Добавяне или премахване на етикети на данни в диаграма

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да идентифицирате бързо серия от данни в диаграма, можете да добавите етикети на данни към точки от данни на диаграмата. По подразбиране етикетите на данни са свързани към стойности в работния лист и се актуализират автоматично, когато се извършват промени на тези стойности.

Етикетите на данни правят диаграмите по-лесни за разбиране, защото показват подробни данни за серия от данни или нейните отделни точка от данни. Например в кръговата диаграма по-долу би било трудно без етикета на данни да се каже, че това кафе е 38% от общия брой на продажбите. В зависимост от това, към което искате да насочите вниманието в диаграмата, можете да добавите етикети към една серия, към всички серии (цялата диаграма) или към една точка от данните.

Диалогов прозорец ''Управление на имейли за събиране на данни''

Какво искате да направите?

Изберете дейност от падащия списък.

 1. Щракнете върху серията от данни или диаграмата. За да поставите етикет на една точка от данните, след като щракнете върху серията, щракнете върху тази точка от данните.

 2. В горния десен ъгъл, до диаграмата щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма бутон "елементи на диаграма" > Етикети на данни.

  Елементи на диаграма > Етикети на данни > избор на етикети
 3. За да промените местоположението, щракнете върху стрелката и изберете опция.

 4. Ако искате да покажете вашия етикет на данни вътре в мехурче с текст, щракнете върху Изнесено означение на данни.

  Кръгова диаграма с изнесени означения за данни

За да направите етикетите на данни по-лесни за четене, можете да ги преместите вътре в точките от данни или дори извън диаграмата. За да преместите етикет на данни, плъзнете го до желаното местоположение

Ако смятате, че етикетите правят диаграмата да изглежда твърде претрупана, можете да премахнете някои от тях или всичките, като щракнете върху етикета на данни и след това натиснете Delete.

Съвет: Ако текстът вътре в етикета на данни е твърде труден за четене, преоразмерете етикетите на данни, като щракнете върху тях и след това ги плъзнете до желания размер.

 1. Щракнете с десния бутон върху серията от данни или етикета на данни, за да се покажат още данни, и след това щракнете върху Форматиране на етикети на данни.

 2. Щракнете върху Опции за етикетите и под Етикетът съдържа избере желаните опции

  Етикет на опции за част от екрана за форматиране на етикет на данни
 1. Щракнете върху етикета на данни с текста за промяна, а след това щракнете върху него отново, така че да е единственият избран етикет на данни.

 2. Изберете съществуващия текст и след това напишете новия текст.

 3. Щракнете някъде извън етикета на данни.

Съвет: Ако искате да добавите коментар за вашата диаграма или да имате само един етикет на данни, можете да използвате текстово поле.

 1. Щракнете върху диаграмата, от която искате да премахнете етикети на данни.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки проектиранеи формат на разделите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела проектиране , в групата Оформления на диаграми щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма, изберете Етикети на даннии след това щракнете върху няма.

  • Щракнете върху етикет на данни, да изберете всички етикети на данни в една серия от данни или два пъти да изберете само един етикет на данни, който искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE.

  • Щракнете с десния бутон на етикет на данни и след това щракнете върху Изтрий.

   Забележка: Това премахва всички етикети на данни от една серия от данни.

 3. Можете също да премахнете етикети на данни, веднага след като ги добавите, като щракнете върху Отмени изображение на бутон в Лентата с инструменти за бърз достъп, или като натиснете CTRL + Z.

Тази кръгова диаграма показва проценти в етикети на данни.

Форматирана кръгова диаграма

Можете да показвате имена на серии, имената на категориите или текст по избор в етикети на данни. При мехурчести диаграми можете дори да покажете размера на мехурчетата. За оптимална подробности можете да покажете повече от един запис на етикет на данни във всеки етикет на данни, разделени със запетая или друг разделител, който сте задали.

За да предотвратите припокриването на етикети на данни и да ги направите по-лесен за четене, можете да регулирате позициите им в диаграмата. И ако вече не искате да покажете етикети на данни, можете да ги премахнете.

Какво искате да направите?

Изберете дейност от падащия списък.

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да добавите етикет на данни към всички точки от данни на всички серии от данни, щракнете върху област от диаграма.

  • За да добавите етикет на данни към всички точки от данни на серия от данни, щракнете веднъж върху да изберете серията от данни, която искате да добавите етикети.

  • За да добавите етикет на данни към Единична точка от данни в една серия от данни, щракнете върху серията от данни, която съдържа точката от данни, която искате да поставите етикет и след това щракнете отново върху точката от данни.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Етикети на данни в раздела Оформление, в групата Етикети и след това щракнете върху желаната от вас опция за показване.

  изображение на лентата на excel

  Наличните опции за етикети на данни се различават в зависимост от типа диаграма, който сте избрали.

Най-горе на страницата

По подразбиране етикет записи показват стойности, когато добавяте етикети на данни. Можете да промените този запис на предварително зададена етикет за показване на имена на серии, имената на категориите или комбинация от предварително определени данни записите на етикети (имена на серии, имената на категориите и стойности). За запис на етикет по избор можете да промените записите на етикети на данни ръчно.

Прилагане на различни предварително определени етикет запис

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да покажете допълнителни записи на етикети за всички точки от данни на серия, щракнете върху етикет на данни на един час да изберете всички етикети на данни на серията от данни.

  • За да покажете допълнителни записи на етикети за Единична точка от данни, щракнете върху етикета на данни в точката от данни, която искате да промените и след това щракнете отново върху етикета на данни.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  изображение на лентата на excel

  Можете също да щракнете с десния бутон избрания етикет или етикети в диаграмата и след това щракнете върху Форматиране на етикет на данни или Форматиране на етикети на данни.

 3. Щракнете върху Опции за етикети , ако не е избрано и след това под Етикетът съдържа, поставете отметка в квадратчето за записите на етикети, които искате да добавите.

  Опции за етикети, които са налични зависи от типа на вашата диаграма. Например в кръгова диаграма, етикети на данни може да съдържа проценти и водещи линии.

 4. За да промените разделителя между записите на етикети на данни, изберете разделителя, който искате да използвате, или въведете разделител по избор в полето разделител .

 5. За да регулирате позиция на етикета, за да представя по-добре допълнителния текст, изберете желаната опция, под Позиция на етикета.

Ако сте въвели текст на етикет по избор, но искате да покажете записи на етикети за данни, които са свързани със стойности в работния лист, отново, можете да щракнете върху Начално състояние на текста на етикета.

Най-горе на страницата

Създаване на запис в етикет по избор

 1. В диаграмата щракнете върху етикета на данни в точката от данни, която искате да промените и след това щракнете върху етикета на данни отново, за да изберете само този етикет.

 2. Щракнете в полето за етикет на данни да стартирате режим на редактиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да въведете нов текст, плъзнете, за да изберете текста, който искате да промените и след това въведете текста, който искате.

  • За да свържете етикет на данни към текст или стойности в работния лист, плъзнете, за да изберете текста, който искате да промените и след това направете следното:

   1. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

   2. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

    Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

   3. Натиснете клавиша ENTER.

    Съвет: Можете да използвате един от двата метода да въвежда проценти – ръчно, ако знаете какви са, или чрез свързване към проценти в работния лист. Не се изчисляват проценти в диаграмата, но можете да изчислите проценти в работния лист с помощта на уравнение сума / общо = процент. Например, ако можете да изчислите 10 / 100 = 0,1и след това форматирайте 0,1 като процент, числото ще бъде показана правилно като 10 %. За повече информация относно начина за изчисляване на проценти вижте изчисляване на проценти.

Размера на полето за етикет на данни се настройва размера на текста. Не може да преоразмерите полето за етикет на данни и текста може да стане отрязва, ако не се побира в максималния размер. Да обхване повече текст, може да искате да използвате текстово поле, вместо това. За повече информация вижте Добавяне на текстово поле в диаграма.

Най-горе на страницата

Можете да промените позицията на единичен етикет на данни, като я плъзнете. Можете също да поставите етикети на данни в стандартно положение спрямо техните маркери за данни. В зависимост от типа на диаграмата можете да избирате от различни опции за позициониране.

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да препозиционирате всички етикети на данни за цялата серия данни, щракнете върху етикет на данни на един час за да изберете серията от данни.

  • За да препозиционирате конкретен етикет на данни, щракнете върху този етикет на данни два пъти, за да го изберете.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху Етикети на даннии след това щракнете върху желаната опция.

  изображение на лентата на excel

  За допълнителни данни опции за етикети щракнете върху Още опции за етикети на данни, щракнете върху Опции за етикети , ако не е избрано и след това изберете желаните опции.

Най-горе на страницата

 1. Щракнете върху диаграмата, от която искате да премахнете етикети на данни.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху Етикети на даннии след това щракнете върху няма.

   изображение на лентата на excel

  • Щракнете върху етикет на данни, да изберете всички етикети на данни в една серия от данни или два пъти да изберете само един етикет на данни, който искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE.

  • Щракнете с десния бутон на етикет на данни и след това щракнете върху Изтрий.

   Забележка: Това премахва всички етикети на данни от една серия от данни.

 3. Можете също да премахнете етикети на данни, веднага след като ги добавите, като щракнете върху Отмени изображение на бутон в Лентата с инструменти за бърз достъп, или като натиснете CTRL + Z.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×