Добавяне, преместване или изтриване на поле или група

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Източникът на данни, който съхранява всички данни, които потребителите въвеждат във формуляр, се състои от полета и групи. Както папките на вашия твърд диск съдържат и организират вашите файлове, така и полетата съдържат данните, които потребителите въвеждат във вашия формуляр, а групите съдържат и организират тези полета. Например ако източникът на данни за вашия формуляр съдържа полета за собствено име, бащино име и фамилно име, тези полета могат да се съдържат в група, наречена "име".

В тази статия

Преди да започнете

Добавяне на поле

Добавяне на група

Добавяне на справочно поле

Добавяне на справочна група

Преместване на поле или група в друго местоположение в източника на данни

Изтриване на поле или група

Преди да започнете

Можете да добавяте полета или групи само в основния източник на данни на шаблон на формуляр. Не можете да добавяте полета или групи във вторичен източник на данни или в полета или групи, базирани на база данни, уеб услуга или предварително съществуваща XML схема или XML документи.

Съвет: Ако виждате това заключен поле икона Икона на заключено поле или така заключени група икона Икона на заключена група в прозореца на задачите източник на данни , не можете да промените полето или групата.

Всяко поле или група в източника на данни трябва да има уникално име. Ако трябва да използвате името на съществуващо поле или група в друго поле или група, можете да добавите свързано поле или свързана група в шаблон на формуляр.

Можете да актуализирате своя шаблон на формуляр, като преместите или изтриете съществуващи полета или групи от източника на данни. Можете да преместите или изтриете само полета или групи, които са добавени в основния източник на данни. Полетата или групите, които са базирани на XML схема, база данни или уеб услуга, или полетата и групите във вторичен източник на данни не могат да бъдат премествани или изтривани.

Забележка: Когато изтриете поле, и една контрола е обвързана с това поле, контролата не може да съхранява данните, тъй като полето, съдържащо данните, които вече не съществува. Освен това ако потребителите имат вече да попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, изтриването на поле може да предизвика загуба на данни в тези попълнени формуляри. Ако изтриете поле и контрола е обвързана с това поле, трябва да обвържете контролата към друго поле или да изтриете контролата. Изтриването на група изтрива всички полета в тази група. Всички проверки, които са обвързани с полета в групата "Изтрити" трябва да е свързан с други полета или бъде изтрит.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле

Можете да добавите или поле елемент, или поле атрибут в група в основния източник на данни. Можете също да добавите поле атрибут в съществуващо поле елемент в основния източник на данни. Но не можете да добавите поле в поле атрибут.

Добавяне на поле в група

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Ако вашият шаблон на формуляр използва повече от един източник на данни, изберете главен от списъка източник на данни.

 3. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху групата, в която искате да добавите поле, и след това изберете Добавяне от контекстното меню.

 4. В полето име в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група въведете име за новото поле. Имената трябва да започват с буква или долна черта (_) и могат да съдържат само буквено-цифрови знаци, долни черти, тирета (-) и периоди (.). Имената не могат да съдържат интервали.

  Използвайте име, което описва съдържанието на полето. Например ако имате поле, което съдържа сумата на разходите, наименувайте полето разходи.

 5. В списъка Тип изберете Поле (елемент)или Поле (атрибут).

 6. В списъка Тип на данните изберете типа на данните, който искате да използвате за полето.

  Списък на типовете данни за полета

  Тип на данните

  Кога да се използва

  Текст

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа числа без десетични стойности.

  Decimal

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа стойности за валута или числа с десетични стойности.

  Истина/неистина

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа данни, които могат да бъдат само една от две стойности.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа календарна дата.

  Час

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа 24-часов час.

  Дата и час

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа и календарна дата, и 24-часов час.

  Прикачена картина или файл

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. За да укажете първоначална стойност, която полето трябва да съдържа, когато потребителят отвори за първи път формуляра, въведете стойността в полето Стойност по подразбиране. Връзки към повече информация за задаване на стойността по подразбиране за поле можете да намерите в раздела Вж. още.

 8. За да конвертирате поле елемент в повтарящо се поле, отметнете квадратчето Повторение.

 9. За да изисквате полето да съдържа стойност, поставете отметка в квадратчето не може да бъде празен . Ако отметнете това квадратче, всяка контрола, която е обвързана с поле, което не е стойност, въведена в него ще се маркират с червена звездичка или пунктирана червена граница.

Добавяне на поле атрибут в поле елемент

Тъй като можете да добавяте само поле атрибут в поле елемент, списъкът Тип в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група е забранен.

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Ако вашият шаблон на формуляр използва повече от един източник на данни, изберете главен от списъка източник на данни.

 3. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху полето, в което искате да добавите поле, и след това изберете Добавяне от контекстното меню.

 4. В полето име в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група въведете име за новото поле. Имената трябва да започват с буква или долна черта (_) и могат да съдържат само буквено-цифрови знаци, долни черти, тирета (-) и периоди (.). Имената не могат да съдържат интервали.

  Използвайте име, което описва съдържанието на полето. Например ако имате поле, което съдържа сумата на разходите, наименувайте полето разходи.

 5. В списъка Тип на данните изберете типа на данните, който искате да използвате за полето.

  Списък на типовете данни за полета

  Тип на данните

  Кога да се използва

  Текст

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа неформатиран текст.

  Цяло число

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа числа без десетични стойности.

  Decimal

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа стойности за валута или числа с десетични стойности.

  Истина/неистина

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа данни, които могат да бъдат само една от две стойности.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа календарна дата.

  Час

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа 24-часов час.

  Дата и час

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа и календарна дата, и 24-часов час.

  Прикачена картина или файл

  Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа двоични данни, например изображение или картина.

  Тази таблица показва само най-често срещаните типове данни в XML, които се използват в шаблон за формуляр. В Microsoft Office InfoPath можете да използвате всеки тип данни XML 1.0 в препоръките на W3C. За да използвате тип данни, който не е описан в таблицата, трябва да изтеглите файловете за формуляр от шаблона за формуляр и да редактирате файла на схемата (.xsd). Връзки към повече информация за изтегляне на файлове за формуляр от шаблон за формуляр можете да намерите в раздела Вж. още.

 6. За да укажете първоначална стойност, която полето трябва да съдържа, когато потребителят отвори за първи път формуляра, въведете стойността в полето Стойност по подразбиране. Връзки към повече информация за задаване на стойността по подразбиране за поле можете да намерите в раздела Вж. още.

 7. За да конвертирате поле елемент в повтарящо се поле, отметнете квадратчето Повторение.

 8. За да изисквате полето да съдържа стойност, поставете отметка в квадратчето не може да бъде празен . Ако отметнете това квадратче, всяка контрола, която е обвързана с поле, което не е стойност, въведена в него ще се маркират с червена звездичка или пунктирана червена граница.

Най-горе на страницата

Добавяне на група

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Ако вашият шаблон на формуляр използва повече от един източник на данни, изберете главен от списъка източник на данни.

 3. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху групата, в която искате да добавите група, и след това изберете Добавяне от контекстното меню.

 4. В полето име в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група въведете име за новата група. Имената трябва да започват с буква или долна черта (_) и могат да съдържат само буквено-цифрови знаци, долни черти, тирета (-) и периоди (.). Имената не могат да съдържат интервали.

  Използвайте име, което описва съдържанието на групата. Например ако имате група, която съдържа подробни данни във вид на списък за всички разходи, наименувайте групата Подробни_разходи.

 5. В списъка Тип направете едно от следните неща:

  • За да добавите група, която може да съдържа други групи или полета, изберете Група.

  • За да добавите група, която може да съдържа две или повече групи или полета, но само една от тези групи или едно от тези полета се появява в изглед на формуляра, изберете Група (за избор).

 6. За да конвертирате групата в повтаряща се група, отметнете квадратчето Повтарящ се.

Най-горе на страницата

Добавяне на справочно поле

Ако искате да използвате името на съществуващо поле за поле в друга група във вашия шаблон на формуляр, можете да създадете справочно поле. Когато създавате справочно поле, InfoPath създава ново поле в шаблона на формуляра, чиито свойства са свързани и съвпадат със свойствата на първоначалното поле, включително името и типа на данните. И двете полета стават справочни полета и всички промени, които правите за едното поле, актуализират другото поле автоматично.

Забележка: Две справочни полета не могат да бъдат част от една и съща група. Можете да добавите справочно поле само в група. Не можете да добавите справочно поле в друго поле.

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Ако вашият шаблон на формуляр използва повече от един източник на данни, изберете главен от списъка източник на данни.

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху полето, на което искате да базирате справочното поле, и след това изберете Препратка от контекстното меню.

 4. В диалоговия прозорец Справочно поле или група изберете групата, която искате да съдържа новото справочно поле.

Най-горе на страницата

Добавяне на справочна група

Ако искате да използвате името на съществуваща група за друга група във вашия шаблон на формуляр, можете да създадете справочна група. Когато създавате справочна група, InfoPath създава нова група в шаблона на формуляра, чиито свойства са свързани и съвпадат със свойствата на първоначалната група. Всички полета от първата група се дублират в справочната група. И двете групи стават справочни групи и всички промени, които правите в едната групата, включително промени в полетата в тази група, актуализират другата група автоматично.

Забележка: Две справочни групи не могат да бъдат част от една и съща група.

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Ако вашият шаблон на формуляр използва повече от един източник на данни, изберете главен от списъка източник на данни.

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху групата, на която искате да базирате справочната група, и след това изберете Препратка от контекстното меню.

 4. В диалоговия прозорец Справочно поле или група изберете групата, която искате да съдържа новата справочна група.

Най-горе на страницата

Преместване на поле или група в друго местоположение в източника на данни

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Ако вашият шаблон на формуляр използва повече от един източник на данни, изберете главен от списъка източник на данни.

 3. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху полето или групата, която искате да преместите, и след това направете едно от следните неща:

  • За да пренаредите реда на полето или групата в неговата или нейната текуща група, щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу в контекстното меню.

  • За да преместите полето или групата в ново поле или група, изберете Премести от контекстното меню и след това от диалоговия прозорец Преместване на поле или група изберете ново местоположение за полето или групата.

Най-горе на страницата

Изтриване на поле или група

Забележка: Изтриването на поле или група ще предизвика грешка в всички контроли във вашия шаблон на формуляр, които са обвързани с това поле или група. Освен това ако потребителите имат вече да попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, изтриването на поле или група може да предизвика загуба на данни в тези формуляри.

 1. Ако прозорецът на задачите Източник на данни не се вижда, щракнете върху Източник на данни в менюто изглед .

 2. Ако вашият шаблон на формуляр използва повече от един източник на данни, изберете главен от списъка източник на данни.

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху полето или групата, която искате да изтриете, и след това изберетеИзтрий от контекстното меню.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×