Добавяне на потребителска роля

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да указвате потребителски роли. Потребителските роли са предварително дефинирани категории, които могат да бъдат присвоени на потребителите на формуляра въз основа на тяхната позиция или други критерии. Потребителските роли могат да се използват за представяне на потребителски изглед на формуляр на различни типове потребители, за показване на различни раздели в изглед или за изчисление на стойността по подразбиране на поле или контрола. Например ако проектирате шаблон на формуляр за приложение за разрешителни, можете да създадете различни изгледи на този шаблон на формуляр за доставчици, агенти и администратори и след това да присвоите всяка потребителска роля на отделен изглед. Когато потребителите отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, Microsoft Office InfoPath определя потребителската роля въз основа на името на потребителя и след това отваря подходящия изглед, като се базира на тази потребителска роля.

Забележка относно защитата : Потребителските роли не бива да се използват за ограничаване на достъпа до важни данни във формуляр. Дори да направите шаблон на формуляр само за четене или скриете определени контроли, базирани на потребителските роли, потребителите пак биха могли да използват текстообработваща програма като Microsoft Notepad, за да разглеждат и променят файла на шаблона за формуляр (.xsn) и да имат достъп до тези данни.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Добавяне на потребителска роля

Показване на изглед, базиран на потребителска роля

Проверка на потребителските роли

Общ преглед

Когато създавате нова потребителска роля, можете да прибавяте потребителите към нея по следните начини:

 • Задавайки потребителските имена от справочна услуга на Microsoft Active Directory (например, "продажби\андрей"). За да укажете потребителско име в справочна услуга на Active Directory, шаблонът за формуляр трябва да бъде създаден и публикуван в мрежа на Microsoft Windows, използваща Active Directory.

 • Задавайки групите от една справочна услуга на Active Directory. Можете например да зададете списък на разпространение за имейл, съдържащ имената на всички членове на маркетинговия екип. За да зададете група в справочна услуга на Active Directory, шаблонът за формуляр трябва да бъде създаден и разпространяван от мрежа на Microsoft Windows, използваща Active Directory.

 • Задавайки стойност, която идва директно от поле във формуляра. Полето може да набавя данни от Active Directory, а може и потребителят да въвежда данни в контрола, която е обвързване с това поле. Например, ако вашият шаблон за формуляр съдържа текстово поле Администратор, можете да свържете определена потребителска роля с поле, с което е обвързано това текстово поле.

След като добавите потребителска роля, можете да я зададете като една от следните:

Роля по подразбиране    Потребителите, които не са свързани със съществуваща потребителска роля, се свързват автоматично към зададената по подразбиране. Тя се използва и за потребители, които са част от група, но работят офлайн. Една потребителска роля винаги е зададена като роля по подразбиране.

Роля на инициатор    Ако искате да присвоите определена роля на потребител върху потребител, който отваря формуляра ви за първи път, можете да зададете ролята на инициатор. Можете например да зададете роля на инициатор, наречена "Предприемач", която се прилага към потребители, попълващи нови формуляри за разрешения. Потребител, на когото е присвоена различна потребителска роля, е автоматично присвоен наново към ролята на предприемач, когато отвори нов формуляр за разрешение. Но следващия път когато потребителят отвори същия формуляр, Microsoft Office InfoPath ще използва присвоената роля на потребителя, а не ролята на инициатор.

Ако сте присвоили роли към потребители на базата на комбинации от потребителски имена, групи или стойности от поле, то когато потребителят отвори формуляр, базиран на вашия шаблон, InfoPath ще определи ролята, която да зададе на потребителя, спрямо следния ред:

 1. Името на потребителя е стойност на поле в шаблона за формуляра.

 2. Името на потребителя е в Active Directory.

 3. Потребителят е член на група в Active Directory.

  Забележка : Ако потребителят е член на няколко групи, а вие приписвате потребителска роля, базирана на група, InfoPath проверява списъка с потребители за всяка група в реда, съответстващ на подредбата на групата в диалоговия прозорец Управляване на потребителски групи. Например, ако потребителят е член и на групата на получаващи, и на групата на администраторите, а групата на администраторите е на по-горна позиция в списъка, на потребителя ще бъде приписана ролята за групата на администраторите.

 4. Ако никое от горните не е вярно, се използва групата по подразбиране.

След като зададете потребителските роли за шаблона си за формуляр, можете да зададете правило, което автоматично да превключва изгледите спрямо потребителската роля. Можете например да създадете потребителска роля за управител и след това да създадете правило, което автоматично да превключва на изгледа за управител, когато потребител с присвоена роля на управител отвори формуляра. По същия начин можете да създадете и първо правилото, след което да зададете потребителските роли като част от процеса по създаването на правилото.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Не можете да създавате потребителски роли в шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Можете да създавате потребителски роли само в шаблон на формуляр, чиито формуляри ще бъдат попълвани в InfoPath.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да можете да добавяте потребителски роли във вашия шаблон на формуляр, ви трябват следните неща:

 • Списък с потребителските роли, които искате да добавите, заедно с членовете на всяка потребителска роля. Членовете могат да бъдат потребителски имена или групи от справочна услуга на Microsoft Active Directory или стойност, въведена от потребител в контрола, обвързана с указано поле в източника на данни на шаблона на формуляра.

 • Потребителската роля по подразбиране, която искате да присвоите на потребителите, които отварят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, когато не са членове на никоя потребителска роля.

Най-горе на страницата

Добавяне на потребителска роля

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Потребителски роли.

 2. В диалоговия прозорец Управление на ролите на потребителя щракнете върху Добавяне.

 3. В полето Име на роля въведете име за новата потребителска роля.

 4. За да определите потребители или групи от потребители за ролята, направете едно или повече от следните неща.

  Укажете един или повече потребители, които са част от мрежа, която използва справочната услуга на Active Directory

  1. Отметнете квадратчето Потребителски имена и след това щракнете върху Избор на един или повече потребители Изображение на бутона .

   Забележка : Ако вече знаете домейна и потребителското име, въведете ги в полето Потребителски имена. Те трябва да бъдат във формата домейн\потребителско име. Отделете няколкото потребителски имена с точка и запетая (;).

  2. В полето Въведете имената на обекти, които да бъдат избрани въведете едно или повече потребителски имена, разделени с точка и запетая (;).

   Забележка : За информация как да форматирате потребителските имена, щракнете върху връзката примери в диалоговия прозорец.

  3. За да проверите потребителските имена, които въведохте, с имената в Active Directory, щракнете върху Проверка на имената.

  4. Щракнете върху OK.

  Укажете една или повече групи, които са част от мрежа, която използва справочната услуга на Active Directory

  1. Отметнете квадратчето Имена на групи и след това щракнете върху Избор на една или повече групи .

   Забележка : Ако вече знаете името на групата, въведете го в полето Имена на групи. То трябва да бъде във формата домейн\потребителско име. Отделете няколкото имена на групи с точка и запетая (;).

  2. В полето Въведете имената на обекти, които да бъдат избрани въведете едно или повече имена на групи, разделени с точка и запетая (;).

   Забележка : За повече информация как да форматирате имената на групите, щракнете върху връзката примери в диалоговия прозорец.

  3. За да проверите имената на групи, които въведохте, с имената в Active Directory, щракнете върху Проверка на имената.

  4. Щракнете върху OK.

  Задаване на потребителски имена, които идват направо от поле във формуляра

  1. Отметнете квадратчето Имена на потребители от формуляра и след това щракнете върху Избор на поле в източника на данни Изображение на бутон .

  2. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху полето, което ще предоставя стойностите, които искате, за потребителските роли, и след това изберете OK.

 5. За да зададете ролята като роля инициатор, отметнете квадратчето Задай като инициатор и след това изберете OK.

  Забележка : Когато една потребителска роля е зададена като инициатор, тази роля има приоритет над всички други роли дори когато ролята инициатор е в рамките на списъка в диалоговия прозорец Управление на ролите на потребителя.

 6. За да укажете потребителска роля по подразбиране за потребителите, които не са членове на никоя друга роля, изберете ролята в диалоговия прозорец Управление на ролите на потребителя и след това щракнете върху Задай по подразбиране.

  Забележка : Трябва да имате повече от една потребителска роля, за да щракнете върху Задай по подразбиране.

Най-горе на страницата

Показване на изглед, базиран на потребителска роля

Ако създавате шаблон за формуляр, включващ потребителски роли и много изгледи, може да ви е от полза да покажете изгледа, базиран на потребителската роля, присвоена на потребителя. Можете например да използвате правило да се отваря определен изглед, когато потребител, присвоен към определена роля, отвори формуляр, базиран на вашия шаблон.

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за формуляр.

 2. В списъка Категория в диалоговия прозорец Опции за формуляр щракнете върху Отваряне и записване.

 3. В Начин на отваряне щракнете върху Правила.

 4. Щракнете върху Добави.

 5. В полето Име въведете име за правилото.

 6. Изберете Задаване на условие.

 7. В първото поле щракнете върху Настояща роля на потребителя.

 8. В следващото поле щракнете върху е равно на.

 9. В третото поле щракнете върху името на ролята на потребителя, след което щракнете върху OK.

 10. В диалоговия прозорец Правило щракнете върху Добавяне на действие.

 11. В списъка Действие щракнете върху Превключване на изгледите, след което щракнете върху изглед в списъка Изглед.

Най-горе на страницата

Проверка на потребителските роли

Ако един формуляр има няколко потребителски роли, добра идея е да проверите вида и поведението на всяка отделна роля. Въпреки че можете да визуализирате шаблон на формуляр, за да проверите дали изгледите работят с потребителски роли, както очаквате, няма да можете да симулирате процеса на оценяване на потребител за дадената му потребителска роля. Това е защото InfoPath проверява потребителските роли, когато попълвате формуляра, а не когато го визуализирате. Ако искате напълно да проверите потребителските роли за вашия шаблон на формуляр, можете временно да се запишете за всяка потребителска роля, която искате да проверите, и след това да отворите формуляра все едно ще го попълвате.

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за формуляр.

 2. Щракнете върху Визуализация в списъка Категория.

 3. В списъка Визуализация като под Потребителска роля щракнете върху ролята, която искате да визуализирате, и след това изберете OK.

 4. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

  Името на текущата потребителска роля се появява в лентата на състоянието в долния десен ъгъл на прозореца за визуализация.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×