Въведение в InfoPath Forms Services

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Кратък обзор     InfoPath Forms Services е сървърна технология, която дава възможност на хората да попълват формуляри в уеб браузър. Чрез управлението на формуляри в едно централизирано местоположение, можете да опростяване на бизнес процесите и подобряване на отношенията с клиенти, партньори и доставчици.

Общ преглед на InfoPath Forms Services

Достигнете до клиенти, партньори и доставчици с удобни формуляри

Опростяване на базирани на формуляри на бизнес процеси

Управление на формуляри и шаблони на формуляри в централизирано местоположение

Общ преглед на InfoPath Forms Services

Потребителите не трябва да имат InfoPath, инсталиран на компютъра си за попълване на шаблон на формуляр, разрешен за браузър, нито трябва да изтеглят нещо допълнително от интернет. Всички те се нуждаят е достъп до браузър, например Windows Internet Explorer, Apple Safari или Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services също така ви позволява да съхранявате и управление на формуляри и шаблони на формуляри в централизирано местоположение. InfoPath Forms Services е вграден в и изисква Windows SharePoint Services 3.0, който ви позволява да публикувате шаблони за формуляри, които проектирате в някое общо място цялата организация. Освен това потребителите могат да подават формуляри в библиотеки на SharePoint, които са папки, където се съхранява колекция от файлове и където файловете често използват един и същ шаблон. Също така е възможно да интегрирате формуляри в управлението на документи и задачи с жизнен цикъл като работен поток и управление на права.

InfoPath Forms Services технология е налична в Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL и също така, отделно, в Microsoft Office Forms Server 2007.

Опитът на проектирането

Шаблоните на формуляри, които могат да се попълват в браузър, се наричат шаблони на формуляри, разрешени за браузър. За да създадете този тип шаблон на формуляр, проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър в InfoPath, публикувате го на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services и го разрешавате за използване в уеб.

В някои случаи можете да разрешите шаблона на формуляр за използване в уеб, като поставите отметка в квадратчето Разрешение този формуляр да се попълва, използвайки браузър в съветника за публикуване на InfoPath. В други случаи трябва да публикувате шаблона на формуляр в споделено място в корпоративната мрежа и след това да се свържете с администратор на група сървъри, за да разреши шаблона на формуляр и да го направи наличен на сървъра.

Одобрение от администратор се изисква в следните случаи:

 • Шаблонът на формуляр съдържа управляем код.

 • Шаблонът на формуляр изисква ниво на защита "Пълно доверие", което позволява на формулярите да имат пълен достъп да системните ресурси на компютрите на потребителите като файлове и настройки.

 • Шаблонът на формуляр използва връзка към данни, която се управлява от администратор.

 • Шаблонът на формуляр може да се показва на мобилно устройство.

Ако се изисква одобрение от администратор, съветникът за публикуване ви превежда през стъпките на подготовка на шаблона на формуляр за предаване на администратор.

След като един шаблон на формуляр, съвместим с браузър, е разрешен за браузър, потребителите могат да използват своя браузър, за да попълват формуляри, базирани на този шаблон на формуляр.

Опитът на потребителя

Опитът на потребителя за въвеждане на формуляр в браузър е почти същия като този при попълване на формуляр в InfoPath. Например контроли, като повтарящи се секции, и функциите, като формули и условно форматиране, работят по един и същи начин и в двете среди.

Въпреки че попълването на формуляр в браузър е като попълването на формуляр в InfoPath, има една ключова разлика. В уеб браузър менютата и лентите с инструменти на InfoPath са заменени от лента с инструменти в горния край на формуляра, която показва опции за записване, затваряне, отпечатване и актуализиране на формуляра. Тази лента се появява също и в долния край на формуляра, за да не се налага потребителите да превъртат до началото на дълъг формуляр, за да го попълнят.

Ако разрешите опциите за подаване за вашия шаблон на формуляр, потребителите виждат и бутон Подаване в лентата с инструменти. Когато щракнат върху този бутон, данните на формуляра се подават направо към източника на данни, който сте указали при проектирането на шаблона на формуляр, като уеб услуга или списък на SharePoint. Ако вашият шаблон на формуляр има повече от един изглед, потребителите ще виждат и списък Изглед в лентата с инструменти.

Формуляр, отворен в браузър

1. Потребителите подават данни към външни източници на данни, като щракват върху бутон Подаване в лентата с инструменти.

2. Потребителите превключват между изгледи, като щракват върху елемент в списъка Изглед в лентата с инструменти.

Когато проектирате вашия шаблон на формуляр, можете да персонализирате настройките на лентата с инструменти в диалоговия прозорец Опции за формуляри. Например можете да премахнете един или повече бутони или да скриете лентата с инструменти в долния край на формуляра на потребителя.

В следващите секции ще научите повече за предимствата при използването на InfoPath Forms Services.

Най-горе на страницата

Достигане до клиенти, партньори и доставчици с удобни формуляри

Когато публикувате шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, можете да го разпространите не само във вашата корпоративна мрежа, но и на външни уеб сайтове като корпоративни уеб сайтове. Това ви позволява да събирате данни от клиенти, партньори, доставчици и други, които са важни за успеха на вашия бизнес. Например голяма застрахователна компания може да използва един шаблон на формуляр, разрешен за браузър, за да събира и обработва застрахователни полици. Клиент на застрахователната компания може да използва браузър, за да попълни формуляр на полица на уеб сайта на компанията. Също така, ако клиентът се обади на застрахователната компания, за да заяви полица, служител от компанията може да използва InfoPath, за да попълни същия формуляр на полица във вътрешния сайт. По подобен начин държавна агенция може да събира данни от гражданите, като публикува шаблони на формуляри, разрешени за браузър, на своя уеб сайт.

Когато потребителите получат достъп до формуляра, като навигират до библиотека или като въвеждат URL адрес за формуляра в своя браузър, едно от следните две неща може да се случи:

 • Формулярът се отваря в браузър    Ако потребителите нямат инсталиран InfoPath на техните компютри, формулярът се отваря в браузър, където могат да го попълнят, точно както биха направили с всеки друг уеб базиран формуляр.

 • Формулярът се отваря в InfoPath    Ако потребителите имат инсталиран InfoPath на своите компютри, формулярът се отваря в InfoPath, където могат да го попълнят, точно както биха направили с всеки друг формуляр на InfoPath. Тъй като попълват формуляра в InfoPath, тези потребители ще имат допълнителните предимства да използват пълния набор от функции на InfoPath за попълване на формуляри, някои от които не са налични във формулярите за браузър.

  Забележка : Ако предпочитате, можете да персонализирате настройките за вашия шаблон на формуляр, така че винаги да се отваря в браузър, дори ако потребителите имат InfoPath, инсталиран на своите компютри. Това може да бъде полезно, когато искате попълването на формуляр да бъде едно и също за всеки или когато не искате формулярът да се отваря в InfoPath, защото искате да разубедите потребителите да отварят или модифицират основния шаблон на формуляр в режим на проектиране.

Ако потребителите ще попълват формуляри на мобилно устройство, като например PDA или смартфон, можете да проектирате вашия шаблон на формуляр, разрешен за браузър, така че да може да се отваря и попълва, като се използва браузър за мобилно устройство. Когато потребителите използват мобилно устройство, за да получат достъп до формуляра, той се отваря на техния екран в опростен формат.

Ускоряване на бизнес процесите, водени от формуляри

Формулярите са център на много бизнес процеси. Като подслонявате шаблони на формуляри, разрешени за браузър, на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, можете да интегрирате данните на формуляр със съществуващи бизнес процеси или приложения. Например можете да:

 • Подаване на данни към съществуващи бизнес системи    Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, можете да създадете връзки с данни към уеб услуги или други външни източници на данни. Това ви позволява да подавате данни към съществуващи бизнес системи, корпоративни приложения или корпоративни бази данни. Например отдел по продажбите да проектирате формуляр, който да подава продажби и информация за клиенти към съществуваща система за управление на връзките с клиентите (CRM).

 • Подавате заявки за данни от съществуващи бизнес системи    Възможно е също да подавате заявки за данни в съществуващи бизнес системи, корпоративни приложения или корпоративни бази данни. Например когато потребителите отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, може да искате данни от външен източник на данни да се показват в полетата за име и адрес във формуляра. Това ви позволява да се възползвате от съществуващи данни на организацията и опростява процеса на попълване на формуляра.

 • Добавяте работен поток във формуляри    Можете да добавяте работен поток в шаблона на формуляр, който се съхранява в библиотека. Това ви позволява последователно да управлявате обикновени бизнес процеси. Например като ръководител можете да използвате работен поток за одобрение, за да препратите формуляр за отчет на разходите към списък от одобряващи. Одобряващите могат одобрят или отхвърлят формуляра за отчет на разходите, да възложат повторно задачата за одобрение или да поискат промени във формуляра. В InfoPath потребителите щракват върху команди в менюто Файл, за да участват в работен поток. На сървъра те могат да посочат името на формуляр в библиотеката, да щракнат върху стрелката, която се появява, и след това да изберат Работни потоци, за да участват в работния поток.

  командата ''работни потоци'' в контекстно меню

Най-горе на страницата

Управление на формуляри и шаблони на формуляри на централизирано местоположение

Можете да съхранявате вашите шаблони на формуляри и свързаните им формуляри в централизирано хранилище на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Това улеснява намирането, споделянето и управлението на формуляри и шаблони на формуляри.

Ключовите предимства включват възможност за:

 • Съхраняване на формуляри и шаблони на формуляри в централизирано местоположение    Можете да свържете шаблон на формуляр с библиотека, която представлява местоположение на сайт на SharePoint, където можете да създавате, събирате, актуализирате и управлявате файлове с други хора във вашата организация. Когато потребителите попълват формуляри, базирани на шаблона на формуляр в тази библиотека, попълнените формуляри се появяват в библиотеката заедно с ключова информация от самите формуляри. В зависимост от това, как библиотеката на SharePoint е проектирана, потребителите могат да попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, да експортират данни от попълнени формуляри в Microsoft Office Excel или да обединяват данни от няколко формуляра в един. Следващият пример показва отчети на разходите, съхранявани в библиотека.

  отчети на разходите, съхранявани в библиотека

 • Използване на типове съдържание за управление на шаблони на формуляри    Можете да използвате съветника за публикуване на InfoPath, за да публикувате шаблон на формуляр като тип съдържание за сайт. Типът на съдържание дефинира шаблон на формуляр, набор от колони и настройки за управление на документи на сървъра, като настройки на работен поток или правила.

  Като създавате типове на съдържание, можете да използвате повторно шаблони на формуляри и настройки в колекция от сайтове. Преди, ако искахте да използвате шаблон на формуляр в няколко библиотеки на SharePoint, трябваше да публикувате две различни копия на шаблона на формуляр, по едно за всяка библиотека. Ако искахте да актуализирате шаблона на формуляр, трябваше да променяте шаблона и на двете места. Сега можете да публикувате шаблон на формуляр като тип на съдържание за сайт. Когато актуализирате типа на съдържание, вашата промяна автоматично се прилага навсякъде, където този тип на съдържание се използва.

  Можете да присвоите един тип на съдържание на няколко библиотеки в колекция от сайтове или няколко типа на съдържание на една библиотека. Например можете да добавите тип на съдържание за формуляри за отчет на разходи във всички библиотеки, които се използват от отдела по продажби във вашата компания, така че всеки екип по продажби да събира и отчита един и същи тип информация пред управлението. Също така, представете си, че вашият отдел използва различни шаблони на формуляри за искане за пътуване, отчет за пътуване и отчет на разходите. Можете да публикувате три шаблона на формуляр като типове на съдържание за сайт и да ги добавите в една библиотека, използвана за съхранение на информация, свързана с пътуванията на екипа. Когато хората създават нов формуляр от библиотеката, те могат да изберат кой от тези шаблони на формуляри искат да използват.

 • Управление на формуляри и шаблони на формуляри    Администраторите на група сървъри могат да контролират как потребителите получават достъп до шаблоните на формуляри и как тези шаблони се разполагат в организацията. Например те могат да контролират кой може да публикува шаблони на формуляри в сайта или да решат как да надстройват шаблони на формуляри на сървъра, като влияят минимално на потребителите на формулярите.

 • Управление на връзки с данни в едно централизирано местоположение    Ако няколко шаблони на формуляри ще използват един и същ връзки с данни, можете да съхранявате настройките за тази връзка към данни в файл за връзка с данни в библиотека за връзка с данни. Когато потребителят отвори формуляр, който се свързва към файл за връзка с данни, InfoPath използва настройките в този файл за свързване към външен източник на данни. По този начин няколко шаблони на формуляри да използвате една и съща връзка към файла с данни, така че няма нужда да ръчно да създадете една и съща връзка с данни за всеки шаблон за формуляр. Освен това ако местоположението или настройките на връзката за външен източник на данни се променят, не трябва да актуализирате всеки шаблон на формуляр, който използва връзката с данни. Вместо това можете просто да актуализирате връзка към файла с данни на веднъж и всички шаблони на формуляри продължават да работят по очаквания начин.

Забележка : От InfoPath можете да публикувате шаблон на формуляр на сървър, който не изпълнява InfoPath Forms Services. Например можете да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services. В този случай можете да се възползвате от някои от функциите, споменати в предишния списък като възможността да публикувате шаблон на формуляр в библиотека. Но ако искате да създадете шаблон на формуляр, разрешен за браузър, или искате да използвате функции като библиотеки за връзка към данни, трябва да публикувате шаблона на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×