Въведение в таблиците

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Таблиците са важни обекти в база данни, защото те държат цялата информация или данни. Например база данни за бизнес може да има таблица с контакти, който съдържа имената на техните доставчици, имейл адреси и телефонни номера. Тази статия предоставя общ преглед на таблици в Access. Преди да създадете таблици, помислете за вашите изисквания и определят всички таблици, които може да се наложи. За Въведение към планиране и проектиране на база данни вижте Основи на проектирането на бази данни.

В тази статия

Общ преглед

Добавяне на таблица към настолна база данни

Таблици в уеб приложенията на Access

Записване на таблица

Общ преглед

Релационна база данни като достъп обикновено има няколко свързани таблици. В добре проектирана база данни всяка таблица се съхраняват данните за конкретна тема, като например служители или продукти. Таблица има записи (редове) и полета (колони). Полета имат различни типове данни, като например текст, числа, дати и хипервръзки.

Таблица "Клиенти" в Access, показваща оформление на записи и полета

 1. Запис: съдържа конкретни данни, като например информация за конкретен служител или продукт.

 2. Поле: съдържа данни за един аспект от таблицата темата, като например собствено име или имейл адрес.

 3. Поле за стойност: всеки запис има поле за стойност. Например Contoso, Ltd. или someone@example.com.

Свойства на таблиците и полетата

Характеристики и поведение на таблици и полета са дефинирани и управлявани от свойствата. Свойства на таблицата се задават в свойства на таблицата, например, можете да зададете Изглед по подразбиране за свойството на таблицата да укажете начина на показване на таблица по подразбиране. Свойство на поле определя аспект от поведението на полето. Можете да зададете и свойства на поле в изглед за проектиране, като използвате екрана Свойства на полето . Всяко поле има тип данни, които определят вида информация, съхранена в полето. Например многоредов текст "или" валута са типове данни.

Релации на таблици

Въпреки че всяка таблица в базата данни съхранява данни за конкретна тема, таблиците в релационна бази данни като Access съхраняват данни за свързани теми. Например една база данни може да съдържа:

 • Таблица за клиенти, съдържаща списък на клиентите на вашата фирма и техните адреси.

 • Таблица за продукти, съдържаща продуктите, които продавате, заедно с цени и изображения за всеки елемент.

 • Таблица за поръчки, която следи за поръчките на клиентите

За да свържете данни, съхранени в други таблици, трябва да създадете релации. Релацията е логическа връзка между две таблици, които имат общо поле.

Ключове

Полета, които са част от релация на таблици, се наричат ключове. Ключът обикновено се състои от едно поле, но може да се състои и от повече от едно поле. Има два вида ключове:

 • Първичен ключ: таблица може да има само един първичен ключ. Първичен ключ се състои от едно или повече полета, които еднозначно идентифицира всеки запис, които съхранявате в таблицата. Access автоматично предоставя уникален идентификационен номер, наречен ИД номер, който се използва като първичен ключ. За повече информация вижте Добавяне или промяна на първичния ключ на таблица.

 • Чужд ключ: таблица може да има един или повече външни ключове. Външен ключ съдържа стойности, които съответстват на стойности в първичния ключ на друга таблица. Например може да имате таблица на поръчки, в които всеки ред има ИД номер на клиент, който отговаря на запис в таблица "клиенти". Полето "ИД на клиент" е външен ключ на таблица поръчки.

Съответствието на стойностите между ключовите полета формира базата на релациите на таблиците. Използвайте релации на таблици, за да комбинирате данни от свързани таблици. Нека например да имате таблица "Клиенти" и таблица "Поръчки". В таблицата "Клиенти" всеки запис се идентифицира с полето "ИД", което е първичен ключ.

За да асоциирате всяка поръчка с клиент, можете да добавите поле външен ключ към таблицата "Поръчки", което отговаря на полето "ИД" на таблицата "Клиенти", и след това да създадете релация между двата ключа. Когато добавите запис към таблицата "Поръчки", трябва да използвате стойност за идентификатор на клиента, която идва от таблицата "Клиенти". Винаги когато искате да прегледате някаква информация за клиента на поръчката, ще използвате релацията, за да идентифицирате кои данни от таблицата "Клиенти" на кои записи от таблицата "Поръчки" отговарят.

Релация на таблици на Access, показана в прозореца за релации
 1. Първичен ключ се идентифицира с клавиш икона до името на полето.

 2. Външен ключ – обърнете внимание на липсата на иконата ключ.

Предимства на използването на релации

Съхраняването на данни, разделени в свързани таблици, дава следните предимства:

 • Съгласуваност    Тъй като всеки елемент от данните е записан само веднъж – в една таблица, има по-малко възможности за нееднозначност или несъгласуваност. Например вие съхранявате името на клиента само веднъж – в таблицата за клиенти, вместо да го съхранявате многократно (и потенциално противоречиво) в таблицата, съдържаща данни за поръчки.

 • Ефективност    Записването на данни само на едно място означава, че използвате по-малко дисково пространство. Нещо повече, по-малките таблици обикновено предоставят данни по-бързо от по-големите таблици. И накрая, ако не използвате отделни таблици за различните теми, вие ще въвеждате стойности null (липса на данни) и излишъци във вашите таблици, което може да отнеме излишна памет и да влоши техническите показатели.

 • Разбираемост    Структурата на базата данни е по-лесна за разбиране, ако темите са правилно разделени в таблици.

Най-горе на страницата

Добавяне на таблица към настолна база данни на Access

Създайте нова таблица, ако имате нов източник на данни, който не принадлежи на никоя от вашите съществуващи таблици. Има няколко опции за добавяне на таблица към вашата база данни на Access, например чрез създаване на нова база данни, чрез вмъкване на таблица в съществуваща база данни или чрез импортиране или свързване към таблица от друг източник на данни – например работна книга на Microsoft Excel, документ на Microsoft Word, текстов файл, уеб услуга или друга база данни. Когато създавате нова празна база данни, автоматично се вмъква нова празна таблица. След това можете да въвеждате данни в таблицата, за да започнете да дефинирате вашите полета.

За повече информация за добавяне на поле към настолна база данни вижте статията Добавяне на поле за таблица.

Създаване на нова таблица в нова настолна база данни

 1. Под Файл щракнете върху Създай > Празна настолна база данни.

 2. В полето Име на файла въведете име на файл за новата база данни.

 3. За да запишете базата данни на друго място, щракнете върху иконата на папка.

 4. Щракнете върху Създай.

Новата база данни се отваря с име на нова таблица "Таблица1"; преименувайте таблицата на базата на типа данни, който съхранява.

Създаване на нова таблица в съществуваща база данни

 1. Щракнете върху файл >отворени щракнете върху базата данни, ако е в списъка " Последни". Ако не, изберете една от опциите за преглед, за да намерите база данни.

 2. Под Създаване щракнете върху Таблица.

Добавя се нова таблица и се отваря в изглед на лист с данни.

Най-горе на страницата

Външни данни

Можете да се свържете към разнообразни външни източници на данни, например други бази данни, текстови файлове и работни книги на Excel. Когато се свърже към външни данни, Access може да използва връзката така, както използва таблица. В зависимост от външния източник на данни и начина, по който сте създали връзката, можете да редактирате данните в свързаната таблица и да създавате релации, които включват свързаната таблица. Не може обаче да променяте структурата на външните данни, като използвате връзката.

Импортиране или свързване за създаване на таблица

Можете да създадете таблица чрез импортиране или свързване към данни, съхранявани на друго място. Можете да импортирате или да се свържете към данни в работен лист на Excel, списък на Windows SharePoint Services, XML файл, друга база данни на Access, папка на Microsoft Outlook и др.

Когато импортирате данни, вие създавате копие на данните в нова таблица в текущата база данни. Последващите промени в данните източник няма да влияят върху импортираните данни, а промените в импортираните данни не влияят върху данните източник. След като се свържете с източник на данни и импортирате неговите данни, можете да използвате импортираните данни, без да сте свързани с източника. Можете да променяте структурата на импортираните таблици.

Когато се свързвате към данни, създавате свързана таблица в текущата база данни, която представлява жива връзка към съществуващата информация, записана на друго място. Когато промените данни в свързана таблица, вие ги променяте в източника. Когато се променят данни в източника, тази промяна се показва в свързаната таблица. Трябва да можете да се свързвате с източника на данни, когато използвате свързана таблица. Не може да променяте структурата на свързана таблица.

Забележка : Не може да редактирате данни в работен лист на Excel с помощта на свързана таблица. Можете да заобиколите проблема, като импортирате данните източник в база данни на Access и след това се свържете към базата данни от Excel. За повече информация за свързване към Access от Excel вж. помощната информация на Excel.

Създаване на нова таблица чрез импортиране или свързване към външни данни

 1. В раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху един от наличните източници на данни.

 2. Следвайте инструкциите в диалоговите прозорци, които се появяват на всяка стъпка.

  Access създава новата таблица и я показва в навигационния екран.

Съвет : Можете да импортирате или връзка към списък на SharePoint, за повече информация вижте Импортиране от или свързване на данни към списък на SharePoint.

Най-горе на страницата

Използване на сайт на SharePoint за създаване на таблица

Можете да създадете във вашата база данни таблица, която импортира от или се свързва към списък на SharePoint. Можете също да създадете нов списък на SharePoint с помощта на предварително дефиниран шаблон.

 1. Под Създай, щракнете върху Списъци на SharePoint и направете едно от следните неща:

 2. Създаване на списък на SharePoint, който се базира на шаблон

  1. Щракнете върху Контакти, Задачи, Въпроси или Събития.

  2. В Създаване на нов списък в диалоговия прозорец, въведете URL адреса за сайта на SharePoint, където искате да създадете списъка.

  3. Въведете име за новия списък и неговото описание в полетата Задайте име за новия списък и Описание.

  4. За да отворите свързана таблица, след като е създадена, поставете отметка в квадратчето След завършването отвори списъка (избрано по подразбиране).

 3. Създаване на нов списък по избор

  1. Щракнете върху по избор. В диалоговия прозорец Създаване на нов списък въведете URL адреса за сайта на SharePoint, където искате да създадете списъка.

  2. Въведете име за новия списък и неговото описание в Задайтеиме за новия списък и полетата Описание.

  3. За да отворите свързана таблица, след като е създадена, изберете Отваряне на списъка, когато сте готови, избрано квадратчето за отметка (по подразбиране).

 4. Импортиране на данни от съществуващ списък

  1. Щракнете върху Съществуващ списък в SharePoint.

  2. В диалоговия прозорец Външни данни въведете URL адреса на сайта на SharePoint, съдържащ данните, които искате да импортирате.

  3. Щракнете върху Импортиране на първичните данни в нова таблица в текущата база данни и след това щракнете върху Напред.

  4. Поставете отметка в квадратчето до всеки списък на SharePoint, който искате да импортирате.

 5. Връзка към съществуващ списък

  1. Щракнете върху Съществуващ списък в SharePoint.

  2. В диалоговия прозорец Външни данни – сайт на SharePoint, въведете URL адрес за сайта на SharePoint, съдържащ списъка, към който искате да се свържете.

  3. Щракнете върху Свързване към източника на данни чрез създаване на свързана таблица и след това щракнете върху Напред.

  4. Поставете отметка в квадратчето до всеки списък на SharePoint, към който искате да се свържете.

Най-горе на страницата

Използване на уеб услуга за създаване на таблица

Можете да създадете таблица във вашата база данни, която се свързва с данни на уеб сайт, предоставящ интерфейс за уеб услуга.

Забележка : Таблиците за уеб услуги са само за четене.

 1. В раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху Още и след това върху Услуги за данни.

 2. Ако връзката, която искате да използвате, вече е инсталирана, преминете към стъпка 5. В противен случай продължете със следващата стъпка.

 3. Щракнете върху Инсталиране на нова връзка.

 4. Изберете файла за връзка, който искате да използвате, и след това щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Създаване на връзка с данни на уеб услуга разгънете връзката, която искате да използвате.

 6. Изберете таблицата, с която искате да се свържете. Access показва полетата в дясната страна на диалоговия прозорец.

 7. По желание може да въведете име за свързаната таблица в полето Задайте име на връзка. Access ще използва това име за свързаната таблица в навигационния екран.

 8. Щракнете върху OK. Access създава свързаната таблица.

Най-горе на страницата

Задаване на свойства на таблици в настолна база данни

Можете да задавате свойства, които се прилагат върху цялата таблица или върху всички записи.

 1. Изберете таблицата, чиито свойства искате да зададете.

 2. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

 3. В раздела "Проектиране", в групата "Показване/скриване" щракнете върху "Списък на свойствата".

  Групата "Покажи/скрий" в раздела "Проектиране" в Access .

 4. В списъка със свойствата щракнете върху раздела Общи.

 5. Щракнете върху полето вляво от свойството, което искате да зададете, и след това въведете настройка за свойството. За да видите списък със свойства на таблици, щракнете върху Налични свойства на таблици.

 6. Натиснете CTRL+S, за да запишете промените.

  Използвайте това свойство на таблица

  За да

  Показване на изгледи в сайта на SharePoint

  Зададете дали изгледите, които се базират на таблицата, могат да бъдат показани в SharePoint сайт.

  Забележка : Ефектът от тази настройка зависи от настройката на свойството Показване всички изгледи в SharePoint сайт на базата данни.

  За повече информация вж. раздела Вж. също.

  Разгънат подлист с данни

  Разгънете всички подлистове с данни, когато отворите таблицата.

  Височина на подлист с данни

  Направете едно от следните неща:

  • Ако искате прозорецът на подлиста с данни да се разгъне, за да показва всички редове, оставете стойността на този набор от свойства на 0".

  • Ако искате да управлявате височината на подлиста с данни, въведете желаната височина в инчове.

  Ориентация

  Зададете ориентацията на изгледа според посоката на четене за вашия език – отляво надясно или отдясно наляво.

  Описание

  Предоставите описание на таблицата. Това описание ще се появи в поясненията за таблицата.

  Изглед по подразбиране

  Зададете Лист с данни, Обобщена таблица или Обобщена диаграма като изглед по подразбиране при отваряне на таблицата.

  Правило за проверка

  Въведете израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте запис.

  Текст на проверката за валидност

  Въведете съобщение, което се показва, когато някой запис не отговаря на израза в свойството Правило за проверка.

  Филтър

  Дефинирате критерии за показване само на избрани редове в изглед на лист с данни.

  Подреждане по

  Изберете едно или повече полета, за да зададете ред на сортиране по подразбиране на редовете в изглед на лист с данни.

  Име на подлист с данни

  Зададете дали в изглед на лист с данни трябва да се покаже подлист с данни и, ако е така, коя таблица или заявка трябва да достави редовете в подлиста с данни.

  Дъщерни полета на връзката

  Покажете списък на полетата в таблицата или заявката, които се използват за подлиста с данни, който съответства на свойството Основни полета на връзката, зададено за таблицата.

  Основни полета на връзката

  Покажете списък на полетата в таблицата, съответстващи на свойството Дъщерни полета на връзката, зададено за таблицата.

  Филтриране при зареждане

  Приложите автоматично критериите за филтриране от свойството Филтър (при настройка Да), когато таблицата се отвори в изглед на лист с данни.

  Подреждане при зареждане

  Приложите автоматично критериите за сортиране от свойството Подреждане по (при настройка Да), когато таблицата се отвори в изглед на лист с данни.

  Съвет : За да осигурите повече място, за да въведете или редактирайте настройката в полето на свойството, натиснете SHIFT + F2, за да покажете полето мащабиране . Ако се настроите свойството Правило за проверка на израз и искате помощ в изграждането му, щракнете върху Бутон на конструктор до полето на свойството правило за проверка за показване на конструктора на изрази.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле към таблица в настолна база данни на Access

Трябва да съхранявате в поле всяка част от данните, които искате да следите. Например в таблицата "Контакти" създавате полета за фамилно име, собствено име, телефонен номер и адрес. В таблицата "Продукти" създавате полета за име на продукт, идентификатор на продукт и цена.

Преди да създадете полетата, се опитайте да разделите данните на най-малките полезни части. Много по-лесно е по-късно да комбинирате данните, отколкото да ги извличате. Например вместо поле "Пълно име", обмислете създаването на отделни полета за фамилно име и собствено име. След това можете лесно да търсите или сортирате по собствено име, фамилно име или и по двете. Ако планирате да създавате отчет, да сортирате, да търсите или да изчислявате с някой елемент от данни, поставете този елемент в негово собствено поле. За повече информация за проектиране на база данни и създаване на полета вж. връзките в раздела Вж. също.

След като създадете поле, можете да зададете и свойства на полето, за да управлявате неговия облик и поведение.

Можете да създадете ново поле в Access, като въведете данни в нова колона в изглед на лист с данни. Когато създавате поле чрез въвеждане на данни в изглед на лист с данни, Access автоматично присвоява тип на данните за полето на базата на стойността, която въведете. Ако от стойността, която сте въвели, не се подразбира друг тип на данните, Access задава текстов тип на данните, но вие можете да промените типа на данните.

Добавяне на поле чрез въвеждане на данни

Когато създавате нова таблица или отваряте съществуваща таблица в изглед на лист с данни, можете да добавите поле към таблицата, като въведете данни в колоната Добавяне на ново поле от листа с данни.

Лист данни в Access с колона ''Добавяне на ново поле''

1. Въведете данни в празната колона Добавяне на ново поле.

За да добавите ново поле:

 1. Създайте или отворете таблица в изглед на лист с данни.

 2. В колоната Добавяне на ново поле въведете името на полето, което искате да създадете. Използвайте описателно име, така че полето да бъде по-лесно за идентифициране.

 3. Въведете данни в новото поле.

Най-горе на страницата

Задаване на свойства на поле

След като създадете поле, можете да зададете свойства на полето, за да управлявате неговия облик и поведение.

Например чрез настройка на свойства на полето можете да:

 • Управлявате облика на данните в поле

 • Предотвратявате въвеждането на неправилни данни в поле

 • Задавате стойности по подразбиране за поле

 • Ускорявате търсенето и сортирането в поле

Можете да зададете някои от наличните свойства на полета, докато работите в изглед на лист с данни. За да получите обаче достъп до пълния списък със свойства на полетата, трябва да използвате изглед за проектиране.

Задаване на свойства на поле в изглед на лист с данни

Можете да преименувате поле – да промените неговия тип данни, неговото свойство Формат и някои от другите свойства на полето, докато работите в изглед на лист с данни.

 • За отваряне на таблица в изглед на лист с данни:    В навигационния екран щракнете с десния бутон на таблицата и в контекстното меню, щракнете върху изглед на лист с данни.

 • Да преименувате поле:    Когато добавяте поле чрез въвеждане на данни в изглед на лист с данни, Access автоматично присвоява общо име в полето. Access присвоява име поле1 на първия ново поле, поле2 към втората ново поле и т.н. По подразбиране името на полето се използва като етикета му там, където полето се показва като заглавие на колона в лист с данни. Преименуване на полета, така че те имат повече описателен имената ви помага да ги направите по-лесни за използване при преглед или редактиране на записи.

 • Щракнете с десния бутон върху заглавието на полето, което искате да преименувате (например "Поле1").

 • В контекстното меню щракнете върху Преименуване на колона.

 • Въведете новото име в заглавието на полето.

Имената на полетата може да се състоят най-много от 64 знака (букви или цифри), включително и интервали.

Променяне на типа на данните на поле

Когато създавате поле чрез въвеждане на данни в изглед на лист с данни, Access преглежда тези данни, за да определи подходящия тип на данните за полето. Ако например въведете 1/1/2006, Access разпознава данните като дата и задава типът на данните за полето да бъде "Дата/час". Ако Access не може със сигурност да определи типа на данните, типът на данните по подразбиране се задава да бъде "Текст".

Типът на данните на полето определя кои други свойства на полето можете да зададете. Можете например да зададете свойството Само добавяне само за поле, което има данни от тип хипервръзка или данни от тип Memo.

Може да има случаи, когато искате да промените ръчно типа на данните на поле. Нека например да имате номера на стаи, които приличат на дати, например 10/2001. Ако въведете 10/2001 в ново поле в изглед на лист с данни, функцията за автоматично откриване на типа на данните избира за полето данни от тип "Дата/Час". Тъй като номерата на стаите са етикети, а не дати, те трябва да използват данни от тип "Текст". За да промените типа на данните на поле, използвайте следната процедура.

 1. Щракнете върху раздела Лист с данни.

 2. В списъка Тип на данните, в групата Тип на данните и форматиране изберете нужния тип данни.

  Изображение на лентата в Access с групата за типа на данните и форматирането

Променяне на формата на поле

Освен определянето на типа на данните на ново поле, Access може да зададе свойството Формат за полето в зависимост от това, което въведете. Ако например въведете 10:50, Access задава типът на данните да бъде "Дата/час", а свойството Формат – среден час. За да промените ръчно свойството Формат на поле, направете следното:

 1. В лента щракнете върху раздела Лист с данни.

 2. В списъка Формат, в групата Тип на данните и форматиране въведете желания формат.

  Забележка : Списъкът Формат може да не е наличен за някои полета (например текстови) в зависимост от типа на данните на полето.

Задаване на други свойства на поле

 1. В изглед на лист с данни щракнете върху полето, за което искате да зададете свойството.

 2. В раздела Лист с данни, в групата Тип на данните и форматиране изберете нужните свойства.

  Изображение на лентата в Access с групата за типа на данните и форматирането

Най-горе на страницата

Задаване на свойства на полета

Можете да зададете свойство на поле, като отворите таблицата в изглед за проектиране.

 • За да отворите таблица в изглед за проектиране   : В навигационния екран щракнете с десния бутон на таблицата и в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране.

 • За да промените типа данни на поле   : Намерете името на полето, за което искате да зададете типа данни, щракнете върху полето Тип данни и след това изберете тип данни от списъка.

 • За да зададете други свойства на поле   : В мрежата за проектиране на таблица изберете полето, за която искате да зададете свойства. В Свойства на полето екран, въведете настройките, които искате за всяко свойство. Натиснете CTRL+S.to запишете промените.

  Забележка : Свойствата, които можете да зададете, зависят от типа на данните на полето.

Най-горе на страницата

Таблици в уеб приложенията на Access

Клиент на Access предоставя дизайнери за създаване и промяна на таблиците, които ще се съхранява в SQL Server. Информацията, която достъп изисква, за да създадете и поддържате таблица и свойства, като например справочната информация и форматиране се съхраняват в системата таблица (Access.ColumnProperties) в база данни на потребителя. За повече информация вижте Създаване на приложение на Access.

Най-горе на страницата

Записване на таблица

След като създадете или модифицирате таблица, в настолна база данни трябва да запишете своя дизайн. Когато записвате таблица за първи път, дайте име, което описва данните, които тя съдържа. Можете да използвате до 64 буквено-цифрови знаци, включително интервалите. Например може да наречете таблица клиенти, инвентара части или продукти.

Access ви дава много гъвкавост, когато става въпрос за именуване на таблиците в уеб приложенията; Въпреки това има някои ограничения, за да знаете. Име на таблица може да бъде до 64 знака, могат да включват всякаква комбинация от букви, цифри, интервали и специални символи, освен точка (.), удивителен знак (!), се върнете в квадратни скоби ([]), водещи пространство, знак за равенство (=) или непечатаем знак, като например пренасянето на водещите. Името също не може да съдържа никой от следните знаци: "/ \:; * ? "" < > | # < раздел > {} % ~ &.

Съвет : Трябва да си определите правила за имената на обектите във вашата база данни и да ги използвате постоянно.

 1. Щракнете върху Запиши в лентата с инструменти за бърз достъп или натиснете CTRL + s.

 2. Ако записвате таблицата за първи път, въведете име за таблицата и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×