има няма визуално представяне.

приложение за база данни

Набор от обекти, които могат да включват таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули, които са предназначени да работят заедно, за да направите по-лесен за използване на база данни с код. Приложение за база данни, обикновено е разположена към група от потребители.

диаграма на база данни

Графично представяне на всяка част на схема на база данни. Тя може да бъде или пълно или частично картина на структурата на базата данни. Включва таблици, колони, които съдържат и релациите между таблиците.

Документатор на база данни

Инструмент, който създава отчет, съдържащ подробна информация за обекти в база данни.

обекти на бази данни

База данни на Access съдържа обекти като таблици, заявки, формуляри, отчети, страници, макроси и модули. Проект на Access съдържа обекти като формуляри, отчети, страници, макроси и модули.

репликация на база данни

Процесът на създаване на две или повече специално копия (копия) на база данни на Access. Копия могат да бъдат синхронизирани, направените промени в данните в едно копие, или промени в проекта, направени в образеца за проектиране, се изпращат до други копия.

Прозорец на база данни

В Access 2003 и по-рано прозореца, който се появява, когато отворите база данни на Access или проект на Access. Той показва комбинации за създаване на нови обекти на база данни и отваряне на съществуващи обекти. В Access 2007 прозореца на базата данни се замества от навигационния екран.

заявка за дефиниране на данни

Специфична за SQL заявка, която съдържа данни дефиниция език (DDL) отчети. Тези отчети ви позволяват да създадете или промяна на обекти в базата данни.

лист с данни

Данни от таблица, формуляр, заявка, изглед или съхранена процедура, която се показва във формат на ред и колона.

изглед на лист с данни

Изглед, който показва данни от таблица, формуляр, заявка, изглед или съхранена процедура във формат на ред и колона. В изглед на лист с данни можете да редактират полета, Добавяне и изтриване на данни и търсене на данни. В Access 2007 можете също да промените и да добавите полета към таблица в изглед на лист с данни.

формат за дата

Всеки израз, който може да се тълкува като дата, включително дата литерали, числа, които изглеждат като дати, низове, които изглеждат като дати и датите, върнати от функции.

валиден формат за дата

Всяка поредица от знаци с валиден формат, който е заобиколен от числови знаци (#). Валидни формати са формат за дата, зададен от локалните настройки за вашия код или формат за универсален дата.

разделители в дати

Знаци, използван за разделяне на деня, месеца и годината, когато стойности за дати са форматирани. Знаците се определя от системните настройки или като използвате функцията за форматиране .

Тип данни дата/час

Access база данни тип данни, който се използва за да задържите информация за дата и час.

тип на данни за дата/час

В Access проект, дата и час на типове данни, които варира от 1 януари 1753, до 31 декември 9999, с точност от три стотни втори или 3.33 милисекунди.

DBCS

Набор от знаци, който използва 1 или 2 байта за представяне на знак, което позволява на повече от 256 знака да бъдат представени.

Десетичен тип данни (база данни на Access)

Тип на точната числови данни, който съдържа стойности от -10 ^ 28-1 до 10 ^ 28-1. Можете да зададете мащаб (максималния брой цифри) и точността (максимална общия брой цифри вдясно от десетичния знак).

Десетичен тип данни (проект на Access)

Тип на точната числови данни, който съдържа стойности от -10 ^ 38-1 до 10 ^ 38-1. Можете да зададете мащаб (максимална общия брой цифри) и точността (максимален брой цифри вдясно от десетичния знак).

декларация

Nonexecutable код, който имена константа, променлива или процедура и определя неговите характеристики, като например тип данни. За DLL процедури декларации Задайте имена, библиотеки и аргументи.

Раздел за декларации

В секцията на модул, съдържащ декларации, които се прилагат за всяка процедура в модула. Тя може да включва декларации за променливи, константи, типове данни, дефинирани от потребителя и външни процедури в библиотека за динамично свързване.

стил на контрола по подразбиране

Свойство по подразбиране на типа на контролата. Персонализиране на типа на контролата, преди да създадете две или повече подобни контроли за избягване на персонализирането на всяка контрола поотделно.

свойството по подразбиране

Свойство, което можете да зададете за контрола, така че всеки път, когато се създава нова контрола от този тип, свойството ще има една и съща стойност.

стойност по подразбиране

Стойността, която се въвежда автоматично в поле или контроли, когато добавяте нов запис. Можете да приемете стойността по подразбиране или го игнорирате с въвеждането на стойност.

заявка за изтриване

Заявка (SQL команда), която премахва редове, които отговарят на критериите, които сте задали в една или повече таблици.

мрежа за проектиране

Мрежата, която използвате за проектиране на заявка или филтър в режим на проектиране на заявки или в прозорец на разширен филтър/сортиране. За заявки тази мрежа беше известен преди като QBE мрежата.

Образец за проектиране

Задаване на единственият член на копието в който можете да направите промени в структурата на базата данни, които могат да стигнат до други копия.

изглед за проектиране

Изглед, който показва дизайн на тези обекти на база данни: таблици, заявки, формуляри, отчети и макроси. В изглед за проектиране можете да създадете нови обекти на база данни и да модифицирате структурата на съществуващи обекти.

област за подробни данни

Част от изглед на обобщена таблица, който съдържа полета за подробни данни и обща сума.

поле за подробни данни

Поле, което показва всички редове или записи, от базовия източник на записи.

раздел за подробности

Използва да съдържа основното тяло на формуляр или отчет. Този раздел обикновено съдържа контроли, свързани с полетата в източника на записи, но може да съдържа необвързана контроли, например етикети, които идентифицират съдържанието на полето.

пряка синхронизация

Метод, използван за синхронизиране на данни между копия, които са свързани директно с локална мрежа и са достъпни чрез споделени мрежови папки.

забранен контрола

Контрола, която е избледнял във формуляр. Забранен контрола не може да получи фокуса и не отговарят на щраквания с мишката.

свойства на документа

Свойства, като например заглавие, тема и автор, които се съхраняват с всяка страница за достъп.

домейн

Набор от записи, който е дефиниран като таблица, заявка или израз SQL. Домейн агрегатни функции връщат статистическа информация за определен домейн или набор от записи.

Агрегатна функция на домейн

Функция, например DAvg или DMax, който се използва за изчисляване на статистика на набор от записи (домейн).

Двойна точност

Характеристика на число, съхранени в два пъти сумата (две думи; обикновено 8 байта) на паметта на компютъра, който е необходим за съхраняване на по-малко точни (единична точност) число. Често се обработват от компютъра във формуляр за с плаваща запетая.

пуснете област

Област в изглед на обобщена таблица или изглед на обобщена диаграма, в който можете да пуснете полета от списъка на полетата за показване на данните в полето. Етикетите на всяка падаща област показват типовете полета, които можете да създавате в изгледа.

падащо списъчно поле

Контрола на достъп до данни страница, когато се натисне, ще се покаже списък, от който можете да изберете стойност. Можете да въведете стойност в падащото списъчно поле.

Библиотека за динамично свързване

Набор от съчетания, които може да бъде наречена от Visual Basic процедури и се зареждат и свързано във вашето приложение по време на изпълнение.

E

Най-горе на страницата

ехо

Процесът на достъп, актуализиране или пребоядисване на екрана, докато се изпълнява макрос.

контрола за редактиране

Известен също като текстово поле, контрола за редактиране е правоъгълен област, в която потребителят може да въвеждате и редактирате текст.

вграждане

За да вмъкнете копие на OLE обект от друго приложение. Източникът на обект, наречен OLE сървъра, може да бъде всяко приложение, което поддържа свързване и вграждане на обекти. Промени във вграден обект не се отразяват в оригиналния обект.

поддръжка на база данни

Предишна версия база данни е отворена в Access 2000 или по-късно, без да конвертирате формата му. За да промените структурата на базата данни, трябва да го отворите в версия на Access, в която е създадена.

номер на грешка

Цяло число в диапазона 0 - 65,535, който отговаря на настройката на свойството номер на обекта Err . Когато се комбинират с настройката на свойството Описание на обекта Err , този номер представлява определено съобщение за грешка.

изключителен

Режим на достъп до данните в база данни, която се споделя в мрежа. Когато отворите база данни в монополен режим, който не позволите други да отворите базата данни.

Разгъване на контрола

Контрола на достъп до данни страница, която, при щракване, разширява или свива групираните запис, за да покажете или скриете му подробни записи.

разширен индикатор

Бутон, за да разгънете или свиете групите записи; Той показва плюс (+) или минус (-) знак.

експортирам

За да копирате данни и база данни на обекти към друга база данни, файл с електронна таблица, или файлов формат, така че друга база данни или програма да използвате обектите на данни или база данни. Можете да експортирате данни към най-различни поддържани бази данни, програми и файлови формати.

конструктор на изрази

Access инструмент, който можете да използвате за създаване на израз. Включва списък с общи изрази, които можете да изберете.

външна база данни

Източникът на таблицата, която трябва да бъде свързан или импортирали в текущата база данни или местоназначението на таблица, която е да се експортират.

външна таблица

Таблица извън текущо отворената база данни на Access или проект на Access.

F

Най-горе на страницата

типове данни за поле

Характеристиката на поле, което определя какъв тип данни може да се съхранява. Например, чийто тип данни е текстово поле да съхранявате данни, който се състои от текст или числа, но числово поле могат да съхраняват само числови данни.

Екран ''Списък на полетата''

Прозорец, който съдържа списък на полетата в базовия запис източник или база данни на обект.

селектор на поле

Малка или лента, щракнете, за да изберете цяла колона в лист с данни.

номер на файл

Число, използвани в отчета за отваряне за отваряне на файл. Използвайте файл числа в диапазона 1-255, включително, за файлове, които не са достъпни за други програми. Използвайте файл числа в диапазона 256 511 за файлове, достъпни от други програми.

Запълване

Отчет на увеличението, която запълва прозореца снимка на отчет чрез поставянето или ширината или височината на страница, в зависимост от това дали отчетът е в портретна или пейзажна ориентация.

филтър

Набор от критерии, които се прилагат към данни, за да се покаже подмножество на данните или да сортирате данните. В Access можете да използвате филтриране техники, например филтър по избор и филтрирате по формуляр за филтриране на данни.

област за филтър

Част от изглед на обобщена таблица или изглед на обобщена диаграма, който съдържа полета за филтър.

Филтриране по формуляр

Метод за филтриране на данните, който използва версия на текущия формуляр или лист с данни с празни полета, в които можете да въведете стойностите, които искате филтрираните записи, за да съдържат.

Филтриране по селекция

Метод за филтриране на записите във формуляр или лист с данни, в който можете да извлечете само записи, които съдържат избраната стойност.

Филтър, с изключение на селекцията

Техника, в който можете да филтрирате записи във формуляр или лист с данни, за да извлечете само тези записи, които не съдържат избраната стойност.

поле за филтър

Едно поле в областта за филтри, които можете да използвате за филтриране на данните, показани в изглед на обобщена таблица или изглед на обобщена диаграма. Полета за филтър изпълняват същите функции като полета на страница в отчети с обобщена таблица на Microsoft Excel.

Филтър за въвеждане на данни

Техника за филтриране на записи, която използва стойност или израз, които въвеждате за търсене на записи, които съдържат стойността или удовлетворяване на израза.

текстов файл с фиксирана ширина

Файл, съдържащ данни, в който всяко поле е с фиксирана ширина.

плаваща тип данни

В проект на Access, тип на приблизително числови данни с точност до 15 цифри. Плаваща, тип данни може да побере положителни стойности от приблизително 2.23E - 308 до 1.79e + 308, отрицателни стойности от приблизително - 2.23E - 308 до - 1.79e + 308 или нула.

плаващ

Можете да се движат свободно като негов собствен прозорец. Плаващ прозорец е винаги отгоре. Да плават на конструктора на БД, кутия с инструменти и палитри.

външен ключ

Един или повече полета на таблица (колони), които препращат към поле за първичен ключ или полета в друга таблица. Външен ключ показва как са свързани таблици.

външна таблица

Таблица (например поръчки от клиенти), който съдържа външното ключово поле (като например CustomerID), който е полето за първичен ключ в друга таблица (например клиенти) в базата данни и които обикновено е от страната "много" на "един към много"

формуляр

Достъп до обект от база данни на която да поставите контроли за предприемане на действия или за въвеждане, Показване и редактиране на данни в полета.

долен колонтитул на формуляр

Използва се за показване на инструкции за използване на формуляр, командни бутони или необвързана контроли да приема входни данни. Се появява в долната част на формуляра в изглед за формуляри и в края на разпечатката.

горен колонтитул на формуляр

Използва се за показване на заглавие за формуляр, инструкции за използване на формуляри или командни бутони, които отварят свързани формуляри или изпълнението на други задачи. Заглавката на формуляра се появява в горната част на формуляра в изглед за формуляри и в началото на разпечатка.

модул за формуляр

Модул, който включва Visual Basic for Applications (VBA) кодът за всички процедури за събитие, предизвикани от събития на определена форма или командните.

Раздел за обекти на формуляр

Раздел за обекти, в която работите с формуляри в изглед за проектиране, изглед за формуляри, изглед на лист с данни или визуализация на печата.

свойства на формуляр

Атрибути на формуляр, които оказват влияние върху външния му вид или поведение. Например свойството DefaultView е свойство на формуляр, който определя дали формулярът автоматично ще се отвори в изглед за формуляр или изглед на лист с данни.

селектор на формуляр

Полето, където се срещат линийките, в горния ляв ъгъл на формуляр в изглед за проектиране. Използвайте прозореца, за да извършите ниво формуляр операции, като изберете формуляра.

изглед на формуляр

Изглед, който се показва на формуляр, използвайте, за да покажете или да приемете данни. Изглед на формуляр е основното предназначение да добавяте и модифицирате данни в таблици. Можете също да промените проектирането на формуляр в този изглед.

format

Задава начина на показване и отпечатване на данни. База данни на Access предоставя стандартни формати за конкретни типове данни, както беше проект на Access за еквивалентни SQL данни от тип. Можете също да създадете формати по избор.

приложение от вид клиент-сървър

Приложение за база данни, който се състои от "сървърна" база данни файл, който съдържа таблици, и копия на файла "клиентската" база данни, които съдържат всички други обекти на бази данни с връзки към "сървърна" таблици.

функция

Заявка, която се входни параметри и връща резултата като съхранена процедура. Типове: СКАЛАР (multistatement; връща една стойност), вградено (един отчет; обновяемо таблица стойност) и таблица (multistatement; таблица стойност).

процедура функция

Във Visual Basic for Applications (VBA) процедура, която връща стойност и които може да се използва в израз. Декларира функция с помощта на функцията декларацията и завършва с помощта на декларацията за края функция.

G

Най-горе на страницата

Ред на сортиране на общи

Сортиране по подразбиране определя начина на сортиране в цялата база данни, като например в таблици, заявки и отчети. Трябва да определите реда на сортиране на общи, ако планирате да използвате база данни с множество езикови версии на Access.

глобална лента с менюта

В Access 2003 и по-рано, специално потребителска лента с менюта, която замества лентата с менюта на вградените във всички прозорци във вашето приложение за база данни с изключение на мястото, където сте задали потребителска лента с менюта за формуляр или отчет.

глобален копието

Копието в която промени напълно се проследяват и можете да обменяте с всеки глобален копието в набора. Глобален копието и да разменяте промени с всяка локална или анонимни копия, за който той става концентратор.

глобално контекстно меню

Контекстно меню по избор, която замества вградените контекстното меню за следните обекти: полета в таблица и заявка за листове с данни; формуляри и контролите на формуляра в изглед за формуляри, изглед на лист с данни и визуализация на печата; и отчетите във визуализация на печата.

глобален уникален идентификатор (GUID)

16-байтово поле, използвано в база данни на Access да създаде уникален идентификатор за репликация. GUID се използва за идентифициране на копия, копието набори, таблици, записи и други обекти. В база данни на Access GUID се наричат идентификатори на репликация.

мрежата (изглед на лист с данни)

Вертикалните и хоризонталните линии, които разделят визуално редове и колони от данни в клетки в таблица, заявка, формуляр, изглед или съхранена процедура. Можете да покажете и скриете тези линиите на мрежата.

мрежата (изглед за проектиране)

Подреждане на вертикалните и хоризонталните пунктирана и плътните линии, които ви помагат да разположите контроли точно когато проектирате формуляр или отчет.

акаунт на група

Колекция от потребителски акаунти в работна група, означени с име на групата и личен ИД (PID). Разрешенията, зададени за група се отнасят за всички потребители в групата.

контрола на групов филтър

Падащото списъчно поле на страница за достъп до данни, която извлича записи от основните recordset въз основа на стойността, която изберете от списъка. В групираните страница контролата извлича конкретна група от записи.

долен колонтитул на група

Използва се за да поставите информация, например име на група или група сума, в края на група от записи.

горен колонтитул на група

Използва се за да поставите информация, например име на група или група сума, в началото на група от записи.

ниво на група

Дълбочината, на която група в страница на отчет или данни достъп е вложено вътре в други групи. Групите са вложени когато набор от записи са групирани по повече от един поле, израз или група за източник на записи.

групирани контроли

Две или повече контроли, които може да бъде третиран като една единица по време на проектирането на формуляр или отчет. Можете да изберете групата, вместо да изберете отделни както подреждане на контролите или задаване на свойства.

страница за достъп до групираните данни

Страница за достъп, която има две или повече нива на групиране.

GUID тип данни

Уникалния идентификационен низ, използван с извикване на отдалечена процедура. Всеки клас, интерфейс и обект използва GUID (глобално Еднозначен идентификатор) за идентификация. GUID е 128-битова стойност. 

H

Най-горе на страницата

хост приложение

Всяко приложение, което поддържа използването на Visual Basic for Applications.

концентратор

Глобален копието, към която всички дубликати в копието набор синхронизирате своите промени. Концентраторът служи като родителския копието.

адрес на хипервръзка

Пътят до местоназначението като обект, документ или уеб страница. Адрес на хипервръзка може да бъде URL (адрес в интернет или интранет сайт) или UNC път в мрежа (адрес във файл на локална мрежа).

Тип данни хипервръзка

Тип данни за поле за база данни на Access, което съхранява адрес на хипервръзка. Адрес може да има до четири части и е написано с помощта на следния формат: displaytext #address #subaddress #.

поле HYPERLINK

Поле, което съхранява адрес на хипервръзка. В база данни на Access е поле с тип данни хипервръзка. В проект на Access е поле, което има свойството IsHyperlink , задайте True.

контрола за изображение на хипервръзка

Контрола, която се използва за страница за достъп до данни за показване на необвързана изображение, което представлява хипервръзка към файл или уеб страница. В режим на преглед можете да щракнете върху изображението, за да отидете на целевото местоположение.

 I

Най-горе на страницата

IDC/HTX файлове

Microsoft сървър в интернет информация използва IDC файл и файл с HTX да извлечете данни от ODBC източник на данни и го форматира като HTML документ.

идентификатор (изрази)

Елемент на израз, който препраща към стойността на поле, контрола или свойство. Например формуляри! [Поръчки]! [OrderID] е идентификатор, който препраща към стойността в OrderID контрола във формуляр за поръчки.

идентификатор (Visual Basic)

Данни член в код модул на Visual Basic. Идентификатор може да бъде процедура Sub, функция или свойство, променлива, константа, DECLARE отчет или тип данни, дефинирани от потребителя.

контрола за изображение

Контрола, която се използва за показване на картина във формуляр или отчет.

изображение на тип данни

В проект на Access, тип променлива дължина данни, които могат да съдържат повече от 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) байта двоични данни. Той се използва за съхраняване на големи двоични обекти (петна), например картини, документи, звуци и компилиран код.

импортиране

За да копирате данни от текстов файл, файл на електронна таблица или таблица от база данни в таблица на Access. Можете да използвате импортираните данни, за да създадете нова таблица, или можете да добавите (Добави) го към съществуваща таблица, която има съвпадение структура от данни.

импортиране/експортиране спецификация

Спецификация, който съхранява информация, достъпът за изпълнение на импортиране или експортиране на операция на фиксирана ширина или разделен текстов файл.

индекс

Функция, която ускорява търсенето и сортирането в таблица въз основа на стойностите на ключове и да зададете принудително използване уникалността на редове в таблица. Първичният ключ на таблица се индексира автоматично. Някои полета не могат да бъдат индексирани поради техния тип данни, например OLE обект или прикачен файл.

Прозорец на индекси

В база данни на Access, прозорец, в който можете да видите или редактирате таблица индекси или създаване на индекси от няколко полета.

INDIRECT синхронизация

Метод за синхронизиране, който се използва в среда на прекъсната връзка, като например когато пътувате с преносим компютър. Трябва да използвате диспечера за репликация да конфигурирате indirect синхронизация.

активиране на място

Активиране на OLE обект OLE сървъра от в рамките на поле или контрола. Например можете да възпроизвеждате звуково (.wav) аудиофайл се съдържат в контрола, като щракнете двукратно върху контролата.

маска за въвеждане

Формат, който се състои от буквален показват знаци (например скоби, периодите и тирета) и маска знаци, които указват къде данни е да се въведе както и какъв тип данни и колко на брой са разрешени.

инсталиране ISAM

Драйвер, можете да зададете, който позволява достъп до външна база данни формати като dBASE, Excel и парадокс. Microsoft Access, ядрото на базата данни се инсталира (зарежда) тези ISAM драйвери когато препратки от вашето приложение.

екземпляр

Обект, който е създаден от клас, който съдържа нейната дефиниция. Например няколко екземпляра на формуляр клас имат един и същ код и се зареждат с едни и същи контроли, които са били използвани да проектирате формуляр класа.

INT тип данни

В проект на Access, тип данни на 4 байта (32 бита), който съхранява цели числа в диапазона от -2 ^ 31 (-2,147,483,648) до 2 ^ 31-1 (2,147,483,647).

целочислен тип данни

Тип на основните данни, който съдържа цели числа. Цяло число променлива се съхранява като 16-битова (2-байтови) число в диапазона в стойност от-32,768 до 32 767.

Синхронизиране на интернет

Използва за синхронизиране копия в среда на прекъсната връзка, в която е конфигуриран сървър в интернет. Трябва да използвате диспечера за репликация да конфигурирате интернет синхронизация.

вътрешна константа

Постоянна, която се предоставя от достъп, VBA, ADO или DAO. Тези константи са налични в браузъра на обекти чрез щракване върху глобални във всяка от тези библиотеки.

елемент

Уникален елемент на данни в поле. Когато по-ниско ниво на елементите са налични за показване в списък с обобщена таблица или списък с полета, индикатора за разгъване (+) се появява до нея.

J

Най-горе на страницата

Jet и репликация обекти

Набор от автоматизация интерфейси, които можете да използвате, за да извършвате действия, които са специфични за бази данни Microsoft Jet. Използването на JRO, може да уплътнявате бази данни, обновяване на данни от кеша и създайте и поддържат реплицирана бази данни.

K

Най-горе на страницата

манипулатор на клавиатурата

Код, който определя и отговаря на клавиши или клавишни комбинации, натиснат от потребителя.

L

Най-горе на страницата

етикет

Контрола, която показва описателен текст, например заглавие, надпис или инструкции, във формуляр или отчет. Етикети може или не може да бъде прикачен към друга контрола.

Изглед на оформление

В Access 2007 изглед, в който можете да направите много видове дизайн се променя на формуляри и отчети докато разглеждате активни данни.

ляво външно съединение

Външно съединение в кои всички записи от лявата страна на операция на ляво съединение в SQL командата за заявка се добавят към резултатите от заявката, дори ако има няма съответни стойности в Съединеното поле от таблицата по-вдясно.

легенда

Прозорец, в който са дефинирани шарките или цветовете, зададени на серия от данни или категории в диаграма.

библиотечна база данни

Колекция от процедури и обекти на бази данни, които можете да се обадите от всяко приложение. За да използвате елементите в библиотеката, трябва първо да установят препратка от текущата база данни към базата данни на библиотеката.

връзка (таблици)

Действие, което установява връзка към данни от друга програма, така че да можете да преглеждате и редактирате данните в двата първоначалната и в Access.

свързана таблица

Таблица, съхранени във файл извън отворената база данни, от която достъп имат достъп до записи. Можете да добавите, изтриване и редактиране на записи в свързана таблица, но не можете да промените нейната структура.

индекс на списък

Поредицата от числа за елементи в списък, като се започне с 0 за първия елемент, 1 за втория елемент, и т.н.

локален обект

Таблица, заявка, формуляр, отчет, макрос или модул, който остава в копието или екземпляр, в която е създадена. Обект, нито промени в обекта се копират на други членове в копието набор.

локално копие

Задаване на копие, обмен на данни с нейните концентратор или глобален копието, но не и с други копия в копието.

езикова променлива

Набор от информация, която съответства на даден език и страна.

заключен

Състоянието на запис, набор записи или база данни, който го прави само за четене на всички потребители с изключение на потребителя в момента я променя.

справочно поле

Поле, използвани във формуляр или отчет в база данни на Access, която показва списък със стойности, извлечени от таблица или заявка, или съхранява статична набор от стойности.

M

Най-горе на страницата

ACCDE файл

База данни (.accdb) файл на Access 2007 с всички модули компилиран и всички редактируеми код премахнати.

Ядрото на базата данни на Access

Част от системата за достъп до база данни, която извлича и записва данните в потребителски и системни бази данни. Машината може да се смятат за диспечер на данни при използваната база данни са изградени системи, например достъп.

макрос

Действие или набор от действия, които можете да използвате за автоматизиране на задачи.

Конструктор на макроси

Раздел за обекти, в които се създават и променят макроси. Можете да стартирате конструктора на макроси от различни места, като например формуляр или отчет, или директно от раздела " Създаване " на лентата.

група макроси

Колекция от свързани макроси, които се съхраняват заедно с отделен макрос име. Колекцията е често наричан просто макрос.

главен формуляр

Формуляр, който съдържа един или повече подформуляри.

заявка за създаване на таблица

Заявка (SQL команда), която създава нова таблица и след това създава записи (редове) в таблицата, като копира записи от съществуваща таблица или заявка резултати.

ръчно връзка

Връзка, която се изисква да предприемат действия за актуализиране на вашите данни след данните в промени в документа източник.

релация "много към много"

Асоциация между две таблици, в които един запис в таблица или да се отнасят до много записи в друга таблица. За да създаде много към много отношения, създаване на третия таблица и да добавите полета за първичен ключ от други две таблици в тази таблица.

бягащите

Преместване на текст, който се използва в страницата за достъп до данни, за да привлечете вниманието на потребителя към елемент на определена страница, като например заглавие или важна новина. За да поставите бягащите страница, създаване на превъртане текстова контрола.

максимално ограничение за запис

За да подобрите производителността, можете да зададете максималния брой записи, които ще бъдат извлечени от база данни на Microsoft SQL Server за формуляр или лист с данни в проект на Access.

MDE файл

Access 2003 или по-ранна база данни (.mdb) файл с всички модули компилиран и всички редактируеми код премахнати.

Тип данни "паметна бележка"

В база данни на Access това е тип на поле за данни. Полета Memo може да съдържа до 65,535 знаци.

Файл с данни на Microsoft Access

База данни на Access или файл на проект на Access. База данни на Access 2007 съхранява обекти на бази данни и данните в .accdb файл, и по-ранни версии на Access Използвайте .mdb формат. Проект файл не съдържа данни и се използва за свързване към база данни на Microsoft SQL Server.

база данни на Microsoft Access

Събиране на данни и обекти (като таблици, заявки или формуляри), който е свързан с определена тема или предназначение.

Обект на Microsoft Access

Обект, определени от достъп, която се отнася за достъп, му интерфейс, или на приложението формуляри и отчети. Освен това можете да използвате обект на Microsoft Access за програмиране на елементи на интерфейс, използван за въвеждане и показване на данни.

Проект на Microsoft Access

Достъп до файл, който се свързва към база данни на Microsoft SQL Server и се използва за създаване на клиент/сървър приложения. Проект файл не съдържа никакви данни или данни дефиниция базирани обекти, например таблици и изгледи.

Машина на данни на Microsoft

Клиент/сървър данни машина, която предоставя локални данни за съхранение по-малък компютърна система, като например един потребител компютър или сървър за малки работни групи, и това е съвместима с Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 и SQL Server 2000.

База данни на Microsoft SQL Server

База данни на Microsoft SQL Server, се състои от таблици, изгледи, индекси, съхранени процедури, функции и превключватели. Можете да свържете база данни на Access към данни на SQL Server, като използвате ODBC или чрез създаване на проект на Access (* .adp) файл.

модул на ниво

Описва всички променлива или константа декларирани в раздел за декларации на Visual Basic for Applications (VBA) модул или извън процедура. Променливи или константи декларирани на ниво модул са достъпни за всички процедури в модул.

ниво на модул променлива

Променлива, която е деклариран в раздел за декларации на Visual Basic for Applications (VBA) модул с помощта на ключовата дума лично . Тези променливи са достъпни за всички процедури в модула.

пари тип данни

В проект на Access, тип данни, който съхранява парични стойности в диапазона-922,337,203,685,477.5707 през 922,337,203,685,477.5807, с точност до десет хилядна от парична единица.

Манипулаторът за преместване

Големи квадрат, което се показва в горния ляв ъгъл на избраната контрола или оформление на контроли в изглед за проектиране или изглед на оформление. Можете да плъзнете манипулатора за преместване на контрола или оформление на контроли на друго място.

Режим на преместване

Режим, в който можете да преместите дадена колона в изглед на лист с данни с помощта на клавишите със стрелки наляво и надясно.

многозначно поле

Справочно поле, което може да се съхранява повече от една стойност.

многопотребителска (споделена) база данни

База данни, която позволява на повече от един потребител за достъп и промяна на един и същ набор от данни в същото време.

N

Най-горе на страницата

Автокоригирането на имена

Функция, която автоматично да коригира често срещани странични ефекти, които се появяват, когато преименувате формуляри, отчети, таблици, заявки, полета или контроли във формуляри и отчети. Въпреки това автокоригирането на имена не може да поправи всички препратки към преименувани обекти.

бутони за навигация

Бутоните, които използвате, за да се придвижвате през записите. Тези бутони се намират в долния ляв ъгъл на изглед на лист с данни и изглед за формуляри. Бутоните също са налични в визуализация на печата, така че да можете да преминавате през страниците на документа.

навигационен екран

Екранът, който се появява, когато отворите база данни на Access или проект на Access. Навигационният екран показва обекти в базата данни и може да се персонализира за сортиране и групиране на обекти в различни начини.

nchar тип данни

В проект на Access, тип фиксирана дължина данни с повече от 4000 Unicode знака. Unicode знаци използвайте 2 байта за знак и поддържа всички международни знаци.

нормализиране

Да се минимизира дублирането на информация в релационна база данни чрез ефективни таблица – проектиране. Можете да използвате съветника за анализатора на таблици за нормализиране на вашата база данни.

ntext тип данни

В проект на Access, тип променлива дължина данни, които могат да съдържат повече от 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) знаци. Колони с типа ntext данни съхранение 16-байтово показалеца в реда за данни и данните се съхраняват отделно.

Null

Стойност, можете да въведете в полето или да използвате в изрази или заявки за указване на липсващи или неизвестни данни. Във Visual Basic ключовата дума Null означава стойност Null. Някои полета, например полета за първичен ключ, не може да съдържа стойност Null.

поле със стойност Null

Поле, съдържащо стойност Null. Поле със стойност null не е същото като поле, което съдържа низ с нулева дължина ("") или поле със стойност 0.

Числов тип данни

В база данни на Access, тип данни за поле, предназначени за числови данни, които ще бъдат използвани в математическите изчисления. Използвайте валутен тип данни, обаче, за да покажете или изчислите парични стойности.

тип на числови данни

В проект на Access, тип на точната числови данни, който съдържа стойности от -10 ^ 38-1 до 10 ^ 38-1. Можете да зададете мащаб (максимална общия брой цифри) и точността (максимален брой цифри вдясно от десетичния знак).

nvarchar(n) тип данни

В проект на Access, тип променлива дължина данни с повече от 4000 Unicode знака. Unicode знаци използвайте 2 байта за знак и поддържа всички международни знаци.

O

Най-горе на страницата

Тип на данните на обект

Тип на основните данни, представляващи всеки обект, който може да бъде разпознат от Visual Basic. Въпреки че можете да декларирате всеки обектна променлива като тип на обект, е най-добре да декларират променливи според техните конкретни типове.

Обект на област за печат

Показва обекти, които имат зависимостта на избран обект, както и обекти, на които избраният обект има зависимости.

Библиотека с обект

Файл, който съдържа дефиниции на обекти и техните методи и свойства. Файл, който съдържа библиотеката обект обикновено има .olb за разширение на име на файл.

тип на обект

Тип на обект, показани от програма, чрез автоматизация; например приложение, файл, диапазон и листа. Използвайте браузъра на обекти в редактора на Visual Basic или обърнете се към документацията на програмата за пълен списък на налични обекти.

променлива за обект

Променлива, която съдържа препратка към обект.

ODBC връзка конструктора на низове

Access инструмент, който можете да използвате за свързване към SQL база данни, когато създавате транзитна заявка. Ако запишете заявката, низа на връзката се съхранява със заявката.

ODBC източник на данни

Данни и информация, необходима за достъп до тези данни от програми и бази данни, които поддържат протокола Open Database Connectivity (ODBC).

ODBC база данни

База данни за които драйвер за Open Database Connectivity (ODBC) – драйвер, който можете да използвате за импортиране, свързване или експортирането на данни – се доставя.

ODBCDirect

Технология, която ви позволява да получите достъп до ODBC източници на данни директно с помощта на DAO функции, които заобикалят база данни Microsoft Jet.

OLE контейнер

Програма, която съдържа свързан или вграден OLE обект от друга програма. Например ако OLE обект в база данни на Access съдържа работен лист на Excel, Access е OLE контейнера.

OLE база данни

Компонент архитектура база данни, която предоставя ефикасна мрежа и интернет достъп до много типове източници на данни, включително релационни данни, пощенски файлове, текстови файлове и електронни таблици.

Доставчик на OLE база данни

Програма в OLE DB архитектура, която позволява местен достъп до данните, вместо да осъществите достъп до данни с помощта на ODBC или IISAM водачи, които са външни начини за достъп до данните.

OLE обект

Поддържащи OLE протокол за свързване и вграждане на обекти обект. OLE обект от OLE сървър (например Windows Paint картина или работен лист на Excel) може да бъде свързан или вграден в поле, формуляр или отчет.

Тип данни за OLE обект

Поле тип данни, който използвате за обекти, създадени в други програми, които може да бъде свързан или вграден (вмъкнатата) в база данни на Access.

OLE сървър

Програма или DLL, която предоставя свързан или вграден OLE обект в друга програма. Например ако OLE обект в база данни на Access съдържа работен лист на Excel, Excel е OLE сървъра.

OLE/DDE връзка

Връзка между OLE обект и нейните OLE сървъра или между динамичен обмен на данни (DDE) документа източник и местоназначение документ.

релация "един към много"

Асоциация между две таблици, в които първичен ключ стойност на всеки запис в основната таблица съответства на стойност в съответстващото поле или полета на много записи в свързана таблица.

релация "един към един"

Асоциация между две таблици, в които първичен ключ стойност на всеки запис в основната таблица съответства на стойност в съответстващото поле или полета на един и само един запис в свързана таблица.

бутон за избор

Контрола, наричан още радио бутон, който обикновено се използва като част от група опции, за да представите алтернативи във формуляр или отчет. Потребителят не може да изберете повече от една опция.

група опции

Рамка, която може да съдържа квадратчета за отметка, бутони за превключване и бутони за избор във формуляр или отчет. Можете да използвате група от опции, за да представите алтернативи, от които потребителят може да изберете една опция.

външно съединение

Присъединяване в който всеки съвпадение на запис от две таблици се комбинират в един запис в резултатите от заявката и поне една таблица допринася всичките си записи, дори ако стойностите в Съединеното поле не съвпадат с тези в друга таблица.

собственик

Когато се използва защита, потребителският акаунт, който има контрол върху база данни или обект от база данни. По подразбиране потребителски акаунт, който създава база данни или обект от база данни е собственик.

P

Най-горе на страницата

страница (съхраняване на данни)

Част от файла на базата данни, в който се съхранява запис от данни. В зависимост от размера на записите страница (4 KB по размер) може да съдържа повече от един запис.

долен колонтитул на страница

Използва се за показване на страница резюмета, дати или номера на страници в долната част на всяка страница на формуляр или отчет. Във формуляр за долния колонтитул на страницата се показва само когато печатате формуляра.

горен колонтитул на страница

Използва се за показване на заглавие, заглавията на колоните, дати или номера на страници в началото на всяка страница на формуляр или отчет. Във формуляр за горния колонтитул на страницата се показва само когато печатате формуляра.

параметризирана заявка

Заявка, в която потребителят интерактивно указва един или повече критерии стойности. Параметрична заявка не е отделен вид заявка; Вместо това той разширява гъвкавост на заявка.

частична копието

База данни, която съдържа само подмножество на записите в пълно копие. С частично копие можете да зададете филтри и идентифицира зависимости, които определят кои подмножество на записите в пълния копието трябва да присъстват в базата данни.

транзитна заявка

Използвайте, за да изпратите команди директно на сървър за база данни с ODBC заявка, специфична за SQL. Като използвате транзитна заявки, които работите директно таблиците на сървъра, вместо данни се обработват от база данни на Access.

разрешения

Набор от атрибути, която указва какъв вид достъп потребител има към данни или обекти в база данни.

постоянен обект

Обект, съхранени в базата данни; например база данни на таблица или QueryDef обект. Динамичен тип или тип на снимка Recordset обекти не се смятат постоянен обекти, тъй като те са създадени в паметта, ако е необходимо.

личен ИД

Малки и главни букви буквено-цифров низ, който е 4 до 20 знака и че Access използва в съчетание с името на акаунта за идентифициране на потребител или група в работна група на Access.

песимистична

Тип на заключване в която страница, която съдържа един или повече записи, включително за записа се редактира, е недостъпна за други потребители, когато използвате метода за Редактиране и е налична, докато използвате метода " актуализиране ".

Пи

Математически постоянна равно на приблизително 3.1415926535897932.

Изглед на обобщена диаграма

Изглед, който показва графичен анализ на данни в лист с данни или формуляр. Можете да видите различни нива на детайлизация или задайте оформлението, като плъзгате полета и елементи или чрез показване и скриване на елементи в падащи списъци за полета.

Формуляр за обобщена таблица

Интерактивна таблица, която обобщава голям обем от данни с помощта на формата и методите за изчисление, която сте избрали. Можете да завъртите му заглавия на редове и колони за преглед на данните по различен начин, подобен на отчет с обобщена таблица на Excel.

Списък с обобщена таблица

Microsoft Office Web Component, който се използва за анализиране на данни интерактивно в уеб страница. Данните се показват в един ред и колона формат може да бъде преместена, филтрирани, сортирани и изчислени по начини, които са смислени за вашата аудитория.

Изглед на обобщена таблица

Изглед, който обобщава и анализира данни в лист с данни или формуляр. Можете да използвате различни нива на детайлизация или организиране на данни, като плъзгате полета и елементи или чрез показване и скриване на елементи в падащи списъци за полета.

плюс показалец

Показалец, който се появява, когато преместите показалеца в левия край на едно поле в лист с данни. Когато знака плюс, показалецът се появява, можете да щракнете, за да изберете цялото поле.

изскачащ формуляр

Формуляр, който остава над другите прозорци. Изскачащ формуляр може да бъде модални или Безрежимни.

първичен ключ

Един или повече полета (колони) чиито стойности еднозначно идентифицира всеки запис в таблица. Първичен ключ не може да позволи стойности Null и винаги трябва да има уникален индекс. Първичен ключ се използва за свързване на таблица към външни ключове в други таблици.

първична таблица

Страната "един" на две свързани таблици в "един към много". Първична таблица трябва да има първичен ключ и всеки запис трябва да бъде уникално.

частна процедура

Sub или функция процедура е деклариран като лично с помощта на ключовата дума лично в инструкция Declare . Частна процедури са налични за използване само от други процедури в рамките на една и съща модул.

процедура

Поредица от декларации и отчети в модул, който се изпълнява като единица. Процедурите в модул Visual Basic for Applications (VBA) включват Sub и функция процедури.

процедура ниво

Описва всички променливи или константи, декларирани в рамките на процедура. Променливи и константи, декларирани в рамките на процедура са налични за тази процедура само.

ниво на процедура променлива

Променлива, която е деклариран в рамките на процедурата. Променливи на ниво на процедура са винаги частни към режима, в който сте декларирани.

проект

Наборът от всички код модули в база данни, включително стандартни модули и модули за класове. По подразбиране Проектът има същото име като базата данни.

списък със свойства

Прозорец, който се използва за преглед или промяна на свойствата на различни обекти като таблици, заявки, полета, формуляри, отчети, страници за достъп до данни и контроли.

псевдоиндекс

Динамичен кръстосана препратка от една или повече таблици данни полета (колони) който позволява таблица на ODBC (таблица със сървъра) без уникален индекс да се редактира.

публична променлива

Променлива, която можете да декларирате с публичен ключова дума в раздел за декларации на Visual Basic for Applications (VBA) модул. Публична променлива могат да бъдат споделени с всички процедури във всеки модул в база данни.

публикация

В проект на Access публикация може да съдържа една или повече таблици, публикувана или съхранена процедура статии от един потребител на база данни. Всеки потребител на база данни може да има един или повече публикации. Статия е групиране на данни, като единица.

публикувам

За да запишете база данни на сървър за управление на документи, например на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services.

Q

Най-горе на страницата

заявка

Въпрос за данни, съхранени в вашите таблици, или искане за извършване на действие на данните. Заявка може да събере данни от няколко таблици да служи като източник на данни за формуляр или отчет.

прозорец за заявки

Прозорец, в която работите със заявки в изглед за проектиране, изглед на лист с данни, SQL изглед или визуализация на печата.

QueryDef

съхранената дефиниция на заявка в база данни на Access или временен дефиниция на заявка в работна област ODBCDirect.

R

Най-горе на страницата

тип реални данни

В проект на Access, тип на приблизително числови данни с точност до 7 цифрен. Той може да побере положителни стойности от приблизително 1.18E - 38 през 3.40E + 38, отрицателни стойности от приблизително - 1.18E - 38 до - 3.40E + 38 или нула.

контрола за навигация при записване

Контрола, използвана в страница за достъп до данни да се покаже лентата с инструменти на математически. В групираните страница можете да добавите навигационна лента с инструменти за всяко ниво на група. Можете да персонализирате контролата за навигация при записване като промените свойствата му.

поле за номер на запис

Квадратче, което се показва номер на текущия запис в долния ляв ъгъл в изглед на лист с данни и изглед за формуляри. За да преместите към определен запис, можете да въведете номер на запис в полето и натиснете ENTER.

селектор на запис

Малка или лента отляво на запис, който можете да щракнете, за да изберете целия запис в изглед на лист с данни и изглед за формуляри.

източник на записи

Базовия източник на данни за достъп формуляр, отчет или данни. В база данни на Access може да бъде, таблица, заявка или SQL команда. В проект на Access той може да бъде таблица, изглед, SQL команда или съхранена процедура.

набор записи

Колективни името, дадено на таблицата, динамичен и тип на снимка Recordset обекти, които са набор от записи, които се държат като обекти.

Указаната база данни

Базата данни на Access, към която потребителят е създала препратка от текущата база данни. Потребителят може да създадете препратка към база данни и след това повикване процедури в рамките на стандартни модули в тази база данни.

препратка към база данни

Текущата базата данни на Access от която потребителят е създал препратка към друга база данни на Access. Потребителят може да създадете препратка към база данни и след това повикване процедури в рамките на стандартни модули в тази база данни.

цялост на връзките

Правила, които следвате, за да запазите Дефинираните релации между таблици, когато добавяте, актуализиране или изтриване на записи.

обновяване

В база данни на Access, за да покажете отново записите във формуляр или лист с данни, за да отразява промените, които други потребители са направили. В проект на Access да повторение на заявка, осъществяващ активния формуляр или лист с данни, за да отразява промените в записите.

релация

Асоциация, която се създава между общи полета (колони) в две таблици. Релацията може да бъде "един към един", "един към много" или "много към много".

Раздел за обекти на релации

Раздел за обекти, в който можете преглеждате, създавате и променяте релации между таблици и заявки.

относителни или вграден позициониране

Поставя елемента в естествен HTML потока на документа, но Отмества позицията на елемента, базиран на съдържанието на предходната.

прерисуване

За да прехвърлите на екрана. Обновяване метод завършва всички чакащи екрана актуализации за определен формуляр.

копието

Копие на базата данни, която е член на копието Задайте и могат да бъдат синхронизирани с други копия в набора. Промени в данните в реплицирана таблица в един копието се изпращат и приложени към други копия.

копието набор

Образец за проектиране и всички копия, които споделят една и съща база данни, проектиране и уникални копието идентификатор за набор.

Задаване на копието топология

Редът, в който промени се попълва от копието на копието. Топологията определя колко бързо промени в друго копие се показват във вашия копието.

репликация

Процесът на копиране на база данни, така че две или повече копия да обменят актуализации на данни или реплицирани обекти. Този обмен се нарича синхронизиране.

отчет

База данни на Access обект, който можете да отпечатате с информация, която е форматиран и организирани според вашите изисквания. Примери за отчети са продажби резюмета, телефон списъци и пощенски етикети.

долен колонтитул на отчет

Отчет на секция, която се използва за да поставите информацията, която обикновено се появява в долната част на страницата, като например номера на страници, дати и суми.

горен колонтитул на отчет

Отчет на секция, която се използва за показване на информация (например заглавие, дата или отчет Въведение) в началото на отчет.

модул за отчитане

Модул, който включва Visual Basic for Applications (VBA) кодът за всички процедури за събитие, предизвикани от събития на конкретен отчет или командните.

Раздел за обекти на отчет

Раздел за обекти, в която работите с отчети в изглед за проектиране, визуализация на оформлението или визуализация на печата.

селектор на отчет

Полето, където линийките се срещат в горния ляв ъгъл на отчет в изглед за проектиране. Използвайте прозореца, за да извършите отчета ниво операции, като изберете отчета.

снимка на отчет

Файл (.snp разширение на името на файла), който съдържа високо качество копие на всяка страница на отчет на Access. Това запазва двумерна оформлението, графики и други вградени обекти на отчета.

повторение на заявка

Да повторение на заявка, осъществяващ активния формуляр или лист с данни да се отразят промени на записи, показване току добавили записи и да елиминирате изтрити записи.

запазена дума

Дума, която е част от един език, например Visual Basic. Запазени думи включват имената на отчети, предварително определени функции и типовете данни, методи, оператори и обекти.

дясно външно съединение

Външно съединение в кои всички записи от дясната страна на операция на десния съединение в SQL командата за заявка се добавят към резултатите от заявката, дори ако няма съответстващи стойности в Съединеното поле от таблица от лявата страна.

връщане към стабилно състояние

Процесът на завършващи или прекратяването на чакаща транзакция без записване на промените.

област за редове

Част от изглед на обобщена таблица, който съдържа полета за редове.

поле за ред

Едно поле в областта за редове на изглед на обобщена таблица. Елементи в полетата за редове са изброени от лявата страна на изгледа. Полета за вътрешните редове са най-близо до областта за подробности; външни полета за редове са отляво на полета за вътрешните редове.

селектор на ред

Малка кутия или лента, когато се натисне, избира целия ред в таблица или макрос изглед на проектиране или когато сортирате и преглед на групиране на записи в отчет на проектиране.

S

Най-горе на страницата

секция; раздел

Част от формуляр или отчет, като например горен колонтитул, долен колонтитул или раздел за подробности.

секция горен колонтитул

Хоризонтална лента над раздел от формуляр или отчет в изглед за проектиране. Лентата на секция показва тип и името на секцията. Използвайте го за достъп до свойствата на секцията.

селектор на секция

Поле от лявата страна на секция лента, когато обект е отворен в изглед за проектиране. Използвайте прозореца, за да извършите секция ниво операции, като изберете раздела.

защитена работна група

Достъп до работна група, в която потребителите влезете в с потребителско име и парола и в които достъп до обекти на бази данни е ограничен съгласно разрешения на определени потребителски акаунти и групи.

зародиш

Начална стойност, използвани за генериране на pseudorandom числа. Например случайност декларация създава семена номер, използван от функцията Rnd да създадете уникални pseudorandom поредица от цифри.

заявка за избиране

Заявка, която задава въпрос за данни, съхранени в таблиците и връща резултат Задайте формата на лист с данни, без да променяте данните.

правоъгълник на селекцията

Правоъгълник, създадена от текущо избраните редове (записи) и колони (полета) в изглед на лист с данни.

рефлексивно съединение

Присъединяване в която таблица са се присъединили към себе си. Когато има съответни стойности в Съединени полета с други записи от една и съща таблица се комбинират записи от таблицата.

разделител

Знак, който разделя единици за текст или числа.

поле за серия

Поле, която се показва в областта за серията на диаграма, която съдържа елементи на серия. Серия е група от точки от данни, свързани с.

серия от точка

Отделни данни стойност, която се начертаят в диаграма и се представят с колона, лента, линейна, кръгова или пръстеновидна сектор или друг тип на маркер за данни.

Филтриране на сървър по формуляр

Техника, която използва версия на текущия формуляр или лист с данни с празни полета, в които можете да въвеждате стойности, които искате филтрираните записи, за да съдържат. Данните се филтрира от сървъра, преди да бъдат извлечени от базата данни.

HTML, генерирани от сървъра

Active Server Pages (ASP) или IDC/HTX файл, който се извежда от таблица, заявка или формуляр, свързани с ODBC източник на данни и обработени от сървър в интернет информация за динамично създаване само за четене HTML файлове.

генерирани от сървъра HTML: Active Server Pages

сесия

Поредица от операции, извършени от бази данни на Access, която започва, когато потребителят се регистрира и приключва, когато потребителят излезе. Всички операции по време на сесия формират една транзакция обхвата и подлежат на разрешенията за влизане на потребителя.

smalldatetime тип данни

В Access проект, дата и час тип данни, който е по-малко точни от типа на данни за дата/час. Стойности на диапазон от данни от 1 януари 1900 през 6 юни 2079, с точност от една минута.

smallint тип данни

В проект на Access, тип данни от 2 байта (16 бита), който съхранява цели числа в диапазона от -2 ^ 15 (-32,768) до 2 ^ 15-1 (32 767).

smallmoney тип данни

В проект на Access, тип данни, който съхранява парични стойности от-214,748.3648 до 214,748.3647, с точност до десет хилядна от парична единица. Когато smallmoney стойности са показани, те се закръглява нагоре до две цифри след десетичния.

снимка

Статично изображение на набор от данни, например записи се показват като резултат от заявка. Тип на снимка Recordset обекти могат да бъдат създадени от основната таблица, заявка или друг набор от записи.

Преглед на снимка

Програма, която можете да използвате за преглед, отпечатване или снимка, като например снимка на отчета за поща. Снимка Viewer се състои от самостоятелна програма изпълним контрола на снимка Viewer (Snapview.ocx) и други свързани файлове.

Снимка на контрола на Viewer

За ActiveX контрола (Snapview.ocx), че се използва за показване на снимка на отчет от Microsoft Internet Explorer 3.0 или по-късно, или от произволна програма, която поддържа ActiveX контроли, например Access или Microsoft Visual Basic.

SQL база данни

База данни, която се базира на Structured Query Language (SQL).

SQL низ/команда

Израз, който определя SQL команда, като изберете, актуализиране или изтриване и включва клаузи например къде и ORDER BY. SQL низове/инструкции обикновено се използват в заявки и обобщаващи функции.

SQL тип данни variant

В проект на Access, тип данни, който съхранява стойности няколко типа данни, с изключение на текст, ntext, изображения, клеймо и sql_variant типове данни. Sql вариантен тип на данните се използва в колона, параметър, променлива или върната стойност на дефинирани от потребителя функция.

SQL изглед

Раздел за обекти, който се показва SQL командата за текущата заявка или, който се използва за създаване на заявка за специфична за SQL (съюз, прехвърляне или данни определение). Когато създавате заявка в изглед за проектиране, Access изгражда SQL еквивалентни в SQL изглед.

Заявка, специфична за SQL

Заявка, която се състои от SQL команда. Подзаявки и транзитна, съюз и заявки за дефиниране на данни са SQL заявки.

стандартно отклонение

Параметър, който показва начина, по който вероятност функция е центрирано около средната му стойност и това е равно на квадратен корен от момента, в който е квадрат отклонение от средната стойност.

стандартен модул

На Visual Basic for Applications (VBA) модул, в който можете да поставите Sub и функция процедури, които искате да бъдат достъпни за други процедури в цялата ви база данни.

съхранена процедура

Компилиран колекция от SQL отчети и по желание контрол на потока отчети, които се съхраняват под име и обработват като единица. Колекцията се съхраняват в SQL база данни и може да се управлява с едно обаждане от програма.

Разделителят на низ

Текстови знаци, които отличават низ вградена вътре в низ. Единични кавички (') и двойни кавички ("") са низ разделители.

подпрограма

На Visual Basic for Applications (VBA) процедурата, която извършва операция. За разлика от процедура-функция подпрограма не връща стойност. Започнете подпрограма с Sub отчет и го завършва с декларация End Sub .

подлист с данни

Лист с данни, който е вложено в друг лист с данни, която съдържа данни, свързани с или се присъединили към първия лист с данни.

подформуляр

Формуляр, съдържащ се в друг формуляр или отчет.

контрола на подформуляр/подотчет

Контрола, която показва подформуляр във формуляр или подформуляр или подотчет в отчет.

подзаявка

Оператор SQL SELECT, която е в друга заявка за избор или действие.

подотчет

Отчет, който се съдържа в друг отчет.

Абонирайте се

За да се съгласявате да получавате на публикация в база данни на Access или проект на Access. База данни на абонат абонамент за дублираните данни от база данни на publisher.

абонамент

Базата данни, която получава таблици и данните, повторен от publisher база данни в проект на Access.

синхронизация

Процесът на актуализиране на двама членове на копието, зададени от обмен на всички актуализирани записи и обектите в всеки член. Две копието определени членове се синхронизират, когато промените във всяка са приложени към друг.

sysname тип данни

В проект на Access, Специални предоставен система, тип данни, дефинирани от потребителя, който се използва за колони на таблица, променливи и параметри на съхранена процедура, в които се съхранява имена на обекти.

системен обект

Обекти на бази данни, които са дефинирани от системата, като например таблица MSysIndexes, или от потребителя. Можете да създадете обект на системата чрез наименуването обект с USys като първите четири знака в името на обекта.

В

Най-горе на страницата

контрола за раздели

Контрола, която можете да използвате за съставяне на един формуляр или диалоговия прозорец поле, което съдържа няколко страници, всяка с раздел и всяка съдържаща подобни контроли, например текстови полета или бутони за избор. Когато потребителят щракне върху раздел, тази страница се активира.

таблица

Обект на база данни, която съхранява данните в записи (редове) и полета (колони). Данните, които обикновено се за определена категория неща, например служители или поръчки.

Табличен тип данни

В проект на Access специален тип, който се използва за съхраняване на резултат от множество в локална променлива или върнатата стойност на дефинирани от потребителя функция за обработка на по-късно. Това може да се използва вместо временна таблица tempdb база.

Раздел за обекти на таблица

В база данни на Access, раздел за обекти, в която работите с таблици в изглед за проектиране или изглед на лист с данни.

свойства на таблица

В база данни на Access, атрибути на таблица, които засягат вид или поведение на таблицата като цяло. Свойства на таблицата се задават в изглед за проектиране на таблица, както и свойствата на поле.

текстово поле

Контрола, наричан още поле за редактиране, която се използва във формуляр или отчет за показване на текст или да приемете въвеждането на данни. Текстово поле може да има етикет, прикрепен към него.

текстов тип данни

В проект на Access, тип променлива дължина данни, които могат да съдържат повече от 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) знака; по подразбиране дължина е 16.

Текстов тип данни

В база данни на Access това е тип на поле за данни. Текстови полета може да съдържа до 255 знака или броя на знаците, зададени от числово свойство, което е по-малко.

времево клеймо тип данни

В проект на Access тип данни, което се актуализира автоматично всеки път, когато ред е вмъкнат или актуализиран. Стойностите в колоните клеймо не са данни за дата и час, но binary(8) или varbinary(8), показваща, че последователността на промяна на данните.

tinyint тип данни

В проект на Access, тип данни от 1 байт (8 бита), който съхранява цели числа в диапазона от 0 до 255.

превключващ бутон

Контрола, която се използва за предоставяне на/изключване на опции за формуляр или отчет. Той може да показва текст или картина и може да бъде самостоятелна или част от група опции.

кутия с инструменти

Преглед на набор от инструменти, която е налична в проекта за добавяне на контроли на формуляр или отчет.

Пояснения

Кратки описания на имената на командите и бутоните на лентата. Поясненията се показват, когато показалеца на мишката е върху тези командите и бутоните.

топологията

Редът, в който промени се попълва от копието на копието. Топологията е важно, тъй като определя колко бързо промените в друга копието се показват в копието си.

поле "общо"

Поле, което обобщава данни от базовия източник на записи. Общо поле може да използвате обобщаваща функция, например Sum или Count, или използвайте израз, за да изчислите обобщени стойности.

Сумарен ред

Ред в листа с данни, който показва желаните обобщена информация за всяко поле, въз основа на типа на данните в полето.

заявка за общи суми

Заявка, която показва Резюме изчисление, като например average или сума за стойностите в различни полета от таблица или таблици. Заявка за общи суми не е отделен вид заявка; Вместо това той разширява гъвкавост на заявки за избиране.

транзакция

Поредица от направените промени в данните или схемата на базата данни. Ако всички елементи на сделката е неуспешно, цялата транзакция пропада и данни е "първи стъпки обратно."

превключвател

Специална форма на съхранена процедура, че се извършва автоматично, когато променени данните в указаната таблица. Превключватели често са създадени за поддържане на целостта на връзките или съгласуваност между логически свързани данни в различни таблици.

U

Най-горе на страницата

необвързана контрола

Контрола, която не е свързан към поле в основата таблица, заявка или SQL команда. Необвързана контрола се използва често за показване на информационна текст или декоративни картини.

необвързан формуляр или отчет

Формуляр или отчет, който не е свързан към източник на записи, като например таблица, заявка или SQL команда. (В на формуляра или отчета на свойството RecordSource е празна.)

рамка на необвързан обект

Контрола, която можете да поставите във формуляр или отчет към съдържат необвързан обект. Необвързана обект е обект, като например картина, чиято стойност не е получен от данни, съхранени в таблица.

заявка за обединение

Заявка, която използва оператор за ОБЕДИНЕНИЕ, за да комбинирате резултатите от две или повече заявки за избиране.

уникален индекс

Индекс дефинирани като зададете свойство на поле индексирано като да (без дублиране). Уникален индекс няма да позволи дублираните записи в полето индексирани. Настройване на поле като първичен ключ автоматично определя полето като уникални.

uniqueidentifier тип данни

В проект на Access, 16-байтово глобален уникален идентификатор (GUID).

актуализация

За да приемете промените в запис. Промените се записват в базата данни, когато преместите към друг запис във формуляр или лист с данни или когато изрично запишете записа.

заявка за актуализиране

Заявка за действие (SQL команда), което се променя набор от записи според критерии (условия за търсене), който сте задали.

обновяемо снимка

Тип на набор записи, който работи ефективно в среда на клиент/сървър като кеширане на данни на клиента и минимизиране кръг пътувания на сървъра за достъп и актуализация на данните.

потребителски акаунт

Акаунт, означени с потребителско име и личен ИД (PID), който е създаден за управление на потребителски разрешения за достъп до обекти на бази данни в работна група на Access.

дефинирани от потребителя тип данни

В база данни на Microsoft SQL Server може да съдържа дефиниция на типа на данните на колона. Това е дефинирани от потребителя и въз основа на съществуващи типове на данни на SQL Server. Правила и настройки по подразбиране да е свързан само типове данни, дефинирани от потребителя.

дефинирани от потребителя тип

Във Visual Basic for Applications (VBA), всички типове данни, дефинирани с помощта на отчета за типа . Типове данни, дефинирани от потребителя може да съдържа един или повече елементи от всякакъв тип. Масиви на дефинирани от потребителя и други типове данни са създадени с помощта на декларацията за Dim .

дефинирани от потребителя на колекция от сайтове

Колекция от сайтове, която създавате чрез добавяне на обекти към обект на колекция от сайтове . Елементи в колекция от сайтове, определени от колекция от обекта са индексирани, започвайки от 1.

Функция, дефинирана от потребител

Заявка, която отвежда входни параметри и връща резултат, подобно на съхранена процедура. Типове: СКАЛАР (multistatement; връща една стойност), вградено (един отчет; обновяемо таблица стойност) и таблица (multistatement; таблица стойност).

дефинирани от потребителя обект

Потребителски обект, който е дефиниран в модул на клас формуляр или отчет. В модул на клас може да създадете свойства и методи за новия обект, създаване на нов екземпляр на обекта и манипулиране на обекта с помощта на тези свойства и методи.

защита на ниво потребител

Когато използвате защита на ниво потребител на база данни на Access, администратор на база данни или собственикът на обекта може да дава отделни потребители или групи потребители конкретни разрешения за таблици, заявки, формуляри, отчети и макроси.

Групата "потребители"

Група акаунт, който съдържа всички потребителски акаунти. Access автоматично добавя потребителски акаунти в групата потребители, когато ги създавате.

V

Най-горе на страницата

проверка

Процесът на проверка дали въведените данни отговаря на определени условия или ограничения.

валидиращо правило

Свойство, което определя валидни за въвеждане на стойности за поле или запис в таблица, или за контрола на формуляр. Access показва съобщение, зададена в свойството ValidationText , когато се нарушава правилото.

varbinary тип данни

В проект на Access, тип променлива дължина данни с повече от 8 000 байта двоични данни.

varchar

В проект на Access, тип променлива дължина данни с повече от 8 000 ANSI знаци.

разлика

Квадрата на стандартното отклонение. Това е мярка на сума, с която всички стойности в дадена група се различава от средната стойност на групата.

вариантен израз

Всеки израз, който може да се оценяват като цифровата, низ или данни за дата, освен специалните стойности, празни и Null.

изглед

В проект на Access, тип заявка, която е виртуална таблица според оператор SQL SELECT. Например изглед може да съдържа само 3 от 10 налични колони в присъединяване на две таблици, за да ограничите достъпа до определени данни.

видимост

Свойство на копието, което указва кои членове на копието сте го могат да се синхронизират с и прилагане на кои правилата за разрешаване на конфликти. Копия се разделят на три типа видимост: глобални местни и анонимни.

W

Най-горе на страницата

клауза WHERE

Част от SQL команда, която указва кои записи да извлечете.

заместващи знаци

Знаците, използвани в заявки и изрази, за да включите всички записи, имена на файлове или други елементи, които започват с определени знаци или които отговарят на определен шаблон.

X

Най-горе на страницата

XML атрибут

Информацията, която се добавя към етикет, за да предоставят допълнителна информация за етикет, като например <ingredient количество = "2" единици = "купи" >flour</ingredient>. В този пример количество и единиците са атрибути.

XML елемент

Информация, която е ограничени от началния и крайния етикет в документ на разширен език за маркиране (XML). Пример за XML елемент е <LastName>Davolio</LastName>.

XML обекти

Комбинации от знаци и символи, които заместват други знаци, когато XML документ е анализирани, обикновено тези, които имат други значение в XML. Например &lt; представлява < символ, който също е кръгла скоба за етикет.

Y

Най-горе на страницата

Данни от тип Yes/No

Поле тип данни, който използвате за полетата, които ще съдържат само една от две стойности, например да или не и True или False. Не са разрешени стойности NULL.

Z

Най-горе на страницата

низ с нулева дължина

Низ, който съдържа никакви знаци. Можете да използвате низ с нулева дължина, за да посочи, че няма стойност съществува за поле. Въведете низ с нулева дължина като въведете две двойни кавички без интервал между тях ("").

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×