Въведение в SQL в Access

Когато искате да извлечете данни от база данни, питате за данните с помощта на езика за структурирани заявки или SQL. SQL е компютърен език, който прилича на английски език, който се разбира от програмите за бази данни. Знаенето на SQL е важно, защото всяка заявка в Microsoft Access използва SQL. Разбирането на работата на SQL може да ви помогне да създавате по-добри заявки и може да ви улесни при коригирането на заявка, когато тя не връща резултатите, които искате.

Забележка: Не може да редактирате SQL за уеб заявка.

В тази статия

Какво е SQL?

Основни клаузи на SQL: SELECT, FROM и WHERE

Сортиране на резултатите: ORDER BY

Работа с обобщени данни: GROUP BY и HAVING

Комбиниране на резултати от заявки: UNION

Повече за клаузата SELECT

Повече за клаузата FROM

Повече за клаузата WHERE

Какво е SQL?

SQL е компютърен език за работа с набори от факти и отношенията между тях. Програмите за релационни бази данни, например Access, използват SQL, за да работят с данни. Като много компютърни езици, SQL е международен стандарт, който е признат от стандартизиращи организации като ISO и ANSI.

SQL се използва за описание на набори от данни, които може да ви помогнат да отговаряте на въпроси. Когато използвате SQL, трябва да използвате правилния синтаксис. Синтаксисът е набор от правила, по които елементите на езика се комбинират правилно. Синтаксисът на SQL е базиран на синтаксиса на английския език и използва много от елементите на синтаксиса на Visual Basic for Applications (VBA).

Например една проста SQL команда, която извлича списък с фамилни имена за хора, чието собствено име е Mary, може да изглежда така:

SELECT Last_Name
FROM Contacts
WHERE First_Name = 'Mary';

Забележка: SQL се използва не само за обработване на данни, но и за създаване и промяна на проекти на обекти на бази данни, например таблици. Частта от SQL, която се използва за създаване и промяна на обекти на бази данни, се нарича език за дефиниране на данни (DDL). Тази тема не разглежда DDL. За повече информация вж. статията Създаване или модифициране на таблици или индекси с помощта на заявка за дефиниране на данни.

Команди SELECT

За да опишете набор от данни с помощта на SQL, трябва да напишете команда SELECT. Командата SELECT съдържа пълно описание на набор от данни, който искате да получите от база данни. Това включва следното:

  • Кои таблици съдържат данните.

  • Какво е отношението между данните от различни източници.

  • Кои полета или изчисления ще предоставят данни.

  • Критерии, на които трябва да съответстват данните, за да бъдат включени.

  • Дали и как да се сортират резултатите.

SQL клаузи

Подобно на едно изречение, една SQL команда има клаузи. Всяка клауза изпълнява една функция за SQL командата. В една команда SELECT се изискват няколко клаузи. Следващата таблица съдържа най-често използваните SQL клаузи.

SQL клауза

Какво прави

Задължително

SELECT

Съдържа списък на полетата, които съдържат данни, представляващи интерес.

Да

FROM

Съдържа списък на таблиците, съдържащи полетата, изброени в клаузата SELECT.

Да

WHERE

Задава критерии за полета, които трябва да бъдат изпълнени от всеки запис, за да бъде включен в резултатите.

Не

ORDER BY

Задава как да се сортират резултатите.

Не

GROUP BY

В SQL команда, съдържаща агрегатни функции, съдържа списък на полета, които не са обобщени в клаузата SELECT.

Само ако има такива полета

HAVING

В SQL команда, съдържаща агрегатни функции, задава условия към полета, които са обобщени в командата SELECT.

Не

Елементи на SQL

Всяка SQL клауза е съставена от елементи, които съответстват на части от речта. Следващата таблица показва типовете елементи на SQL.

Елемент на SQL

Съответстваща част от речта

Определение

Пример

идентификатор

съществително

Име, което използвате, за да идентифицирате обект на база данни, например име на поле.

Потребители.[Телефонен номер]

оператор

глагол или наречие

Ключова дума, която представя действие или променя действие.

AS

константа

съществително

Стойност, която не се променя, например число или NULL.

42

израз

прилагателно

Комбинация на идентификатори, оператори, константи и функции, които дават като резултат единична стойност.

>= Продукти.[Единична цена]

Най-горе на страницата

Основни клаузи на SQL: SELECT, FROM и WHERE

Една SQL команда има следния общ вид:

SELECT field_1
FROM table_1
WHERE criterion_1
;

Забележки: 

  • Access игнорира новите редове в SQL командите. Добре е обаче да използвате отделен ред за всяка клауза, за да подобрите четливостта на вашите SQL команди за вас и за другите.

  • Всяка команда SELECT завършва с точка и запетая (;). Знакът точка и запетая може да се появи в края на последната клауза или в отделен ред в края на SQL командата.

Пример в Access

По-долу е показано как може да изглежда в Access една SQL команда за проста заявка за избиране:

Раздел за обекти SQL, показващ команда SELECT

1. Клауза SELECT

2. Клауза FROM

3. Клауза WHERE

Тази примерна SQL команда означава "Изберете данните, записани в полетата с имена E-mail Address и Company от таблицата с име "Контакти", и то само тези записи, в които стойността на полето City е Seattle."

Да разгледаме примера клауза по клауза, за да видим как работи синтаксисът на SQL.

Клаузата SELECT

SELECT [E-mail Address], Company

Това е клаузата SELECT. Тя се състои от оператор (SELECT), следван от два идентификатора ([E-mail Address] и Company).

Ако един идентификатор съдържа интервали или специални знаци (например "E-mail Address"), той трябва да бъде включен в квадратни скоби.

Клаузата SELECT не трябва да казва кои таблици съдържат полетата и не може да задава условията, на които трябва да отговарят данните, за да бъдат включени.

Клаузата SELECT винаги се появява в командата SELECT пред клаузата FROM.

Клаузата FROM

FROM Contacts

Това е клаузата FROM. Тя се състои от оператор (FROM), следван от идентификатор (Contacts).

Клаузата FROM не съдържа списък на полета.

Клаузата WHERE

WHERE City="Seattle"

Това е клаузата WHERE. Тя се състои от оператор (WHERE), следван от израз (City="Seattle").

Забележка: За разлика от клаузите SELECT и FROM, клаузата WHERE не е задължителен елемент на командата SELECT.

Можете да изпълните много от действията, които SQL ви позволява да извършите, с помощта на клаузите SELECT, FROM и WHERE. Повече информация за използването на тези клаузи се съдържа в следните раздели в края на тази статия:

Повече за клаузата SELECT

Повече за клаузата FROM

Повече за клаузата WHERE

Сортиране на резултатите: ORDER BY

Подобно на Microsoft Office Excel, Access ви позволява да сортирате резултатите от заявките в лист с данни. Можете също да зададете в заявката как искате да сортирате резултатите, когато заявката се изпълни, с помощта на клауза ORDER BY. Ако използвате клауза ORDER BY, тя е последната клауза в SQL командата.

Клаузата ORDER BY съдържа списък с полетата, които искате да използвате за сортиране, в реда, в който искате да приложите операциите за сортиране.

Нека например да искате вашите резултати да са сортирани първо по стойността на полето Company в низходящ ред и  – ако има записи с една и съща стойност за Company – да са сортирани след това по стойностите в полето E-mail Address във възходящ ред. Вашата клауза ORDER BY би изглеждала така:

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address]

Забележка: По подразбиране Access сортира стойностите във възходящ ред (A – Z, от най-малката към най-голямата стойност). За да сортирате стойностите в низходящ ред, използвайте ключовата дума DESC.

За повече информация за клаузата ORDER BY вж. темата Клауза ORDER BY.

Най-горе на страницата

Работа с обобщени данни: GROUP BY и HAVING

Понякога може да искате да работите с обобщени данни, например общите продажби за месеца или най-скъпите налични елементи. За да направите това, трябва да приложите агрегатна функция към поле във вашата клауза SELECT. Ако например искате вашата заявка да покаже броя на имейл адресите, посочени за всяка фирма, клаузата SELECT може да изглежда така:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Агрегатните функции, които можете да използвате, зависят от типа на данните в полето или израза, който искате да използвате. За повече информация за наличните агрегатни функции вж. статията SQL агрегатни функции.

Задаване на полета, които не са използвани в агрегатна функция: клаузата GROUP BY

Когато използвате агрегатна функции, обикновено трябва да създадете и клауза GROUP BY. Клаузата GROUP BY съдържа всички полета, за който не прилагате агрегатна функция. Ако приложите агрегатна функции към всички полета в една заявка, няма нужда да създавате клауза GROUP BY.

Клаузата GROUP BY следва непосредствено след клаузата WHERE или след клаузата FROM, ако няма клауза WHERE. Клаузата GROUP BY изброява полетата така, както се изброяват в клаузата SELECT.

Например, продължавайки предишния пример, ако вашата клауза SELECT прилага агрегатна функция към [E-mail Address], но не към Company, вашата клауза GROUP BY би изглеждала така:

GROUP BY Company

За повече информация за клаузата GROUP BY вж. темата Клауза GROUP BY.

Ограничаване на агрегатните стойности с помощта на групови критерии: клаузата HAVING

Ако искате да използвате критерии за ограничаване на резултатите, но полето, към което искате да приложите критериите, се използва в агрегатна функция, не може да използвате клауза WHERE. Вместо това използвайте клауза HAVING. Клаузата HAVING работи като клаузата WHERE, но се използва за агрегатни данни.

Нека например да използвате функция AVG (която изчислява средна стойност) с първото поле във вашата клауза SELECT:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Ако искате заявката да ограничи резултатите на базата на стойността на тази функция COUNT, не може да използвате критерии за това поле в клаузата WHERE. Вместо това поставете критериите в клауза HAVING. Ако например искате заявката да върне само редове, които имат повече от един имейл адрес, асоцииран с фирмата, клаузата HAVING може да изглежда така:

HAVING COUNT([E-mail Address])>1

Забележка: Една заявка може да има клауза WHERE и клауза HAVING – критериите за полетата, които не се използват в агрегатна функция, отиват в клаузата WHERE, а критериите за полетата, които се използват с агрегатна функция, отиват в клаузата HAVING.

За повече информация за клаузата HAVING вж. темата Клауза HAVING.

Най-горе на страницата

Комбиниране на резултати от заявки: UNION

Когато искате да прегледате заедно като комбинирано множество всички данни, върнати от няколко подобни заявки за избиране, използвайте оператора UNION.

Операторът UNION ви позволява да комбинирате две команди SELECT в една. Командите SELECT, които комбинирате, трябва да имат един и същ брой изходни полета, да са в един и същ ред и да са с едни и същи или съвместими типове данни. Когато изпълните заявката, данните от всеки набор от съответните полета се комбинират в едно изходно поле, така че изходните данни от заявката имат същия брой полета като всяка от командите за избиране.

Забележка: За целите на заявките за обединение данните от тип Number и Text са съвместими.

Когато използвате оператора UNION, можете също да зададете с помощта на ключовата дума ALL дали резултатът от заявките трябва да включва дублирани редове, ако такива съществуват.

Базовият SQL синтаксис за заявка за обединение, комбинираща две команди SELECT, е както следва:

SELECT field_1
FROM table_1
UNION [ALL]
SELECT field_a
FROM table_a
;

Нека например да имате таблица с име "Продукти" и друга таблица с име "Услуги". И двете таблици имат полета, съдържащи името на продукта или услугата, цената, наличие на срочна или безсрочна гаранция и дали предлагате продукта или услугата ексклузивно. Въпреки че таблицата "Продукти" съхранява информация за срочна гаранция, а таблицата "Услуги" съхранява информация за безсрочна гаранция, базовата информация е същата (дали конкретен продукт или услуга включва обещания за качество). За да комбинирате четирите полета от двете таблици, можете да използвате заявка за обединение, например следната:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services
;

За повече информация как да комбинирате команди SELECT с помощта на оператора UNION вж. статията Комбиниране на резултати от няколко заявки за избиране с помощта на заявка за обединение.

Най-горе на страницата

Повече за клаузата SELECT

В командата SELECT клаузата SELECT съдържа списък на полетата, съдържащи данните, които искате да използвате.

Използване на квадратни скоби за заграждане на идентификатори

В клаузата SELECT можете да използвате квадратни скоби, за да поставите в тях името на поле. Ако името не съдържа интервали или специални знаци (например препинателни знаци), квадратните скоби не са задължителни. Ако името съдържа интервали или специални знаци, трябва да използвате скобите.

Съвет: Име, което съдържа интервали, е по-лесно за четене и може да ви спести време, когато проектирате формуляри и отчети, но може да се окаже, че трябва да въвеждате повече, когато пишете SQL команди. Трябва да обмислите този факт, когато наименувате обекти във вашата база данни.

Ако вашата SQL команда има две или повече полета с едно и също име, в клаузата SELECT трябва да добавите името на всеки източник на данни на полето към името на полето. Използвайте за източника на данни същото име, което използвате в клаузата FROM.

Избиране на всички полета

Когато искате да включите всички полета от един източник на данни, можете или да изброите всички полета поотделно в клаузата SELECT, или да използвате заместващия символ звездичка (*). Когато използвате звездичка, Access определя по време на изпълнение на заявката кои полета се съдържат в източника на данни и включва всички тези полета в заявката. Това ви помага да сте сигурни, че заявката ще остане актуална, ако към източника на данни се добавят нови полета.

В една SQL команда можете да използвате звездичката с един или повече източници на данни. Ако използвате звездичката и има повече от един източник на данни, трябва да включите името на източника на данни заедно с звездичката, така че Access да може да определи от кой източник на данни да включи всички полета.

Нека например да искате да изберете всички полета от таблицата Orders, но само "e-mail address" от таблицата Contacts. Вашата клауза SELECT може да изглежда така:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Забележка: Внимавайте, когато използвате звездичка. Ако към източника на данни по-късно се добавят нови полета и вие не ги планирате, резултатите от вашата заявка може да не отговарят на очакванията ви.

Избиране на различни стойности

Ако знаете, че вашата команда ще избере излишни данни и предпочитате да видите само различните стойности, можете да използвате ключовата дума DISTINCT в клаузата SELECT. Нека например всеки от вашите клиенти да представлява няколко различни фирми, като някои от тях използват един и същ телефонен номер. Ако искате да видите всеки телефонен номер само веднъж, вашата клауза SELECT ще изглежда така:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Използване на заместващи имена за полета или изрази: ключовата дума AS

Можете да промените етикета, който се показва за всяко поле в изглед на лист с данни, с помощта на ключовата дума AS и псевдоним на поле в клаузата SELECT. Псевдонимът на поле е име, което вие присвоявате на едно поле в заявка, за да направите резултатите по-лесни за четене. Ако например искате да изберете данни от поле с име txtCustPhone и полето съдържа телефонни номера на клиенти, можете да подобрите четливостта на резултатите, като използвате псевдоним на поле в командата SELECT по следния начин:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Забележка: Трябва да използвате псевдоним на поле, когато използвате израз в клауза SELECT.

Избор с помощта на израз

Понякога може да искате да видите изчисления, базирани на ваши данни, или да извлечете само част от данните в поле. Нека например да искате да върнете годината на раждане на клиентите на базата на данни в полето BirthDate във вашата база данни. Клаузата SELECT може да изглежда така:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Този израз се състои от функцията DatePart и два аргумента – " yyyy" (константа) и [BirthDate] (идентификатор).

Можете да използвате всеки валиден израз като поле, ако изразът дава в резултат единична стойност, когато му се подаде единична входяща стойност.

Най-горе на страницата

Повече за клаузата FROM

В командата SELECT клаузата FROM задава таблиците или заявките, съдържащи данните, които клаузата SELECT ще използва.

Да предположим, че искате да знаете телефонния номер на конкретен клиент. Ако таблицата, съдържаща полето, което съхранява тези данни, с нарича tblCustomer, клаузата FROM може да изглежда така:

FROM tblCustomer

Използване на квадратни скоби за заграждане на идентификатори

Можете да използвате квадратни скоби, за да поставите в тях име. Ако името не съдържа интервали или специални знаци (например препинателни знаци), квадратните скоби не са задължителни. Ако името съдържа интервали или специални знаци, трябва да използвате скобите.

Съвет:  Име, което съдържа интервали, е по-лесно за четене и може да ви спести време, когато проектирате формуляри и отчети, но може да се окаже, че трябва да въвеждате повече, когато пишете SQL команди. Трябва да обмислите този факт, когато наименувате обекти във вашата база данни.

Използване на заместващи имена за източници на данни

В команда SELECT можете да използвате различно име, за да означите източник на данни, като използвате в клаузата FROM псевдоним на таблица. Псевдонимът на таблица е име, което вие присвоявате на източник на данни в заявка, когато използвате израз като източник на данни или когато искате да направите SQL командата по-лесна за въвеждане и четене. Това може да бъде особено полезно, ако името на източника на данни е дълго или трудно за въвеждане, особено когато има няколко полета с еднакви имена от други таблици.

Ако например искате да изберете данни от две полета с име ID, едното от които идва от таблицата tblCustomer, а другото от таблицата tblOrder, клаузата SELECT може да изглежда така:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

Като използвате псевдоними на таблици в клауза FROM, можете да направите заявката по-лесна за въвеждане. Вашата клауза FROM с псевдоними на таблици може да изглежда така:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

Можете след това да използвате тези псевдоними на таблици в клаузата SELECT, както следва:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

Забележка: Когато използвате псевдоними на таблици, можете да означавате източника на данни във вашата SQL команда с помощта на псевдонима или с помощта на пълното име на източника на данни.

Съединение на свързани данни

Когато имате нужда от начин за комбиниране на двойки записи от два източника на данни в единични записи в резултата от заявка, можете да направите съединение. Съединението е SQL операция, която задава как са свързани два източника на данни и дали данните от един източник трябва да бъдат включени, ако няма съответни данни от другия източник.

За да комбинирате информацията от два източника на данни, трябва да изпълните операция за съединение върху поле, което е общо за тях. Когато стойностите, записани в това поле, съвпадат, данните от записите се комбинират в резултатите.

Освен комбиниране на данни, можете да използвате и съединение, за да зададете дали да включите записи от всяка таблица, ако в свързаната таблица няма съответстващ запис.

Нека например да искате да използвате данни от две таблици в една заявка: tblCustomer и tblOrder. И двете таблици имат поле, CustomerID, което идентифицира клиент. Всеки запис в таблицата tblCustomer може да има един или повече съответстващи записи в таблицата tblOrder, и съответните стойности може да бъдат определени от стойностите в полето CustomerID.

Ако искате да съединените таблиците, така че заявката да комбинира записите от таблиците, като се изключат записите от всяка таблица, ако няма съответстващ запис в другата таблица, вашата клауза FROM може да изглежда така (тук новият ред е добавен за четливост):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

В Microsoft Office Access съединенията се извършват в клаузата FROM на командата SELECT. Има два типа съединения: вътрешни съединения и външни съединения. Те са обяснени в следващите секции.

Вътрешни съединения

Вътрешните съединения са най-често използваният тип съединение. Когато се изпълни заявка с вътрешно съединение, единствените записи, които се включват в резултатите от заявката, са записите, в които съществува обща стойност и в двете присъединени таблици.

Вътрешното съединение има следния синтаксис (тук новият ред е добавен за четливост):

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

Следващата таблица описва различните части на операцията INNER JOIN.

Част

Описание

таблица1, таблица2

Имената на таблиците, от които се комбинират записи.

поле1, поле2

Имената на полетата, които се свързват. Ако са нечислови, трябва да бъдат от един и същ тип данни и да съдържат данни от еднакъв вид, но не е необходимо да имат едни и същи имена.

оператор_за_сравнение

Всеки релационен оператор за сравнение: "=," "<," ">," "<=," ">=" или "<>."

Външни съединения

Външните съединения са подобни на вътрешните съединения, защото казват на заявката как да комбинира информация от два източника. Те са различни, защото задават също дали да включите данните, когато няма обща стойност. Външните съединения имат посока: можете да зададете в съединението да се включат или всички записи от първия зададен източник на данни (това се нарича ляво съединение), или всички записи от втория източник на данни (това се нарича дясно съединение).

Външното съединение има следния синтаксис:

FROM таблица1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN таблица2
ON таблица1.поле1оператор_за_сравнение таблица2.поле2

Следващата таблица описва различните части на операциите LEFT JOIN и RIGHT JOIN.

Част

Описание

таблица1, таблица2

Имената на таблиците, от които се комбинират записи.

поле1, поле2

Имената на полетата, които се свързват. Полетата трябва да бъдат от един и същ тип данни и да съдържат данни от един и същ вид, но не е необходимо да имат едни и същи имена.

оператор_за_сравнение

Всеки релационен оператор за сравнение: "=," "<," ">," "<=," ">=" или "<>."

За повече информация за съединенията вж. статията Съединяване на таблици и заявки.

Най-горе на страницата

Повече за клаузата WHERE

Когато искате да използвате данните, за да ограничите броя на записите, които се връщат от заявката, използвайте критерии на заявка в клаузата WHERE на командата SELECT. Критерият на заявката е подобен на формула – това е низ, който може да съдържа препратки към полета, оператори и константи. Критериите на заявките са вид израз.

Следващата таблица показва някои примерни критерии и обяснява начина, по който работят.

Критерии

Описание

>25 and <50

Този критерий се отнася за числово поле, като например "Цена" или "Наличност". То включва само тези записи, в които полето съдържа стойност, по-голяма от 25 и по-малка от 50.

DateDiff ("yyyy", [Дата на раждане], Date()) > 30

Този критерий се отнася за поле от тип "Дата/час", като например "Дата на раждане". В резултата от заявката се включват само записите, в които броят на годините между рождената дата на лицето и днешната дата е по-голям от 30.

Is Null

Този критерий може да се прилага към всеки вид поле, за да покаже записите, в които полето е Null.

Както показва предишната таблица, критериите може да изглеждат много различни един от друг в зависимост от типа данните в полето, за което се отнасят, и вашите специфични изисквания. Някои критерии са прости и използват основни оператори и константи. Други са сложни и използват функции, специални оператори и включват препратки на полета.

Важно: Ако едно поле се използва с агрегатна функция, не може да задавате критерии за това поле в клауза WHERE. Вместо това използвайте клауза HAVING, за да зададете критерии за агрегатни полета. За повече информация вж. раздела Работа с обобщени данни: GROUP BY и HAVING.

Синтаксис на клаузата WHERE

Клаузата WHERE има следния базов синтаксис:

WHERE field = criterion

Нека например да ви трябва телефонния номер на клиент, но вие помните само, че фамилното име на клиента е Bagel. Вместо да преглеждате всички телефонни номера във вашата база данни, можете да използвате клауза WHERE, за да ограничите резултатите и да улесните търсенето на телефонния номер. Ако предположим, че фамилните имена са записани в поле с име LastName, вашата клауза WHERE изглежда така:

WHERE [LastName]='Bagel'

Забележка: Не е задължително да основавате критериите в клаузата WHERE на съвпадение на стойности. Можете да използвате други оператори за сравнение, например по-голямо от (>) или по-малко от (<). Например WHERE [Price]>100.

Използване на клаузата WHERE за комбиниране на източници на данни

Понякога може да искате да комбинирате източници на данни на базата на полета, чиито данни си съответстват, но са от различни типове. Например поле в една таблица може да има данни от числов тип, а вие искате да го сравните с поле в друга таблица, което има данни от текстов тип.

Не може да създавате съединения между полета, които имат различни типове данни. За да комбинирате данни от два източника на данни на базата на стойности в полета, които имат различни типове данни, можете да създадете клауза WHERE, използваща едното поле като критерий за другото поле с помощта на ключовата дума LIKE.

Нека например да искате да използвате данни от table1 и table2, но само когато данните във field1 (текстово поле в table1) съответстват на данните във field2 (числово поле в table2). Вашата клауза WHERE може да изглежда така:

WHERE field1 LIKE field2

За повече информация за създаване на критерии за използване в клаузата WHERE вж. статията Примери на критерии за заявки.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×