Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Използвайте условен формат, за да си помогнете при визуалното изследване и анализирането на данни, откриването на критични проблеми и откриването на шаблони и тенденции.

С условното форматиране е лесно да подчертаете интересните клетки или диапазони от клетки, да привлечете вниманието към необичайните стойности и да визуализирате данните с помощта на ленти за данни, цветови гами и набори от икони. Условният формат променя облика на диапазон от клетки на базата на определени условия (или критерии). Ако условието е изпълнено, диапазонът от клетки се форматира на базата на това условие. Ако условието не е изпълнено, диапазонът от клетки не се форматира на базата на това условие.

Можете да сортирате и филтрирате по формат, включително по фонов цвят на клетка и цвят на шрифт, независимо дали клетките са ръчно, или условно форматирани. Примерът по-долу показва условно форматиране, което използва фоновите цветове на клетките, набор от икони с 3 стрелки и ленти за данни.

Фон на клетки, набори от икони и ленти за данни, използвани като условно форматиране

Можете да приложите условно форматиране към диапазон от клетки, таблица на Excel или отчет с обобщена таблица. Има важни разлики за разбиране, когато използвате условно форматиране в отчет с обобщена таблица.

Забележка: Когато създавате условен формат, можете да използвате препратки само към други клетки от същия работен лист или, в определени случаи, клетки в работни листове в същата отворена в момента работна книга. Не можете да използвате условно форматиране с външни препратки към друга работна книга.

Условно форматиране за отчет с обобщена таблица

Условното форматиране в отчет с обобщена таблица се различава от условното форматиране в диапазон от клетки или таблица на Excel по няколко неща:

 • Ако промените оформлението на отчета с обобщена таблица чрез филтриране, скриване на нива, свиване или разгъване на нива или преместване на поле, условният формат се поддържа, докато свързаните данни не се премахнат.

 • Обхватът на условния формат за полета в областта "Стойности" може да се базира на йерархията на данните и се определя от всички видими дъщерни елементи (следващото по-ниско ниво в йерархията) на родителския (следващото по-високо ниво в йерархията) в редовете на една или повече колони или колоните за един или повече редове.

  Забележка: В йерархията на данните дъщерните елементи не наследяват условното форматиране от родителския и родителският елемент не наследява условно форматиране от дъщерните.

 • Има три метода за обхват на условния формат на полета в областта на стойностите: по селекция, по съответстващо поле и по поле за стойност.

По подразбиране методът за обхващане на полета в областта на стойностите е по селекция. Можете да промените метода, така че да е по съответстващо поле или по поле за стойност, чрез бутона за избор Прилагане на правилото за форматиране към, диалоговия прозорец Ново правило за форматиране или диалоговия прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

Метод

Използвайте този метод, ако искате да изберете

Обхват по селекция

 • Непрекъснат набор от полета в областта на стойностите, като например всички общи суми за продукти за един регион.

 • Разкъсан набор от полета в областта на стойностите, като например общи суми за продукти за различни региони сред нива в йерархията на данните.

Обхват по поле за стойност

 • Избегнете много разкъсани селекции.

 • Форматирате условно набор от полета в областта на стойностите за всички нива в йерархията на данните.

 • Включите междинни суми в общите суми.

Обхват по съответстващо поле

 • Избегнете много разкъсани селекции.

 • Форматирате условно набор от полета в областта на стойностите за едно ниво в йерархията на данните.

 • Изключите междинните суми.

Когато форматирате условно полета в областта на стойностите за стойности, които са най-високи, най-ниски, над средното или под средното, правилото се базира по подразбиране на всички видими стойности. Когато обаче обхващате по съответстващо поле, вместо да използвате всички видими стойности, можете да приложите условния формат за всяка комбинация от:

 • Колона и полето й за родителски ред.

 • Ред и полето му за родителска колона.

Забележка: Бързият анализ не е наличен в Excel 2010 и предишните версии.

Използвайте бутона "Бърз анализ" Бутон "Бърз анализ" , за да приложите избраното условно форматиране към избраните данни. Бутонът "Бърз анализ" се появява автоматично, когато изберете данни в електронната таблица.

 1. Изберете данните в електронната таблица. Бутонът Бърз анализ се появява в долния десен ъгъл на селекцията.

  Избрани данни с бутон "Бърз анализ"

 2. Щракнете върху бутона Бърз анализ Бутон "Бърз анализ" или натиснете Ctrl+Q.

 3. После в раздела Форматиране минете с мишката върху различните опции, за да видите визуализация на живо на вашите данни, след което щракнете върху опция за форматиране.

  Раздел "Форматиране" в галерията "Бърз анализ"

  Забележки: 

  • Опциите за форматиране, които се показват в раздела Форматиране, зависят от данните, които сте избрали. Ако селекцията ви съдържа само текст, наличните опции са Текст, Дублиране, Уникални, Равно на и Изчисти. Когато селекцията съдържа само числа или едновременно текст и числа, опциите са Ленти за данни, Цветове, Набори от икони, По-голямо, Първите 10% и Изчисти.

  • Визуализацията на живо ще се направи само за тези опции за форматиране, които могат да се използват за вашите данни. Ако например избраните клетки не съдържат съвпадащи данни и изберете Дублиране, визуализацията на живо няма да работи.

 4. Ако се появи диалоговият прозорец Текст, който съдържа, въведете опцията за форматиране, която искате да приложите, и щракнете върху OK.

Ако условният ви формат трябва да е по-сложен, можете да използвате логическа формула, за да зададете критериите за форматиране. Например може да поискате да сравните стойности с върнатия от функция резултат или да изчислите данни в клетки извън избрания диапазон, който може да се намира в друг работен лист в същата работна книга.

 1. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Условно форматиране

  Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист или в друг работен лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 3. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция:    щракнете върху Избрани клетки.

  • Съответстващо поле:    щракнете върху Всички клетки, показващи стойности <поле за стойност>.

  • Поле за стойност:    щракнете върху Всички клетки, показващи стойности <поле за стойност> за <ред>.

 4. Щракнете върху Използвайте формула, за да определите кои клетки да се форматират под Избор на тип правило.

  1. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Форматирай стойностите, при които тази формула е вярна въведете формула.

   Трябва да започнете формулата със знак за равенство (=) и формулата трябва да връща логическа стойност TRUE (1) или FALSE (0).

  2. Щракнете върху Формат, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

  3. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, а след това щракнете върху OK.

   Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

   Пример 1: Използване на два условни формата с критерии, които използват проверки "И" и "ИЛИ"    

   В примера, показан тук, първото правило форматира две клетки в зелено, ако и двете условия са верни. Ако резултатът от този тест не е True, второто правило форматира две клетки в червено, ако едно от условията е False.

   Клетки B4 и B5 изпълняват условията, затова се форматират в зелено

   Купувач на жилище е определил бюджет до 75 000 $ като първоначална вноска и 1500 $ на месец за плащане по ипотека. Ако и първоначалната вноска, и месечните плащания съответстват на тези изисквания, клетки B4 и B5 се форматират в зелено.

   Ако или първоначалната вноска, или месечното плащане не съответстват на бюджета на купувача, B4 и B5 се форматират в червено. Променете някои стойности, например годишния лихвен процент, срока на заема, първоначалната вноска или покупната цена, за да видите какво се случва с условно форматираните клетки.

   Формула за първото правило (прилага зелен цвят)

   ==AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Формула за второто правило (прилага червен цвят)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Пример 2: Оцветяване през ред с помощта на функциите MOD и ROW    

   Приложеният в този работен лист условен формат оцветява всеки различен ред в диапазона от клетки със син цвят на клетка. Можете да изберете всички клетки в работен лист, като щракнете върху квадрата над ред 1 и отляво на колона A. Функцията MOD връща остатъка след като едно число (първият аргумент) се раздели на делител (втория аргумент). Функцията ROW връща текущия номер на ред. Когато делите текущия номер на ред с 2, винаги получавате остатък 0 за четно число или остатък 1 за нечетно число. Тъй като 0 е FALSE, а 1 е TRUE, всеки ред, номериран с нечетно число, се форматира. Правилото използва тази формула: =MOD(ROW();2)=1.

   всеки втори ред се оцветява в синьо

   Забележка: Можете да въведете препратки към клетки във формула, като изберете клетките непосредствено от работния лист или други работни листове. Избирането на клетки в работния лист вмъква абсолютни препратки към клетки. Ако искате Excel да настройва препратките за всяка клетка в избрания диапазон, използвайте относителни препратки към клетки.

За повече информация за използването на формули в условното форматиране вж. Използване на формула за прилагане на условно форматиране.

Цветовите гами са визуални водачи, които ви помагат да разберете разпределението и промените на данните. Двуцветната гама ви помага да сравните диапазон от клетки с помощта на градация от два цвята. Оттенъкът на цвета представя по-високи и по-ниски стойности. Например, в цветова гама със зелен и жълт цвят, както е показано по-долу, можете да зададете клетките с по-високи стойности да имат по-зелен цвят, а тези с по-ниски стойности – по-жълт цвят.

форматиране на всички клетки с двуцветна гама

Съвет: Ако клетки в диапазона съдържат формула, която връща грешка, условното форматиране не се прилага за тези клетки. За да осигурите условното форматиране да се прилага за тези клетки, използвайте функцията IS или IFERROR, за да се върне стойност, която не е стойност на грешка.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Цветови гами.

  Условно форматиране

 3. Изберете двуцветна гама.

  Посочете над иконите за цветови гами, за да видите икона, която е двуцветна. Горният цвят представя по-високите стойности, а долният цвят – по-ниските.

Можете да промените метода на обхващане за полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона Опции за форматиране, който се показва до поле на обобщена таблица с приложено към него форматиране.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция: щракнете върху Избрани клетки.

  • Всички клетки за етикета "Стойност": щракнете върху Всички клетки, показващи стойности <етикет за стойност>.

  • Всички клетки за етикета "Стойност" с изключение на междинните суми и общата сума: щракнете върху Всички клетки, показващи стойности <етикет за стойност> за <етикет на ред>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране на всички клетки въз основа на стойностите им (по подразбиране).

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Стил на формат изберете Скала с 2 цвята.

 7. За да изберете тип в полето Тип за Минимум и Максимум, направете едно от следните неща:

  • Форматиране на най-ниските и най-високите стойности:    Изберете Най-ниска стойност и Най-висока стойност.

   В този случай вие не въвеждате Стойност на Минимум и Максимум.

  • Форматиране на стойности на числа, дати или часове:    Изберете Число и след това въведете Минимална и Максималнастойност.

  • Форматиране на процент Процент:    Въведете Минимална и Максималнастойност.

   Валидните стойности са от 0 (нула) до 100. Не въвеждайте знак за процент.

   Използвайте процент, когато искате да визуализирате всички стойности пропорционално, понеже разпределението на стойностите е пропорционално.

  • Форматиране на процентил:    Изберете Процентил и след това въведете Минимална и Максималнастойност. Валидните процентили са от 0 (нула) до 100.

   Използвайте процентил, когато искате да визуализирате група от високи стойности (като например 20-ия най-висок процентил) в една пропорция на степени на оцветеност и от ниски стойности (като например 20-ия най-нисък процентил) в друга пропорция на степени на оцветеност, понеже те представят крайните стойности, които биха могли да изопачат визуализацията на данните ви.

  • Форматиране на резултат от формула:    Изберете Формула и след това въведете стойности за Минимум и Максимум.

   • Формулата трябва да връща стойност на число, дата или час.

   • Една формула започва със знак за равенство (=).

   • Към невалидните формули не се прилага форматиране.

   • Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешка.

    Забележки: 

    • Уверете се, че стойността Минимум е по-малка от стойността Максимум.

    • Можете да изберете различен тип за Минимум и Максимум. Можете например да изберете число за Минимум, процент за Максимум.

 8. За да изберете Минимум и Максимум на цветова гама, щракнете върху Цвят за всеки, а след това изберете цвят.

  Ако искате да изберете допълнителни цветове или да създадете потребителски цвят, щракнете върху Още цветове. Цветовата гама, която избирате, се показва в полето Визуализация.

Цветовите гами са визуални водачи, които ви помагат да разберете разпределението и промените на данните. Трицветната гама ви помага да сравните диапазон от клетки с помощта на градация от три цвята. Оттенъкът на цвета представя по-високи, средни и по-ниски стойности. Например в цветова гама със зелен, жълт и червен цвят, можете да зададете клетките с по-високи стойности да имат зелен цвят, средните – жълт, а тези с по-ниски стойности – червен цвят.

Съвет: Ако клетки в диапазона съдържат формула, която връща грешка, условното форматиране не се прилага за тези клетки. За да осигурите условното форматиране да се прилага за тези клетки, използвайте функцията IS или IFERROR, за да се върне стойност, която задавате вие (например 0 или "N/A"), а не стойност на грешка.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Цветови гами.

  Условно форматиране

 3. Изберете трицветна гама. Горният цвят представя високите стойности, централният цвят представя средните стойности, а долният цвят представя ниските стойности.

  Посочете над иконите за цветови гами, за да видите икона, която е трицветна.

Можете да промените метода на обхващане за полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона Опции за форматиране, който се показва до поле на обобщена таблица с приложено към него форматиране.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция:    щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране на всички клетки въз основа на стойностите им.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Стил на формат изберете Скала с 3 цвята.

 7. Избиране на типа за Минимум, Средна точка и Максимум. Направете едно от следните неща:

  • Форматиране на най-ниските и най-високите стойности:    Изберете Средна точка.

   В този случай вие не въвеждате Най-ниска и Най-висока за Стойност.

  • Форматиране на стойности на числа, дати или часове:    Изберете Число, а след това въведете стойност за Минимум, Средна точка и Максимум.

  • Форматиране на процент:    Изберете Процент, с след това въведете стойност за Минимум, Средна точка и Максимум. Валидните стойности са от 0 (нула) до 100. Не въвеждайте знак за процент (%).

   Използвайте процент, когато искате да визуализирате всички стойности пропорционално, понеже използването на процент гарантира, че разпределението на стойностите е пропорционално.

  • Форматиране на процентил:    Изберете Процентил, а след това въведете стойност за Минимум, Средна точка и Максимум.

   Валидните процентили са от 0 (нула) до 100.

   Използвайте процентил, когато искате да визуализирате група от високи стойности (като например 20-ия най-висок процентил) в една пропорция на степени на оцветеност и от ниски стойности (като например 20-ия най-нисък процентил) в друга пропорция на степени на оцветеност, понеже те представят крайните стойности, които биха могли да изопачат визуализацията на данните ви.

  • Форматиране на резултат от формула:    Изберете Формула, а след това въведете стойност за Минимум, Средна точка и Максимум.

   Формулата трябва да връща стойност на число, дата или час. Една формула започва със знак за равенство (=). Към невалидните формули не се прилага форматиране. Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешки.

   Забележки: 

   • Можете да зададете стойности за минимум, средна точка и максимум за диапазона от клетки. Уверете се, че стойността в Минимум е по-малка от стойността на Средна точка, която на свой ред е по-малка от стойността в Максимум.

   • Можете да изберете различен тип за Минимум, Средна точка и Максимум. Можете например да изберете Минимум да е число, Средна точка да е процентил, а Максимум да е процент.

   • В много случаи, подразбиращата се стойност на Средна точка от 50 процента работи добре, но вие можете да я настроите да отговаря на уникални изисквания.

 8. За да изберете Минимум, Средна точка и Максимум за цветова гама, щракнете върху Цвят за всяко, а след това изберете цвят.

  • За да изберете допълнителни цветове или да създадете потребителски цвят, щракнете върху Още цветове.

  • Цветовата гама, която избирате, се показва в полето Визуализация.

Лентата за данни ви помага да видите стойността на клетка спрямо други клетки. Дължината на лентата за данни представя стойността в клетката. По-дълга лента представя по-висока стойност, а по-къса лента представя по-ниска стойност. Лентите за данни са полезни при отбелязването на по-големи и по-малки числа, особено с големи количества данни, като например най-много и май-малко продаваните играчки в отчет за празнични продажби.

Примерът, показан тук, използва ленти за данни, за да подчертае изключително големи положителни или отрицателни стойности. Можете да форматирате лентите за данни така, че лентата за данни да започва в средата на клетката и да се разтяга наляво за отрицателни стойности.

ленти за данни, които подчертават положителни и отрицателни стойности

Съвет: Ако клетки в диапазона съдържат формула, която връща грешка, условното форматиране не се прилага за тези клетки. За да осигурите условното форматиране да се прилага за тези клетки, използвайте функцията IS или IFERROR, за да се върне стойност (например 0 или "N/A"), а не стойност на грешка.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, щракнете върху Ленти за данни, а след това изберете икона на лента за данни.

  Условно форматиране

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция:    щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране на всички клетки въз основа на стойностите им.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Стил на формат изберете Лента за данни.

 7. Избиране на Тип на Минимум и Максимум. Направете едно от следните неща:

  • Форматиране на най-ниските и най-високите стойности:    Изберете Най-ниска стойност и Най-висока стойност.

   В този случай вие не въвеждате стойност за Минимум и Максимум.

  • Форматиране на стойности на числа, дати или часове:    Изберете Число, а след това въведете Минимална и Максималнастойност.

  • Форматиране на процент:    Изберете Процент, а след това въведете стойност за Минимум и Максимум.

   Валидните стойности са от 0 (нула) до 100. Не въвеждайте знак за процент (%).

   Използвайте процент, когато искате да визуализирате всички стойности пропорционално, понеже използването на процент гарантира, че разпределението на стойностите е пропорционално.

  • Форматиране на процентил    Изберете Процентил, а след това въведете стойност за Минимум и Максимум.

   Валидните процентили са от 0 (нула) до 100.

   Използвайте процентил, когато искате да визуализирате група от високи стойности (като например 20-ия най-висок процентил) в една пропорция на ленти за данни и ниски стойности (като например 20-ия най-нисък процентил) в друга пропорция на ленти за данни, понеже те представят крайните стойности, които биха могли да изопачат визуализацията на данните ви.

  • Форматиране на резултат от формула     Изберете Формула, а след това въведете стойност за Минимум и Максимум.

   • Формулата трябва да връща стойност на число, дата или час.

   • Една формула започва със знак за равенство (=).

   • Към невалидните формули не се прилага форматиране.

   • Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешка.

  Забележки: 

  • Уверете се, че стойността Минимум е по-малка от стойността Максимум.

  • Можете да изберете различен тип за Минимум и Максимум. Можете например да изберете Минимум да е число, а Максимум да е процент.

 8. За да изберете цветова гама за Минимум и Максимум, щракнете върху Цвят на лента.

  Ако искате да изберете допълнителни цветове или да създадете потребителски цвят, щракнете върху Още цветове. Цветът на лентата, който избирате, се показва в полето Визуализация.

 9. За да покажете само лентата за данни, а не стойността в клетката, изберете Покажи само лентата.

 10. За да приложите плътна граница към ленти за данни, изберете Плътна граница в списъчното поле Граница и изберете цвят за границата.

 11. За да изберете между плътна лента и преливаща се лента, изберете Плътно запълване или Градиентно запълване в списъчното поле Запълване.

 12. За да форматирате отрицателни ленти, щракнете върху Отрицателна стойност и ос и след това в диалоговия прозорец Настройки за отрицателна стойност и ос изберете опциите за цветовете за запълване и граница на отрицателната лента. Можете да изберете настройки за позиция и цвят за оста. Когато завършите избирането на опции, щракнете върху OK

 13. Можете да промените посоката на лентите, като изберете настройка в списъчното поле Посока на лентата. Тя е зададена като Контекст по подразбиране, но можете да изберете между посока отляво надясно и отдясно надясно в зависимост от това как искате да представите данните си.

Използвайте набор от икони за да анотирате и класифицирате данни в три до пет категории, разделени от прагови стойности. Всяка икона представя диапазон от стойности. Например в набора от икони с 3 стрелки, червената стрелка нагоре представя по-високи стойности, жълтата коса стрелка представя средни стойности, а червената стрелка надолу представя по-ниските стойности.

Примерът, показан тук, работи с няколко примерни набора от икони за условно форматиране.

Различни набори от икони за едни и същи данни

Можете да изберете да показвате икони само за клетки, които отговарят на условие, например показване на икона за предупреждение за тези клетки, които падат под критична стойност и без икони за тези, които я надвишават. За да направите това, скривате икони чрез избиране на Няма икона на клетка от падащия списък с икони до иконата, когато задавате условия. Можете също да създадете ваша собствена комбинация от набори от икони. Например зелен "символ" за отметка, жълт "светофар" и червен "флаг".

Съвет: Ако клетки в диапазона съдържат формула, която връща грешка, условното форматиране не се прилага за тези клетки. За да осигурите условното форматиране да се прилага за тези клетки, използвайте функцията IS или IFERROR, за да се върне стойност (например 0 или "N/A"), а не стойност на грешка.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, щракнете върху Набор от икони, а след това изберете набор от икони.

  Условно форматиране

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция:    щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране на всички клетки въз основа на стойностите им.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Стил на формат изберете Набор от икони.

  1. Изберете набор от икони. Изборът по подразбиране е 3 светофара (неоградени). Броят на иконите, операторите за сравнение по подразбиране и праговите стойности за всяка икона могат да се променят за всеки набор от икони.

  2. Можете да настроите операторите за сравнение и праговите стойности. Подразбиращите се диапазони от стойности за всяка икона са с еднакъв размер, но вие можете да ги настроите така, че да отговарят на вашите уникални изисквания. Уверете се, че праговете са логическо следствие на най-високо към най-ниско от горе до долу.

  3. Направете едно от следните неща:

   • Форматиране на стойности на числа, дати или часове:    Изберете Число.

   • Форматиране на процент:    Изберете Процент.

    Валидните стойности са от 0 (нула) до 100. Не въвеждайте знак за процент (%).

    Използвайте процент, когато искате да визуализирате всички стойности пропорционално, понеже използването на процент гарантира, че разпределението на стойностите е пропорционално.

   • Форматиране на процентил:    Изберете Процентил. Валидните процентили са от 0 (нула) до 100.

    Използвайте процентил, когато искате да визуализирате група от високи стойности (като например 20-ия най-висок процентил) с помощта на специална икона и от ниски стойности (като например 20-ия най-нисък процентил) с помощта на друга икона, понеже те представят крайните стойности, които биха могли да изопачат визуализацията на данните ви.

   • Форматиране на резултат от формула:    Изберете Формула, а след това въведете формула във всяко поле за Стойност.

    • Формулата трябва да връща стойност на число, дата или час.

    • Една формула започва със знак за равенство (=).

    • Към невалидните формули не се прилага форматиране.

    • Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешка.

  4. За да направите така, че първата икона да представя по-ниски стойности, а последната икона да представя по-високи стойности, изберете Обратен ред на иконите.

  5. За да покажете само иконата, а не стойността в клетката, изберете Покажи само иконата.

   Забележки: 

   1. Може да се наложи да настроите ширината на колоната, за да се приспособи към иконата.

   2. Показаният размер на иконата зависи от използвания в тази клетка размер на шрифта. Размерът на иконата нараства пропорционално на нарастването на размера на шрифта.

За по-лесното намиране на конкретни клетки в диапазон от клетки можете да форматирате тези конкретни клетки с оператори за сравнение. Например в сортиран по категории работен лист на опис, можете да подчертаете продуктите с по-малко от 10 налични артикула с жълт цвят. Или пък в обобщаващ работен лист за стоки на дребно можете да отбележите всички стоки с печалба по-голяма от 10%, обемите на продажбите по-малки от $100 000 и региона "Югоизток".

Примерите, показани тук, работят с примерни вградени критерии за условно форматиране, като например "По-голямо от" и "Горните %". Това форматира със зелен фон градове с население, по-голямо от 2 000 000 души, а с оранжев фон – средни максимални температури в горните 30%.

Форматирането показва градове с повече от 2 милиона население и максимални температури в горните 30%

Забележка: Не можете да форматирате условно полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица по текст или дата само по число.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Правила за осветяване на клетки.

  Условно форматиране

 3. Изберете желаната от вас команда, като например Между, Равно на текст, който съдържа или Поява на дата.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формат.

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист или в друг работен лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция:    щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на клетки, които съдържат.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Форматиране само на клетки с направете едно от следните неща:

  • Форматиране по число, дата или час:    Изберете Стойност на клетка, изберете оператор за сравнение и след това въведете число, дата или час.

   Например изберете Между и след това въведете 100 и 200 или изберете Равно на и след това въведете 1.1.2009.

   Можете също да въведете формула, която връща стойност на число, дата или час.

   • Ако въвеждате формула, започнете я със знак за равенство (=).

   • Към невалидните формули не се прилага форматиране.

   • Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешка.

  • Форматиране по текст:    Изберете Конкретен текст, изберете оператор за сравнение и след това въведете текст.

   Например изберете Съдържа и след това въведете Сребърно или изберете Започва с и след това въведете Tri.

   Кавичките се включват в низа за търсене и можете да използвате заместващи знаци. Максималната дължина на низа е 255 знака.

   Можете също да въведете формула, която връща текст.

   • Ако въвеждате формула, започнете я със знак за равенство (=).

   • Към невалидните формули не се прилага форматиране.

   • Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешка.

  • Форматиране по дата:    Изберете Поява на дати, а след това изберете дата за сравнение.

   Например изберете Вчера или Следващата седмица.

  • Форматиране на клетки с празни или непразни стойности:    Изберете Празни или Без празни места.

   Празната стойност е клетка, която не съдържа данни и се различава от клетка, която съдържа един или няколко интервала (интервалите се отчитат като текст).

  • Форматиране на клетки със стойност на грешка или без стойност на грешка:    Изберете Грешки или Без грешки.

   Стойностите на грешки включват: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #НАЕ?, #N/A, #РЕ!, #NUM! и #NULL!.

 7. За да зададете формат, щракнете върху Формат. Появява се диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 8. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, и след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Можете да намерите най-високата и най-ниската стойност в диапазон от клетки, базирани на кратък път към стойност, която сте задали. Можете например да намерите петте най-продавани продукти в регионален отчет, последните 15% от продуктите в проучване на клиенти или най-високите 25 заплати в даден отдел.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Правила горе/долу.

  Условно форматиране

 3. Изберете желаната от вас команда, например Първите 10 елемента или Последните 10%.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формат.

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата на полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция:    щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на стойности, наредени отгоре или отдолу.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното полеФорматиране на стойности, които се нареждат в изберете Отгоре или Отдолу.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете числото отгоре или числото отдолу, въведете число, а след това премахнете отметката от квадратчето % от избрания диапазон. Валидните стойности са от 1 до 1000.

  • За да зададете процента отгоре или процента отдолу, въведете число, а след това отметнете квадратчето % от избрания диапазон. Валидните стойности са от 1 до 100.

 8. По желание променете начина на прилагане на формата за полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, който е обхванат от съответстващо поле.

  По подразбиране условният формат се базира на всички видими стойности. Когато обаче обхващате по съответстващо поле вместо да използвате всички видими стойности, можете да приложите условния формат за всяка комбинация от:

  • Колона и полето й за родителски ред, като изберете всяка група колони.

  • Ред и полето му за родителска колона, като изберете всяка група редове.

 9. За да зададете формат, щракнете върху Формат. Появява се диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 10. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, и след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Можете да намерите стойности над или под средната стойност или стандартното отклонение в диапазон от клетки. Например можете да намерите изпълнителите над средната стойност в годишния преглед на производителността или можете да намерите изработените материали, които излизат извън стандартните отклонения при оценка на качеството.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Правила горе/долу.

  Условно форматиране

 3. Изберете желаната от вас команда, като например Над средното или Под средното.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формат.

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция:    щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност:    щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на стойности, които са над или под средното.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Форматиране на стойности, които са направете едно от следните неща:

  • За да форматирате клетки, които са над или под средното за всички клетки в диапазона, изберете Над или Под.

  • За да форматирате клетки, които са над или под едно, две или три стандартни отклонения за всички клетки в диапазона, изберете стандартно отклонение.

 7. По желание променете начина на прилагане на формата за полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, който е е обхванат от съответстващо поле.

  По подразбиране условното форматиране се базира на всички видими стойности. Когато обаче обхващате по съответстващо поле, вместо да използвате всички видими стойности, можете да приложите условния формат за всяка комбинация от:

  • Колона и полето й за родителски ред, като изберете всяка група колони.

  • Ред и полето му за родителска колона, като изберете всяка група редове.

 8. Щракнете върху Формат, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 9. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, и след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Забележка: Не можете да форматирате условно полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица по уникални или повтарящи се стойности.

В примера, показан тук, условно форматиране се използва в колоната "Лектор", за да се открият лекторите, които водят повече от един курс (повтарящите се имена на лектори са подчертани с розов цвят). Стойностите на оценките, които са намерени само веднъж в колоната "Оценка" (уникални стойности), са подчертани със зелен цвят.

стойностите в колона c, които не са уникални, са оцветени в розово, уникалните стойности в колона d са зелени

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Правила за осветяване на клетки.

  Условно форматиране

 3. Изберете Дублиращи се стойности.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формат.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правилата. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист или таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило. Появява се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на уникални или дублиращи се стойности.

 5. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Форматирай всички изберете уникални или дублиращи се.

 6. Щракнете върху Формат, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 7. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, и след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Ако искате да приложите съществуващ стил на форматиране към нови или други данни в работния лист, можете да използвате Копиране на формати, за да копирате условното форматиране в тези данни.

 1. Щракнете върху клетката с условното форматиране, което искате да копирате.

 2. Щракнете върху Начало > Копиране на формати.

  Бутони "Копирай" и "Постави" в раздела "Начало"

  Показалецът се променя в четка за рисуване.

  Съвет:  Можете да щракнете двукратно върху Копиране на формати, ако искате да продължите да използвате четката за рисуване, за да поставите условното форматиране в други клетки.

 3. За да поставите условното форматиране, плъзнете четката за рисуване през клетките или диапазоните от клетки, които искате да форматирате.

 4. За да спрете да използвате четката за рисуване, натиснете клавиша Esc.

Забележка:  Ако сте използвали формула в правилото, прилагащо условното форматиране, може да се наложи да коригирате относителните и абсолютните препратки във формулата, след като поставите условното форматиране. За повече информация вж. Превключване между относителни, абсолютни и смесени препратки.

Ако вашият работен лист има една или няколко клетки с условен формат, можете бързо да ги намерите, така че да можете да копирате, променяте или изтривате условните формати. Можете да използвате командата Отиди на специални, за да намерите само клетки с конкретен условен формат или за да намерите всички клетки с условен формат.

Намиране на всички клетки с условен формат

 1. Щракнете върху някоя клетка, която няма условен формат.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху стрелката до Намиране и избор, а след това върху Условно форматиране.

Намиране само на клетки, които имат еднакъв условен формат

 1. Щракнете върху произволна клетка, която има условния формат, който искате да намерите.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху стрелката до Намиране и избор, а след това върху Отиди на специални.

 3. Щракнете върху Условни формати.

 4. Щракнете върху Като текущата под Проверка на данни.

Изчистване на условното форматиране в работен лист    

 • В раздела Начало щракнете върху Условно форматиране > Изчистване на правилата > Изчистване на правилата от целия лист.

Изчистване на условното форматиране в диапазон, таблица или обобщена таблица    

 1. Изберете диапазона от клетки, таблицата или обобщената таблица, за които искате да изчистите условните формати.

 2. В раздела Начало щракнете върху Условно форматиране > Изчистване на правилата.

 3. В зависимост от това какво сте избрали, щракнете върху Избрани клетки, Тази таблица или Тази обобщена таблица.

Цветовите скали са визуални указания, които ви помагат да разберете разпределението и промените в данните. Има два вида цветови скали – двуцветни и трицветни.

Двуцветната скала ви помага да сравните диапазон от клетки с помощта на градация от два цвята. Оттенъкът на цвета представя по-високи и по-ниски стойности. Например в цветовата скала със зелен и жълт цвят можете да зададете клетките с по-високи стойности да имат по-зелен цвят, а тези с по-ниски стойности – по-жълт цвят.

Трицветната скала ви помага да сравните диапазон от клетки с помощта на градация от три цвята. Оттенъкът на цвета представя по-високи, средни и по-ниски стойности. Например в цветова скала със зелен, жълт и червен цвят, можете да зададете клетките с по-високи стойности да имат зелен цвят, средните – жълт, а тези с по-ниски стойности – червен цвят.

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или обобщена таблица.

 2. Щракнете върху Начало > Таблици > Условно форматиране > Цветови гами и след това изберете цветова скала.

Лентата за данни ви помага да видите стойността на клетка спрямо други клетки. Дължината на лентата за данни представя стойността в клетката. По-дълга лента представя по-висока стойност, а по-къса лента представя по-ниска стойност. Лентите за данни са полезни при отбелязването на по-големи и по-малки числа, особено с големи количества данни, като например най-много и май-малко продаваните играчки в отчет за празнични продажби.

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или обобщена таблица.

 2. Щракнете върху Начало > Таблици > Условно форматиране >Ленти за данни и след това изберете лента за данни.

Използвайте набор от икони за да анотирате и класифицирате данни в три до пет категории, разделени от прагови стойности. Всяка икона представя диапазон от стойности. Например в набора от икони с 3 стрелки, червената стрелка нагоре представя по-високи стойности, жълтата коса стрелка представя средни стойности, а червената стрелка надолу представя по-ниските стойности.

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или обобщена таблица.

 2. Щракнете върху Начало > Таблици > Условно форматиране >Набори от икони и след това изберете набор от икони.

За по-лесното намиране на конкретни клетки в диапазон от клетки можете да форматирате тези конкретни клетки с оператори за сравнение. Например в сортиран по категории работен лист на опис, можете да подчертаете продуктите с по-малко от 10 налични артикула с жълт цвят. Или пък в обобщаващ работен лист за стоки на дребно можете да отбележите всички стоки с печалба по-голяма от 10%, обемите на продажбите по-малки от $100 000 и региона "Югоизток".

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Таблици щракнете върху Правила за осветяване на клетки.

 3. Изберете желаната от вас команда, като например Между, Равно на текст, който съдържа или Поява на дата.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формат (цвят на запълване, текст или граница), след което щракнете върху OK.

Можете да намерите най-високата и най-ниската стойност в диапазон от клетки, базирани на кратък път към стойност, която сте задали. Можете например да намерите петте най-продавани продукти в регионален отчет, последните 15% от продуктите в проучване на клиенти или най-високите 25 заплати в даден отдел.

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Таблици щракнете върху Правила горе/долу.

 3. Изберете желаната от вас команда, например Първите 10 елемента или Последните 10%.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формат (цвят на запълване, текст или граница), след което щракнете върху OK.

Можете да намерите стойности над или под средната стойност или стандартното отклонение в диапазон от клетки. Например можете да намерите изпълнителите над средната стойност в годишния преглед на производителността или можете да намерите изработените материали, които излизат извън стандартните отклонения при оценка на качеството.

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Таблици щракнете върху Правила горе/долу.

 3. Изберете желаната от вас команда, като например Над средното или Под средното.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формат (цвят на запълване, текст или граница), след което щракнете върху OK.

Можете да намирате уникални или дублиращи се стойности в диапазон от клетки.

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Таблици щракнете върху Правила за осветяване на клетки, след което изберете Дублирани стойности.

 3. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формат (цвят на запълване, текст или граница), след което щракнете върху OK.

Има два начина за копиране и поставяне на условно форматиране:

 • Използвайте "Копиране на формати", за да копирате условно форматиране в други данни.

 • Копирайте форматирането на клетки с условно форматиране и го поставете в други клетки. За да направите това:

  1. Изберете клетките с условното форматиране, което искате да копирате в други клетки.

  2. Щракнете с десния бутон върху селекцията > Копирай или натиснете Ctrl+C.

  3. Изберете първата клетка в областта местоназначение, където искате да поставите условното форматиране.

   Забележка: Тъй като искате да поставите само форматирането, не щраквайте с десния бутон > Постави и не натискайте Ctrl+V. Освен това, ако сте копирали данни, които са в различен числов формат от данните в областта местоназначение, се уверете, че можете да промените числовия формат в областта местоназначение след поставяне на форматирането.

Можете да изчистите условно форматиране в избрани клетки или в целия работен лист.

 • За да изчистите условно форматиране в избрани клетки:

  1. Изберете клетките в работния лист.

  2. Щракнете върху раздела Начало > Условно форматиране > Изчистване на правилата > Изчистване на правилата от избраните клетки.

 • За да изчистите условното форматиране в целия работен лист, щракнете върху раздела Начало > Условно форматиране > Изчистване на правилата > Изчистване на правилата от целия лист.

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Използване на формула за прилагане на условно форматиране

Управляване на приоритета на правилата за условно форматиране

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×