Добавяне на поле към формуляр или отчет

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете бързо да добавите полета във формуляр или отчет с помощта на екрана Списък на полетата. Когато щракнете двукратно върху поле в екрана Списък на полетата (или ако плъзнете поле от списъка във вашия формуляр или отчет), Microsoft Office Access 2007 автоматично създава подходящата контрола за показване на полето – например текстово поле или квадратче за отметка – и след това обвързва контролата с това поле.

Ако нямате съществуващ формуляр или отчет, за да добавите поле към, вижте Създаване на формуляр с помощта на инструмента "формуляр" или Създаване на прост отчет , за да ви помогнат да започнете.

Съвет: В Access 2010 отчети са контрола оформления, които помагат да се запазят нещата подредени и изглежда добре!

Какво искате да направите?

Добавяне на поле към формуляр или отчет с помощта на екрана списък на полетата

Добавяне на поле към формуляр или отчет в изглед за проектиране

Научете повече за екрана списък на полетата

Добавяне на поле към формуляр или отчет с помощта на екрана списък на полетата

 1. Отворете вашия отчет в изглед на оформление или режим на проектиране.

  Ако екранът Списък на полетата не е показан, направете едно от следните неща:

  • В раздела Формат, в групата Контроли щракнете върху Добавяне на съществуващи полета Изображение на бутон . Изображение на бутон

  • Натиснете ALT+F8.

 2. В екрана Списък на полетата намерете таблицата, съдържаща полето, което искате да добавите. За да покажете или скриете списъка на полетата във всяка таблица, щракнете върху знака плюс (+) или минус (-) до името на таблицата.

  Забележка: Ако базата данни не съдържа таблици, екранът Списък на полетата е празен.

 3. Когато намерите полето, което искате да добавите, направете едно от следните неща, за да го добавите във формуляра или отчета:

  • Щракнете двукратно върху полето.

  • Плъзнете полето от екрана Списък на полетата във формуляра или отчета.

  • Задръжте клавиша CTRL, щракнете върху няколко полета и след това ги плъзнете едновременно във формуляра или отчета.

   Забележка: Този метод може да бъде използван само за полета в секцията Полета, достъпни за този изглед на екрана Списък на полетата.

  • Добавете диапазон от полета от екрана Списък на полетата към формуляра или отчета, като направите следното:

  • Щракнете върху първото поле в диапазона.

  • Натиснете и задръжте клавиша SHIFT и след това щракнете върху последното поле в диапазона.

   Access избира полетата, върху които сте щракнали, както и всички полетата между тях.

  • Плъзнете всички избрани полета във формуляра или отчета.

   Забележка: Този метод може да бъде използван само за полета в секцията Полета, достъпни за този изглед на екрана Списък на полетата.

 4. Office Access 2007 създава подходящата контрола за показване на всяко поле и обвързва контролата с полето. Освен това Access създава прикачен етикет за контролата. Можете да редактирате етикета, като щракнете върху него веднъж, за да го изберете, и след това щракнете отново върху него, за да поставите точката на вмъкване в етикета. След това можете да редактирате етикета по същия начин, по който редактирате текст в документ.

 5. Ако искате някое поле да се покаже в контрола, различна от автоматично създадената от Access, можете да промените типа на контролата. Можете обаче да я промените само в тип контрола, подходяща за това поле. Можете например да промените разгъващ се списък в текстово поле или списъчно поле, но може да промените разгъващ се списък в бутон.

  Променяне на контрола от един тип в друг

  1. Отворете формуляра или отчета в изглед за проектиране с десния бутон върху него в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

  2. Щракнете с десния бутон върху контролата, която искате да промените, и след това щракнете върху Промени в.

   Ако елементът от менюто Промени на не е наличен, значи няма друг тип контроли, подходящи за това поле. В противен случай Access показва списък с типове контроли.

  3. Щракнете върху един от наличните типове контроли, за да промените контролата в този тип.

   Контролата остава обвързана с полето, но може да се наложи да зададете някои свойства, за да накарате новия тип контрола да работи по желания от вас начин. За да покажете списъка със свойствата за контролата, щракнете върху контролата, за да я изберете, и след това натиснете F4.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле към формуляр или отчет в режим на проектиране

В повечето случаи използването на екрана Списък на полетата е най-лесният начин да добавите поле към формуляр или отчет. Можете обаче да добавите поле и като създадете контрола и след това я обвържете с поле. Следващата процедура показва как.

 1. Отворете формуляра или отчета в режим на проектиране, като щракнете с десния бутон върху него в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране.

  Съветници за контроли    Можете да използвате съветниците за контроли, за да ви помогнат да създадете командни бутони, списъчни полета, подформуляри, разгъващи се списъци и групи опции. Съветникът за контролата ви задава последователност от въпроси за начина, по който искате контролата да изглежда и да работи, и след това създава контролата и задава свойствата й на базата на вашите отговори. В раздела Проектиране, в групата Контроли, ако опцията Използване на съветници за контроли не е осветена, щракнете върху нея, за да я осветите.

  Изображение на бутон

  Ако предпочитате да създадете контроли без помощта на съветника, щракнете върху контролата Използване на съветници за контроли, така че да не е избрана.

  Изображение на бутон

 2. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху инструмента за типа на контролата, която искате да добавите.

  Изображение на лентата на Access

  За да определите името на даден инструмент, поставете показалеца над него. Access ще покаже името на инструмента.

 3. Щракнете в мрежата за проектиране на формуляра или отчета, където искате да поставите горния ляв ъгъл на контролата. Щракнете веднъж, за да създадете контрола с размер по подразбиране, или щракнете върху инструмента и плъзнете показалеца в мрежата за проектиране на формуляра, за да създадете контрола с желания размер.

 4. Ако сте избрали Използване на съветници за контроли и контролата, която сте поставили, има съветник, асоцииран с нея, съветникът ще стартира и ще ви води през настройките на контролата.

 5. Ако не поставите контролата на точното място при първия опит, можете да я преместите, като направите следното:

  1. Щракнете върху контролата, за да я изберете.

  2. Позиционирайте показалеца над контролата, докато тя се превръща в ход показалеца Показалец за преместване .

  3. Щракнете и плъзнете контролата до желаното място.

Ако използвате съветник за контрола, съветникът може да съдържа стъпки, които да ви помогнат да обвържете контролата с поле. Ако съветникът не обвърже контролата с поле и контролата е от тип, който може да показва данни (например текстово поле или разгъващ се списък), трябва да въведете име на поле или израз в свойството Източник за контролата за контролата, за да може да показва данни. Използвайте следната процедура, за да обвържете контрола с поле.

 1. Покажете списъка със свойствата за контролата, като щракнете върху контролата и след това натиснете F4.

 2. В раздела Данни на списъка със свойствата щракнете върху падащата стрелка до свойството Източник за контролата и изберете полето, което искате да се показва в контролата. Можете също да въведете израз в полето Източник за контролата.

  За повече информация за изрази вижте статията Създаване израз.

Най-горе на страницата

Научете повече за екрана списък на полетата

Следващият списък съдържа съвети за работа с екрана Списък на полетата, който може да ви бъде полезен, когато добавяте полета към вашия формуляр или отчет. За да покажете екрана Списък на полетата, отворете формуляр или отчет в изглед на оформление или режим на проектиране и след това натиснете ALT+F8.

 • Ако свойството Източник на записи на формуляра или отчета е празно и плъзнете поле от екрана Списък на полетата във формуляра или отчета, Access автоматично попълва свойството Източник на записи на формуляра или отчета вместо вас.

 • Ако свойството Източник на записи на формуляра или отчета е команда SELECT или име на таблица, можете да превключвате екрана Списък на полетата между следните две състояния:

  • Всички полета от бази данни    Показва секцията Полета, достъпни за този изглед, секцията Полета, достъпни в свързани таблици (ако такива таблици съществуват) и секцията Полета, достъпни в други таблици (ако такива таблици съществуват).

  • Само полета от източник на записи    Показва само секцията Полета, достъпни за този изглед.

   За да превключите между двата режима, щракнете върху Покажи само полетата в текущия източник на записи или Покажи всички таблици в дъното на екрана Списък на полетата.

   Забележка: Ако сте настроили свойството Източник на записи на формуляра или отчета на записана заявка, екранът Списък на полетата показва само секцията Полета, достъпни за този изглед (няма опция Покажи всички таблици в дъното на екрана Списък на полетата). За да редактирате източник на записи, щракнете с десния бутон върху което и да е от полетата и след това щракнете върху Редактиране на източник на записи.

 • Ако сте настроили свойството Източник на записи на формуляра или отчета на таблица и след това плъзнете поле от секцията Полета, достъпни в свързани таблици на екрана Списък на полетата във формуляра или отчета, Access променя Източник на записи на формуляра или отчета в команда SELECT, съдържаща полето, което добавяте. Ако Access не може да определи как да съпостави таблиците, показва диалоговия прозорец Избор на релация, така че да можете да изберете подходящата релация.

 • Ако плъзнете поле от секцията Полета, достъпни в други таблици на екрана Списък на полетата във формуляра или отчета, Access показва диалоговия прозорец Задаване на релация. Трябва да използвате този диалогов прозорец, за да зададете релация между другата таблица и източника на записи за формуляра или отчета. Ако не сте сигурни кои полета да въведете в този диалогов прозорец, можете да щракнете върху Отказ и след това да прегледате релациите между таблиците.

  За повече информация за зависимости вижте ръководство за релации на таблици или Създаване, редактиране или изтриване на релация.

  Възможно е поле в секцията Полета, достъпни в други таблици на екрана Списък на полетата да е непряко свързано с източник на записи на формуляра или отчета през една от таблиците в секцията Полета, достъпни в свързани таблици. Ако случаят е такъв, плъзгането на поле от една от свързаните таблици във формуляра или отчета може да стане причина една или повече таблици да се преместят от секцията Полета, достъпни в други таблици в секцията Полета, достъпни в свързани таблици.

 • Ако източник на записи на формуляра или отчета е команда SELECT или записана заявка, можете да покажете и редактирате източника на записи в конструктора на заявки, като щракнете с десния бутон върху някое поле в екрана Списък на полетата и след това щракнете върху Редактиране на източник на записи. Ако източникът на записи е таблица, тази команда извиква конструктора на заявки в таблицата. Access ви пита дали искате да създадете заявка на базата на таблицата; щракнете върху Да, за да промените източника на записи в заявка, или Не, за да оставите източника на записи непроменен.

 • Можете да отворите таблица в табличен изглед, като щракнете върху Редактиране на таблица до името на таблицата или като щракнете с десния бутон върху името на таблицата в екрана Списък на полетата и след това щракнете върху върху Отвори таблицата в табличен изглед.

 • Можете да използвате екрана Списък на полетата, за да добавите справочно поле към таблица, като направите следното:

  1. Щракнете върху Редактиране на таблица до таблицата, в която искате да добавите поле за справка.

   Таблицата се показва в изглед за лист с данни.

  2. Плъзнете поле от екрана Списък с полета в листа с данни.

  3. Съветникът за справки стартира. Следвайте инструкциите в съветника. В последната страница щракнете върху Готово.

 • Може да откачите екрана Списък на полетата от дясната страна на достъп до работната област, като позициониране на показалеца на мишката в заглавната лента на екрана Списък на полетата, докато тя се превръща в ход показалеца Показалец за преместване и след това плъзнете екрана Списък на полетата отляво. Можете да позиционирате списъка някъде в работната област, или можете да го закачите от лявата страна на работната област като я плъзнете до левия.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×