Дефиниране и използване на имена във формули

Дефиниране и използване на имена във формули

Като използвате имена, можете да направите формулите си лесни за разбиране и поддръжка. Можете да дадете име на диапазон от клетки, функция, константа или таблица. След като възприемете практиката да използвате имена във вашата работна книга, можете лесно да актуализирате, проверявате и управлявате тези имена.

Какво искате да направите?

Научаване на повече за използването на имена

Научаване на повече за правилата на синтаксиса за имената

Дефиниране на име за клетка или диапазон от клетки в работна книга

Дефиниране на имена с помощта на селекция на клетки в работния лист

Дефиниране на имена с помощта на диалоговия прозорец "Ново име"

Управление на имената с помощта на диалоговия прозорец "Диспечер на имената"

Промяна на име

Изтриване на едно или повече имена

Научаване на повече за използването на имена.

Името е съдържателно съкращение, което прави по-лесно разбирането на предназначението на препратка към клетка, константа, формула или таблица, всяко от които може да е трудно за разбиране от пръв поглед. Следващата информация показва често срещани примери на имена и как те подобряват яснотата и разбирането.

Тип на примера

Пример без име

Пример с име

Препратка

=SUM(C20:C30)

=SUM(ПродажбиЗаПървотоТримесечие)

Константа

=PRODUCT(A5;8,3)

=PRODUCT(Цена;ДанъкПродажбиWA)

Формула

=SUM(VLOOKUP(A1;B1:F20;5;FALSE); -G5)

=SUM(Запаси_ниво;-Поръчка_общо)

Таблица

C4:G36

=ВърховиПродажби06

Типове имена

Има няколко типа имена, които можете да създадете и използвате.

Дефинирано име    Име, което представя клетка, формула или константна стойност. Можете да създадете ваше собствено дефинирано име, а Microsoft Office Excel създава понякога дефинирани имена вместо вас, например когато задавате област за печат.

Име на таблица     Името на таблица на Excel, която е колекция от данни за конкретна тема, която се съхранява в записи (редове) и полета (колони). Excel създава име на таблица на Excel по подразбиране "Table1", "Table2" и т.н., всеки път, когато вмъквате таблица на Excel, но вие можете да промените името, за да го направите по-смислено. За повече информация относно таблиците на Excel вж. Използване на структурирани препратки с таблици на Excel.

Обхватът на името

Всички имена имат обхват или в конкретен работен лист (наречен също локално ниво на работен лист), или в цялата работна книга (наречен също глобално ниво на работна книга). Обхватът на име е участъкът, в който името се разпознава без квалификация. Например:

 • Ако сте дефинирали име, като например Бюджет_ФГ08 и неговият обхват е Лист1, тогава това име, ако не е квалифицирано, се разпознава без квалификация само в Лист1, но не и в другите листове.

  За да използвате локално име на работен лист в друг работен лист, можете да го квалифицирате, предшествайки го с името на работния лист, както е показано в следния пример:

  Лист1!Бюджет_ФГ08

 • Ако сте дефинирали име, като например Продажби_Отдел_Цели и неговият обхват е работната книга, това име се разпознава във всички работни листове, но не и в друга работна книга.

Името винаги трябва да е уникално в обхвата си. Excel ви предпазва от дефиниране на име, което не е уникално в обхвата си. Обаче вие можете да използвате едно и също име в различни обхвати. Например можете да дефинирате име, като например БрутенПриход, който е с обхват Лист1, Лист2 и Лист13 в една и съща работна книга. Въпреки че тези имена са еднакви, всяко име е уникално в обхвата си. Можете да направите това, за да гарантирате, че формулата, използваща името БрутенПриход, винаги сочи едни и същи клетки на локалното ниво на работен лист.

Можете дори да дефинирате същото име БрутенПриход за глобалното ниво на работната книга, но обхватът е отново единствен. В този случай обаче, може да има конфликт на имена. За да разреши този конфликт, Excel използва по подразбиране името, което е дефинирано за работния лист, тъй като локалното ниво на работния лист има предимство пред глобалното ниво на работната книга. Ако искате да преодолеете предимството и искате да използвате името за работната книга, можете да премахнете двусмислието, поставяйки името на работната книга като префикс, както е показано в следния пример:

ФайлНаРаботнаКнига!БрутоПечалба

Можете да заместите локалното ниво на работния лист за всички работни листове в работната книга, с изключение на първия работен лист, който винаги използва локалното име, в случай че има конфликт на имената, и не може да се замести.

Дефиниране и въвеждане на имена

Имената се дефинират с помощта на:

 • Поле за име в лентата за формули     Това е най-добре за създаване на име на ниво на работна книга за избран диапазон.

 • Създаване на име от селекция    Можете удобно да създавате имена от съществуващи етикети на редове и колони, като използвате селекция от клетки в работния лист.

 • Диалоговият прозорец "Ново име"     Това е най-добро, когато искате повече гъвкавост при създаването на имена, например при определянето на локално ниво на обхват на работна книга или при създаването на коментар на име.

Забележка: По подразбиране имената използват абсолютни препратки към клетките.

Можете да въведете име посредством:

 • Въвеждане    Например въвеждането на името като аргумент на формула.

 • Използване на "Автодовършване на формули"     Използвайте падащия списък на "Автодовършване на формули", където за вас се изброяват автоматично валидни имена.

 • Избиране от командата "Използвай във формула"    Изберете дефинирано име от наличния списък от командата Използвай във формула в групата Дефинирани имена на раздела Формули.

Проверка на имена

Можете също така да създадете списък на дефинираните имена в работната книга. Намерете в работния лист област с две празни колони (списъкът ще съдържа две колони – една за името и една за описание на името). Изберете клетка, която ще бъде горният ляв ъгъл на списъка. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена, щракнете върху Използвай във формула, щракнете върху Постави, а след това щракнете върху Постави списък в диалоговия прозорец Постави имена.

Най-горе на страницата

Научаване на повече за правилата на синтаксиса за имената

Следва списък с правилата на синтаксиса, които трябва да знаете, когато създавате и редактирате имена.

 • Валидни знаци    Първият знак на името трябва да е буква, знак за долна черта (_) или обратно наклонена черта (\). Останалите знаци в името могат да са букви, цифри, точки и знаци за долна черта.

  Съвет: Не можете да използвате главните и малки букви "C", "c", "R" или "r" като дефинирани имена, тъй като всички те се използват като съкращение при избиране на ред или колона за текущо избраната клетка, когато я въвеждате в текстово поле Име или Отиване на.

 • Забранени препратки към клетки    Имената не могат да съвпадат с препратки към клетки, например Z$100 или R1C1.

 • Интервалите не са валидни    Интервалите не са разрешени като част от име. Използвайте знака за долна черта (_) и точка (.) като разделители на думи, като например Данък_Продажби или Първо.Тримесечие.

 • Дължина на името    Едно име може да съдържа най-много 255 знака.

 • Чувствителност към големи и малки букви    Имената могат да съдържат и главни, и малки букви. Excel не прави разлика между главните и малките букви в имената. Ако например сте създали името Sales и след това създадете друго име SALES в същата работна книга, Excel ще ви подкани да изберете уникално име.

Най-горе на страницата

Дефиниране на име за клетка или диапазон от клетки в работна книга

 1. Изберете клетката, диапазона от клетки или несъседните селекции, които искате да наименувате.

 2. Щракнете върху полето Име в левия край на лента за формули.

  Поле за "Име"

  Поле за "Име"

 3. Въведете името, което искате да използвате, за да сочи към вашата селекция. Имената могат да са с дължина до 255 знака.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Забележка: Не можете да наименувате клетка, докато променяте съдържанието й.

Най-горе на страницата

Дефиниране на имена с помощта на селекция на клетки в работния лист

Можете да преобразувате етикетите на съществуващи редове и колони в имена.

 1. Изберете диапазона, който искате да наименувате, включващ етикетите на редовете или колоните.

 2. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху Създаване от селекция.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Създаване на имена от селекция задайте местоположението на етикетите, като изберете квадратчето за отметка Най-горен ред, Лява колона, Най-долен ред или Дясна колона. Името, създадено с помощта на тази процедура, се отнася само за клетките, съдържащи стойности, и не включва съществуващите етикети на редове и колони.

Най-горе на страницата

Дефиниране на имена с помощта на диалоговия прозорец "Ново име"

 1. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху Дефиниране на име.

  Изображение на лентата на Excel

 2. Въведете името, което искате да използвате като препратка, в полето име на диалоговия прозорец Ново име.

  Забележка: Имената могат да са с дължина до 255 знака.

 3. За да зададете обхвата на името, изберете Работна книга в падащото списъчно поле Обхват или името на работен лист в работната книга.

 4. По желание в полето Коментар въведете описателен коментар до 255 знака.

  Забележка: Ако записвате работната книга в Microsoft Office SharePoint Server 2007Excel Services и задавате един или повече параметри, коментарът се използва като пояснение в прозореца на задачите Параметри.

 5. В полето Препращане към направете едно от следните неща:

  • За да въведете препратката към клетка, въведете препратка към клетка.

   Съвет: По подразбиране се въвежда текущата селекция. За да въведете други препратки към клетки, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон (което временно свива диалоговия прозорец), изберете клетките в работния лист, а след това щракнете върху Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

  • За да въведете константа, въведете = (знак за равенство) и след това въведете стойността на константата.

  • За да въведете формула, въведете = и след това формулата.

 6. Щракнете върху OK, за да завършите и да се върнете в работния лист.

Съвет: За да разширите или удължите полето Ново име, щракнете и плъзнете манипулатора за улавяне отдолу.

Най-горе на страницата

Управление на имената с помощта на диалоговия прозорец "Диспечер на имената"

Използвайте диалоговия прозорец Диспечер на имената, за да работите с всички дефинирани имена и имена на таблици в работната книга. Например можете да поискате да намерите имена с грешки, да потвърдите стойността и препратката на име, да разгледате или редактирате описателен коментар или да определите обхвата. Можете също да сортирате и филтрирате списък от имена и лесно да добавяте или изтривате имена от дадено местоположение.

За да отворите диалоговия прозорец Диспечер на имената, щракнете върху Диспечер на имената в групата Дефинирани имена на раздела Формули.

Изображение на лентата на Excel

Разглеждане на имена

Диалоговият прозорец Диспечер на имената показва следната информация за всяко име в списъчното поле:

Тази колона:

Показва:

Икона и име

Едно от следните:

 • Дефинирано име, което е посочено от иконата на дефинирано име. Икона на дефинирано име

 • Име на таблица, което е посочено от иконата на име на таблица. икона на име на таблица

Стойност

Текущата стойност на името, като например резултатите от формула, низова константа, диапазон от клетки, грешка, масив от стойности или контейнер, ако формулата не може да се изчисли. Следват типични примери:

 • "това е моята низова константа"

 • 3,1459

 • {2003;12\2002;23\;2001\18}

 • #REF!

 • {...}

Препраща към

Текущата препратка за името. Следват типични примери:

 • =Лист1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Лист1!A1;Лист2!B2)

Обхват

 • Име на работен лист, ако обхватът е локалното ниво на работен лист.

 • "Работна книга", ако обхватът е глобалното ниво на работна книга.

Коментар

Допълнителна информация за името до 255 знака. Следват типични примери:

 • Срокът на тази стойност ще изтече на 2 май 2007.

 • Не изтривайте! Критично име!

 • Базирано на сертификат на ISO за числени изследвания.

Забележка: Ако записвате работната книга в Microsoft Office SharePoint Server 2007Excel Services и задавате един или повече параметри, коментарът се използва като пояснение в прозореца на задачите Параметри.

 • Не можете да използвате диалоговия прозорец Диспечер на имената, докато променяте съдържанието на клетката.

 • Диалоговият прозорец Диспечер на имената не показва дефинирани във Visual Basic for Applications (VBA) имена или скрити имена (свойството Visible на името е зададено като "False").

Преоразмеряване на колони

 • За да оразмерите автоматично колоната, така че да побере най-голямата стойност в колоната, щракнете двукратно от дясната страна на заглавката на колоната.

Сортиране на имена

 • За да сортирате списъка от имена във възходящ или низходящ ред, щраквайте последователно върху заглавката на колоната.

Филтриране на имена

Използвайте командите в падащото списъчно поле Филтър, за да покажете бързо подмножество от имена. Избирането на всяка команда включва или изключва операцията на филтъра, което прави лесно комбинирането или премахването на различни филтриращи операции, за да получите желаните от вас резултати.

За да филтрирате списъка с имена, направете едно или няколко от следните неща:

Избор:

До:

Имена, оразмерени за работния лист

Показва само тези имена, които са локални за работния лист.

Имена, оразмерени за работната книга

Показва само тези имена, които са глобални за работната книга.

Имена с грешки

Показва само тези имена, чиито стойности съдържат грешки (като например #REF, #VALUE или #NAME).

Имена без грешки

Показва само тези имена, със стойности, които не съдържат грешки

Дефинирани имена

Показва само тези имена, които са дефинирани от вас или от Excel, като например областта за печат.

Имена на таблици

Показва само имена на таблици.

Най-горе на страницата

Промяна на име

Ако променяте дефинирано име или име на таблица, всички употреби на това име в работната книга също се променят.

 1. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху Диспечер на имената.

  Изображение на лентата на Excel

 2. Щракнете върху името, което искате да промените, в диалоговия прозорец Диспечер на имената, а след това щракнете върху Редактиране.

  Съвет: Можете също да щракнете двукратно върху името.

 3. В диалоговия прозорец Редактиране на име въведете новото име за препратката в полето Име.

 4. Променете препратката в полето Препраща към, а след това щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Диспечер на имената, в полето Препраща към променете клетката, формулата или константата, представяни от името.

  • За да откажете нежелани или неочаквани промени, щракнете върху Отказ Бутон "Отказ" или натиснете клавиша ESC.

  • За да запишете промените, щракнете върху Фиксирай Бутон "Въвеждане" или натиснете клавиша ENTER.

Бутонът Затвори затваря само диалоговия прозорец Диспечер на имената. Не се изисква фиксиране на промените, които са вече направени.

Най-горе на страницата

Изтриване на едно или повече имена

 1. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху Диспечер на имената.

  Изображение на лентата на Excel

 2. Щракнете върху името, което искате да промените, в диалоговия прозорец Диспечер на имената.

 3. Изберете едно или повече имена, правейки едно от следните неща:

  • За да изберете име, щракнете върху него.

  • За да изберете повече от едно име в последователна група, щракнете и плъзнете имената или натиснете SHIFT+щракване на бутона на мишката за всяко едно име в групата.

  • За да изберете повече от едно име в непоследователна група, натиснете CTRL+щракване на бутона на мишката за всяко име в групата.

 4. Щракнете върху Изтрий. Можете също да натиснете клавиша DELETE.

 5. Щракнете върху OK, за да потвърдите изтриването.

Бутонът Затвори затваря само диалоговия прозорец Диспечер на имената. Не се изисква фиксиране на промените, които са вече направени.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×