Въведение в източниците на данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия

Общ преглед на източници на данни

Основен източник на данни

Вторични източници на данни

Разбиране на връзката между източник на данни и XML схема

Общ преглед на източниците на данни

Всички данни, който се появява във формуляр, независимо дали данните, които потребителят може да избере в списъчното поле, падащото списъчно поле или разгъващ се списък, или данните, които потребителят добавя във формуляр, се съхранява в източника на данни на формуляра. Източник на данни се състои от полета и групи. По същия начин, че папките на вашия твърд диск съдържат и организиране на вашите файлове, полета съдържат данните, които потребителите въвеждат във формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр и групите съдържат и организират тези полета. Потребителят добавя данни към контроли на формуляр, и тези контроли са свързани с тези полета. Например, Представете си, че проектирате шаблон на формуляр за отчет на разходите. Когато потребителите отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, те могат да пуснати имената им собствено, бащино и фамилно в три контроли текстово поле – всяко текстово поле е обвързана с поле за собственото име на поле за бащиното име и поле за фамилното име. Тези полета за имена се съдържат в група, наречена "име".

Можете да виждате и работите с полетата и групите в източника на данни на шаблона на формуляр в прозореца на задачите Източник на данни.

Прозорецът на задачите ''Източник на данни'' в InfoPath

1. Поле

2. Група

Въпреки че структурата на източника на данни не винаги съвпада с оформлението на вашия шаблон на формуляр, сходства са общи, особено за групи и полета, които са свързани с повтарящи се таблици, секции, повтарящи се секции и секции по избор. Например таблица или секция е обвързана с група в източника на данни и всички контроли в таблицата или секцията са обвързани с полета, които са част от тази група. На следващата илюстрация списъчни разходи повтаряща се таблица във формуляр за отчет на разходите се състои от три колони, които съдържат контрола за избор на дата на дата, текстовото поле описание и цена текстово поле. Тези контроли са обвързани с поле за дата, описание и полето сума, съответно. Самата таблица е свързана към елемент от групата.

Повтаряща се таблица, обвързана с група и полета в източник на данни

Един шаблон на формуляр може да има два типа източници на данни – един основен източник на данни и допълнително един или повече вторични източници на данни.

Най-горе на страницата

Основен източник на данни

Основният източник на данни съдържа следното:

 • Данните, които потребителите добавят, когато попълват формуляр, базиран на шаблона на формуляр, като например данните, които въвеждат в текстово поле. Например потребителят въвежда собственото си, бащиното си и фамилното си име в текстовите полета, които са обвързани с полетата в основния източник на данни.

 • Данните от връзка с данни за база данни или уеб услуга, която се използва за дефиниране на източника на данни на шаблона на формуляр.

Данните в основния източник на данни са това, което потребителите записват или подават, когато попълват формуляра. Когато потребителите записват формуляра, така че да могат да го подадат по-късно, потребителите записват данните в основния източник на данни.

Създаване на основния източник на данни

Когато създавате шаблон на формуляр, Microsoft Office InfoPath автоматично създава основния източник на данни вместо вас. Всички шаблони на формуляри на InfoPath съдържат един основен източник на данни. Към основния източник на данни могат да се добавят полета и групи, в зависимост от типа на шаблона на формуляр, който създавате:

Празен шаблон на формуляр    Добавяте полета и групи в основния източник на данни, като използвате прозореца на задачите Източник на данни или като плъзгате контрола от прозореца на задачите Контроли в изглед в шаблона на формуляр. Когато плъзнете контрола в изглед, InfoPath добавя полета и групи в основния източник на данни, в зависимост от типа на контролата, която сте добавили. Например ако плъзнете контрола текстово поле във вашия шаблон на формуляр, InfoPath добавя поле в основния източник на данни. Ако плъзнете контрола повтаряща се секция във вашия шаблон на формуляр, InfoPath добавя група в основния източник на данни. Ако плъзнете контрола повтаряща се таблица във вашия шаблон на формуляр, InfoPath добавя две групи в основния източник на данни за повтарящата се таблица и поле за всяка колона в таблицата.

Шаблон на формуляр, базиран на XML документ    InfoPath добавя полета и групи, които съответстват на елементите, дефинирани в схемата или на елементите в документа.

Шаблон на формуляр, базиран на база данни на Microsoft Office Access или Microsoft SQL Server     InfoPath добавя полета и групи в основния източник на данни, като се базира на начина, по който базата данни съхранява данни.

Шаблон на формуляр, базиран на уеб услуга    InfoPath добавя полета и групи, които съответстват на схемата, предоставена от уеб услугата.

Ако източникът на данни – например уеб услуга или база данни – не се съдържа в шаблона на формуляр, той се отнася като външен източник на данни. Формулярите на InfoPath се свързват с такива външни източници на данни чрез връзка към данни.

Модифициране на основния източник на данни

Можете да добавяте допълнителни полета и групи в основния източник на данни, в зависимост от съществуващите полета или групи в него. Следващата таблица изтъква какво можете да добавяте към съществуващи полета или групи, като се базирате на иконата, която се появява в прозореца на задачите Източник на данни.

Икона

Какво може да добавяте

Икона на група

Икона на група    Можете да добавяте групи или полета към тази група. Тази икона представя или група, която е добавена в основния източник на данни чрез използване на прозореца на задачите Източник на данни, или контрола, свързана с тази група, която е плъзната от прозореца на задачите Контроли в изглед в празен шаблон на формуляр.

Изображение на икона

Икона на поле    Можете да добавяте само полета към това поле. Тази икона представя или поле, което е добавено в основния източник на данни чрез използване на прозореца на задачите Източник на данни, или контрола, свързана с това поле, която е плъзната от прозореца на задачите Контроли в изглед в празен шаблон на формуляр.

Икона на заключена група

Икона на заключена група    Не можете да добавяте полета или групи към тази група. Тази група се базира на връзка към данни за външен източник на данни.

Икона на заключено поле

Икона на заключено поле    Не можете да добавяте полета към това поле. Това поле се базира на връзка към данни на външен източник на данни.

Ако плъзнете контрола в изглед в шаблон на формуляр и този шаблон на формуляр съдържа полета и групи, които се базират на връзка към данни, трябва да свържете тази контрола със съществуващите полета и групи в основния източник на данни. InfoPath не добавя автоматично полета и групи в шаблон на формуляр, който съдържа полета и групи, базирани на външни източници на данни. Връзки към повече информация за добавяне на полета и групи ще намерите в раздела Вж. още.

Забележка: Ако вашите потребители вече са попълнили формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, следващите промени в основния източник на данни на шаблона на формуляр могат да доведат до загуба на данни в тези формуляри:

 • Преместване, изтриване или преименуване на поле или група

 • Промяна на повтарящо се поле или група на неповтарящо се поле или група

 • Промяна на RTF тип данни на друг тип данни

За полетата и групите, които можете да модифицирате, можете да променяте следните свойства:

Име    Името на полето или групата.

Изисквания за име

 • Всяко име в основния източник на данни трябва да бъде уникално. Ако трябва да използвате едно и също име за повече от едно поле или група, създайте препратка към това поле или група. Когато създавате препратка към поле или група, InfoPath създава ново идентично поле или група, чиито свойства са свързани със свойствата на първото поле или група. Всяка промяна в едно от полетата или групите автоматично актуализира другото поле или група. Групите за препратки, както и полетата за препратки, съдържат едни и същи полета и групи и споделят едни и същи свойства.

 • Имената не могат да съдържат интервали.

 • Имената трябва да започват с буква от азбуката или долна черта (_) и могат да съдържат само буквено-цифрови знаци, долни черти, тирета (-) и точки (.).

Освен тези изисквания е добра идея да използвате име, което описва съдържанието на полето или групата. Например ако имате група, която съдържа подробни данни във вид на списък за разходи, кръстете групата Списъчни разходи. За поле в група, което съдържа сума на разходите, наименувайте полето Разход.

Тип    Дефинира дали елемент в основния източник на данни е поле или група. Полето има уникална стойност, а групата съдържа други полета.

Типове полета и групи

Тип

Кога да се използва

Поле (атрибут)

Използвайте този тип за поле, ако са изпълнени едно или повече от следните неща:

 • Полето не може да съдържа други групи или полета.

 • Полето трябва да бъде в поле на елемент.

 • Полето не е повтарящо се.

 • Полето винаги трябва да има стойност.

 • Полето е от тип, различен от RTF текст (XHTML).

 • Базата данни или уеб услугата изисква поле на атрибут.

Поле (елемент)

Използвайте този тип за поле, ако са изпълнени едно или повече от следните неща:

 • Полето може да съдържа други полета на атрибут.

 • Полето е част от група.

 • Полето се повтаря в група.

 • Базата данни или уеб услугата изисква поле на елемент.

Полетата на елемент могат да бъдат всякакъв тип данни и могат да имат или да нямат стойност по подразбиране.

Група

Използвайте този тип за група, която съдържа други полета или групи.

Група (за избор)

Използвайте този тип, ако групата може да съдържа само един от няколко различни типа полета или групи от полета.

Например представете си, че проектирате шаблон на формуляр, който ще виждат доставчиците от САЩ и страните и регионите от Европейския съюз и вашият шаблон на формуляр съдържа група за избор за адрес. Тази група съдържа група с полета за адрес в САЩ или група с полета за адрес в страна или регион от Европейския съюз. Когато потребителят отвори формуляра, който се базира на този шаблон на формуляр, той може да избере да въведе адрес в САЩ или адрес в друга страна или регион. Контролите, които са обвързани с полетата в подходящата група, се показват във формуляра.

Пълна XML схема или XML документ

Използвайте този тип елемент, ако искате да добавяте допълнителна XML схема или XML документ на указано местоположение в източника на данни.

Тип на данните    Дефинира вида данни, които едно поле може да съхранява.

Списък с налични типове данни

Тип на данните

Кога да се използва

Текст

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа неформатиран текст.

Rich Text

Използвайте този тип данни за поле елемент, което съдържа форматиран текст. Не можете да използвате този тип данни за поле атрибут.

Whole Number

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа числа без десетични стойности.

Decimal

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа стойности за валута или числа с десетични стойности.

Истина/неистина

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа данни, които могат да бъдат само една от две стойности.

Hyperlink

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа ресурс идентификатор (URI), например хипервръзка или пространство на имената.

Date

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа календарна дата.

Час

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа 24-часов час.

Дата и час

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа и календарна дата, и 24-часов час.

Прикачена картина или файл

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут, което съдържа двоични данни, например изображение или картина.

Custom

Използвайте този тип данни за поле елемент или атрибут с потребителски типове данни, които са дефинирани с пространство от имена. Този тип данни обикновено се използва за поле или група, която е обвързана с потребителска контрола. Полето данни пространство на имената се активира, когато изберете този тип данни.

Забележка: Тази таблица показва само най-често срещаните XML типове данни, използвани в шаблон на формуляр. В InfoPath можете да използвате всеки тип XML 1.0 данни в World Wide Web Consortium (W3C) препоръки. За да използвате тип данни, който не е посочен в таблицата, трябва да извлечете файловете на формуляри за шаблон на формуляр и да редактирате файла, схема (.xsd). Намерете връзки към повече информация за извличане на файловете на формуляри за шаблон на формуляр в раздела Вж .

Namespace данни    Дефинира еднозначния идентификатор на ресурс (URI) да добавите пространство от имена за потребителски тип данни. Това свойство е налично за полета на елемент или атрибут със свойство на тип на данни по избор . Когато добавяте потребителска контрола в шаблон на формуляр, това свойство обикновено съдържа стойност, която е дефинирана от автора на потребителската контрола, която е обвързана с полето.

Стойност по подразбиране    Дефинира първоначалната стойност на поле елемент или атрибут при първото отваряне на формуляра от потребител. Можете също да добавите формули, стойности по подразбиране, като например текущата дата, математически изчисление или препратка към друго поле.

Повтарящ се    Определя дали поле на елемент, поле атрибут или група може да се случи повече от веднъж във формуляр. Списъчни контроли, повтарящи се секции, повтарящи се таблици и контроли, които са част от повтаряща се секция или повтаряща се таблица, обвързана с повтарящи се полета и повтарящи се групи.

Не може да е празно    Дефинира дали полето на елемент или атрибут трябва да съдържа стойност. Ако полето няма стойност, контролата, която е обвързана с това поле, се маркира с червена звездичка или, за някои типове контроли, с червена пунктирана граница. Това свойство е налично само за полета. Не е налично за групи.

Най-горе на страницата

Вторични източници на данни

Вторичните източници на данни са източници на данни във формуляра, които съдържат данни, предоставени от други връзки към данни за външни източници на данни. Например представете си, че създавате шаблон на формуляр за отчет на разходите и че искате формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, да приемат разходи в други валути. Но данните за валутата се съхраняват в база данни. За да покажете данните за валутата, вие добавяте връзка към данни за тази база данни. Данните за валутата след това се съхраняват във вторичен източник на данни и се показват в контрола списъчно поле във вашия шаблон на формуляр.

Данните от допълнителните връзки към данни се съхраняват във вторични източници на данни и след това се показват като възможности за избор в контрола като списъчно поле, разгъващ се списък или падащо списъчно поле, за да може потребителят да направи избор, когато попълва формуляр. Когато потребителят изберете елемент от вторичен източник на данни, изборът се копира в поле в основния източник на данни.

Вторичните източници на данни се различават от основния източник на данни по следните неща:

 • Вторичните източници на данни не са задължителни в шаблон на формуляр. Всички шаблони на формуляри трябва да имат основен източник на данни.

 • Един шаблон на формуляр може да има един или повече вторични източници на данни, но само един основен източник на данни.

 • Полетата и групите във вторичен източник на данни се базират на начина, по който се съхраняват данни във външния източник на данни, който е свързан с формуляр, като се използва връзка към данни. Тези полета и групи не могат да бъдат модифицирани, като се използва InfoPath.

 • За разлика от основния източник на данни, вторичните източници на данни не се записват с формуляра.

 • Данните във вторичните източници на данни обикновено не се подават, когато потребителят подаде попълнения формуляр. Но можете да конфигурирате шаблона на формуляр да подава данните във вторичните източници на данни към уеб услуга, като използвате правила, или към получател на имейл съобщение, като използвате потребителски код.

Създаване на вторични източници на данни

Когато добавяте връзка към данни за външен източник на данни, който връща данни към формуляра, InfoPath създава автоматично вторичен източник на данни. Всяка връзка към данни, която добавяте във вашия шаблон на формуляр, създава съответен вторичен източник на данни. Както полетата и групите се добавят в основния източник на данни, InfoPath добавя полета и групи във вторичния източник на данни. Полетата и групите се добавят във вторичния източник на данни, така че да могат да съответстват на начина, по който външният източник на данни съхранява данните. Можете да създадете вторична връзка към данни за:

 • Уеб услуга

 • XML файл

 • База данни на Microsoft Office Access или Microsoft SQL Server

 • Списък на сайт, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

Когато добавите връзка към данни във вашия шаблон на формуляр и създадете вторичен източник на данни, можете да видите полетата и групите във вторичния източник на данни в прозореца на задачите Източник на данни. Всеки вторичен източник на данни се показва в този прозорец на задачите с името на връзката към данни, следвано от Вторичен в скоби.

Вторичен източник на данни в прозореца на задачите ''Източник на данни''

Модифициране на вторични източници на данни

Тъй като полетата и групите във вторичните източници на данни се базират на връзки с данни към външни източници на данни, можете да модифицирате полетата и групите във вторичен източник на данни. Когато преглеждате вторичен източник на данни в прозореца на задачите Източник на данни , полетата имат икона на заключено поле Икона на заключено поле и групите имат икона на заключена група Икона на заключена група да се покаже че не може да ги промените.

Най-горе на страницата

Разбиране на отношението между източник на данни и XML схема

Когато потребителят попълва формуляр, базиран на шаблон на формуляр, основният и вторичните източници на данни на формуляра се съхраняват като XML документи на компютъра на потребителя. Структурата на XML документа се дефинира от XML Schema. XML схемата е XML-базиран файл, който дефинира структурата и елементите на XML документа, в този случай формуляра и данните, които елементите могат да съдържат.

Когато създавате шаблон на формуляр, InfoPath автоматично създава XML схемата, която се използва за дефиниране на структурата на формулярите, които вашите потребители ще попълват. Всяко поле или група в източника на данни съответства на елемент в XML схемата. Свойствата на всяко поле и група в източника на данни дефинират структурата на съответните елементи и данните, които всеки елемент може да съдържа в получения XML документ. Можете да видите допълнителни подробности за схемата в раздела По-подробно в диалоговия прозорец Свойства на поле или група, който можете да отворите, като щракнете двукратно върху поле или група в прозореца на задачите Източник на данни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×