Въведение във връзките към данни

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Връзка към данни е динамична връзка между формуляр на Microsoft Office InfoPath и външен източник на данни, който съхранява или предоставя данни за този формуляр. Източник на данни е колекция от полета и групи, които определят и съхраняване на данни за формуляр. Контролите са обвързани полета и групи в източника на данни и показване на данните на потребители.

Един формуляр може да има една главна връзка към данни, наречена основна връзка към данни и допълнително една или повече вторични връзки към данни. В зависимост от вашите цели за формуляра, връзката към данни може да се използва за заявки или подаване на данни на формуляра към външен източник на данни, като например база данни на Microsoft SQL Server или уеб услуга.

В тази статия

Общ преглед на връзки с данни

Работа с основната връзка с данни

Работа с вторични връзки към данни

Съхраняване на данни за използване офлайн

Съображения за свързване към външни източници на данни

Общ преглед на връзките към данни

Връзката към данни е динамична връзка между формуляр и източник на данни, която съхранява или предоставя данни за този формуляр. Един формуляр може да има една главна връзка към данни, наречена основна връзка към данни, и допълнително една или повече вторични връзки към данни. Основната връзка към данни дефинира основния източник на данни на формуляра. XML схема описва как данните се съхраняват в основния източник на данни на формуляра. Може да има само една основна връзка към данни за формуляр и тя се създава автоматично, когато създавате шаблон на формуляр, базиран на външен източник на данни. Можете да създавате толкова вторични връзки към данни, колкото искате, когато проектирате шаблон на формуляр.

В зависимост от целите ви за формуляра, можете да създадете основна или вторична връзка към данни към външен източник на данни, като например база данни на Microsoft SQL Server или уеб услуга. Външният източник към данни е хранилище за данни, което изпраща данни или може да получава данни от формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр. InfoPath работи със следните външни източници на данни:

 • База данни на Microsoft Office Access

 • База данни на Microsoft SQL Server

 • Уеб услуга

 • Библиотека или списък с документи на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML файл

Можете да създавате три типа връзки към данни към външен източник на данни: само за заявки, само за подаване или за заявки и подаване. Връзката към данни на заявка получава данни от източник на данни и съхранява тези данни във формуляра. Връзката за подаване на данни подава данни от формуляра към източник на данни, приложение на уеб сървър, библиотека с документи на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services или в имейл съобщение. Връзките за заявка и подаване на данни получават и подават данни от и към източник на данни. Когато създавате връзка към данни, указвате типа на връзката към данни, която искате. Например можете да създадете връзка към данни, която прави всяко от следващите неща:

 • Заявки към база данни

 • Подаване на данни на формуляр в имейл съобщение

 • Подаване на данни на формуляр към приложение на уеб сървър

 • Подаване на данни на формуляр към потребителско приложение, което използва контролата XmlFormView

 • Заявки или подаване на данни чрез потребителски програмен код като C#, Microsoft Visual Basic .NET или Microsoft JScript.

 • Използване на настройки на връзка, съхранявани в библиотека за връзка към данни на сървър, изпълняващ Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Заявки или подаване на данни към Human Workflow Services на Microsoft BizTalk Server 2004 или BizTalk Server 2006

Типът на връзката, която използвате, зависи от вашите цели за формуляра и типа на външния източник на данни, към който искате да свържете формуляра.

Връзки към данни на заявка

Връзка с данни на заявка получава данни от външен източник на данни и съхранява тези данни във полета в източника на основния или вторични данни на формуляр. След това можете обвързване контроли в тези полета, за да покажете тези данни във формуляра. Можете да създадете връзка към данни за заявка по следните начини:

 • Като проектирате шаблон на формуляр, който се базира на база данни, уеб услуга или настройки, съхранявани в библиотека за връзка. Структурата на външния източник на данни след това дефинира основния източник на данни за формуляра.

 • Като модифицирате съществуващ шаблон на формуляр, като добавите вторична връзка към данни, която прави заявки към база данни, уеб услуга, списък или библиотека на SharePoint или XML файл.

Когато проектирате нов шаблон на формуляр, който се базира на база данни, уеб услуга или настройки в библиотека за връзка, вие създавате връзка към данни на заявка, която става основната връзка към данни за формулярите, базирани на този шаблон на формуляр. Можете да дефинирате само една връзка към данни на заявка като основна връзка към данни за шаблон на формуляр. Ако трябва да правите заявки за данни към допълнителни източници на данни, можете да създадете вторични връзки към данни, които да правят заявки за данни към тези източници на данни. Ще научите повече за вторичните връзки към данни по-късно в тази статия.

Когато добавяте вторична връзка към данни, която прави заявки за данни, във вашия шаблон на формуляр, можете да укажете дали InfoPath да използва връзката към данни всеки път, когато потребителят отвори формуляра, или след като определено събитие се случи, когато потребителят попълва формуляра, като например щракване върху бутон за показване на списък от опции. За да използвате връзката към данни след определено събитие, използвайте някой от следните методи:

 • Вмъкнете контрола бутон, която да обновява данни във формуляра.

 • Добавете правило, което да използва връзката към данни, когато е изпълнено условие във формуляра.

 • Напишете потребителски код за конкретни събития.

Връзки за подаване на данни

Когато потребителите подават формуляр, данните от този формуляр се изпращат чрез връзка за подаване на данни към външен източник на данни. Можете да конфигурирате този шаблон на формуляр да позволява на потребителите да изпращат данни към следните типове външни източници на данни:

 • База данни на Microsoft Office Access

 • База данни на Microsoft SQL Server

 • Уеб услуга

Можете също да добавите вторични връзки към данни, които подават данни, по следните начини:

 • Като подавате данни на формуляр към библиотека с документи на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Като подавате данни на формуляр в имейл съобщение.

 • Като подавате данни на формуляр към приложение на уеб сървър.

Създавате връзка за подаване на данни по следните начини:

 • Като проектирате нов шаблон на формуляр, който се базира на база данни, уеб услуга или настройки, съхранявани в библиотека на сървър, изпълняващ Office SharePoint Server 2007. Структурата на външния източник на данни след това дефинира основния източник на данни за формуляра.

 • Като модифицирате съществуващ шаблон на формуляр, като добавяте вторична връзка към данни и след това конфигурирате шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават своите формуляри чрез тази вторична връзка към данни.

  Съвет: Когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни на Office Access или SQL Server, InfoPath автоматично конфигурира връзка за подаване на данни, ако базата данни отговаря на определени изисквания. Връзки към повече информация за тези изисквания ще намерите в раздела Вж. още. Можете да изберете да забраните функцията "Подаване", ако искате вашите потребители да подават своите попълнени формуляри, като използват друг тип връзка за подаване на данни.

В повечето случаи, ще конфигурирате едно подаване на връзка с данни, като главното действие на подаване за вашия шаблон на формуляр. Въпреки това можете да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че потребителите могат да подават своите попълнени формуляри към няколко местоположения с помощта на правила или потребителски код. Например можете да конфигурирате вашия шаблон на формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите попълнени формуляри към уеб услуга, както и чрез имейл съобщение. Обикновено можете да конфигурирате шаблона за формуляр, за да подадете всички данни във формуляра. Въпреки това ако използвате потребителски код, за да подадете формуляра с данни или конфигурирате шаблона на формуляр да позволява на формуляра за подаване на данни към уеб услуга, можете да изпратите част от данните на формуляра.

Връзки за заявка и подаване на данни

Когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни или уеб услуга, можете да създадете връзка към данни, която да получава данни и да подава данни към базата данни или уеб услугата. Ако проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни, връзката към данни може да получава или подава данни. Но за да подават данни към базата данни формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, трябва да са изпълнени следните изисквания:

 • Не проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър.

 • Всички таблици в основната връзка към данни трябва да съдържат първичен ключ, уникално ограничение или уникален индекс.

 • Всички таблици в заявката трябва да имат проста, йерархична зависимост.

 • Никое от полетата за данни в основния източник на данни на формуляра не може да съхранява голям двоичен тип данни.

Можете да научите повече за тези изисквания в съображения за свързване към външни източници на данни по-нататък в тази статия.

Връзка към данни, която може да получава или да подава данни към уеб услуга, е точно като връзка за заявка на данни и връзка за подаване на данни, комбинирани в една връзка към данни.

Най-горе на страницата

Работа с основната връзка към данни

Основната връзка към данни установява връзка с основния източник на данни на формуляра. XML схема описва структурата за съхраняване на данни в основния източник на данни на формуляра. Можете да проектирате източника на данни, като използвате прозореца на задачите Източник на данни, или да оставите InfoPath да създава източника на данни автоматично, докато добавяте контроли във вашия шаблон на формуляр. Можете също да проектирате шаблон на формуляр, базиран на външен източник на данни, който на свой ред дефинира структурата на основния източник на данни. Един шаблон на формуляр може да има само една основна връзка към данни.

Ако основната връзка към данни се свързва с външен източник на данни, начинът, по който работите с основната връзка към данни, зависи от типа на източника на данни, към който се свързва.

База данни    Когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни, InfoPath създава основна връзка към данни, която прави заявки и по желание подава данни към тази база данни. Ако формулярът ще се попълва само с помощта на InfoPath и базата данни отговаря на изискванията, изброени в раздела съображения за свързване към външни източници на данни , InfoPath автоматично създава връзка към данни за подаване и конфигурира шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават своите формуляри. Ако формулярът ще се попълва с помощта на браузър, InfoPath не създава връзка към данни за подаване към база данни. Връзки с данни, които подават данни към база данни не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Съвет: Ако формулярът ще се попълва чрез използване на браузър и искате да подавате данни към база данни, можете да направите това, като свържете формуляра към уеб услуга, която подава данни към база данни.

Уеб услуга    Когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на уеб услуга, можете да създадете основна връзка към данни, която прави заявки и подава данни, само прави заявки или само подава данни. Ако изберете да подавате данни, InfoPath автоматично конфигурира шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават своите формуляри. Можете да укажете дали да подавате някои от данните на формуляра, или всички данни на формуляра. Ако само някои от данните се подават, можете да укажете кои полета в определена група съдържат данните, които трябва да се подават, в зависимост от изискванията на уеб услугата.

Когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни или уеб услуга, InfoPath създава основен източник на данни с полета за заявки, полета за данни и групи, които отговарят на начина, по който данните се съхраняват в базата данни или уеб услугата. Полето за заявки съдържа стойността, която се използва в заявка за извличане на данни от база данни чрез използване на връзката към данни на заявка. Резултатите от заявката се поставят в полета за данни, които могат да се редактират, когато потребителят отвори формуляра. Когато потребителят подаде формуляра, данните в полетата за данни се изпращат, като се използва връзката за подаване на данни. Тъй като полетата и групите в основния източник на данни трябва да отговарят на начина, по който данните се съхраняват във външния източник на данни, не можете да модифицирате тези полета и групи. Но можете да добавяте полета или групи към коренното поле в основния източник на данни.

За да позволите на потребителите да виждат, избират, редактират или подават данни в полета за данни, можете да свържете контроли като текстови полета и квадратчета за отметка с полетата във формуляра. Ако искате да правите заявки и да показвате допълнителни стойности, които потребителите могат да избират, можете да свържете контрола като списъчно поле с полетата за заявки. Ако искате потребителите да избират стойност от списък, можете да свържете контрола като списъчно поле с поле за данни и след това да настроите свойствата на контролата така, че да показва стойности от вторичен източник на данни или повтарящо се поле в основния източник на данни.

Най-горе на страницата

Работа с вторични връзки към данни

Вторичната връзка към данни свързва формуляр с външен източник на данни. Вторичните връзки към данни са полезни, когато трябва да правите заявки или да подавате данни на формуляр към външен източник на данни, различен от външния източник на данни в основната връзка към данни или когато искате потребителите да подават данни към няколко външни източници на данни. Можете да създавате толкова вторични връзки към данни, колкото искате.

Вторичната връзка към данни може да прави заявки или да подава данни към следните типове външни източници на данни:

 • База данни на Office Access

 • База данни на SQL Server

 • Уеб услуга

 • Библиотека или списък с документи на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services

 • XML файл

Като използвате вторична връзка към данни, можете също да разрешите на потребителите да подават данни на формуляра към приложение на уеб сървър, библиотека с документи на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services, или чрез имейл съобщение.

Ако създадете вторична връзка към данни, която прави заявки, по подразбиране формулярът използва тази връзка към данни, когато бъде отворен. Можете да използвате тази връзка към данни и като конфигурирате шаблона на формуляр по следните начини:

 • Добавете бутон за обновяване в шаблона на формуляр, върху който потребителят може да щракне, за да изпрати заявката.

 • Добавете правило в шаблона на формуляр, което да прави заявка към източника на данни, като използва тази връзка към данни.

 • Добавете потребителски код в шаблона на формуляр, който изпраща заявката.

Когато добавяте вторична връзка към данни във формуляр, InfoPath автоматично създава вторичен източник на данни с полета и групи за данни, които отговарят на начина, по който данните се съхраняват във външния източник на данни. Това помага за осигуряване на целостта на данните. Не можете да модифицирате полетата и групите във вторичен източник на данни.

Най-горе на страницата

Съхраняване на данни за офлайн употреба

Когато добавяте вторична връзка към данни, която прави заявки към външен източник на данни, можете да конфигурирате връзката да съхранява резултатите от заявката на компютъра на потребителя. Това осигурява, че потребителите могат да попълват формуляра, ако компютрите им не са свързани към мрежата. Това се нарича работа офлайн.

Ако конфигурирате вторична връзка към данни по този начин, заявката се изпраща до външния източник на данни, докато компютърът на потребителя е свързан към мрежата. Резултатите от заявката след това се съхраняват във вторичния източник на данни на формуляра и се появяват във формуляра, когато потребителят попълва формуляра. Данните се кешират всеки път, когато потребителят изпълни нова заявка, за да бъдат възможно най-актуални.

InfoPath разглежда параметрите на заявката, когато решава дали съхранените данни са подходящи за определена заявка. Когато създавате връзката към данни, можете да изберете дали да покажете набор по подразбиране от съхранени данни във формуляра, в случай че източникът на данни не е наличен. Трябва да решите дали данните от заявката са подходящи за всички ваши потребители или дали формулярът трябва да показва данни, които са специфични за всеки потребители. Например ако данните, върнати от заявката, се базират на самоличността или ролята на потребителя, използването на набор от данни по подразбиране, конфигуриран по време на проектиране, вместо използване на резултати от заявката, може да доведе до неправилни данни за този потребител.

Най-горе на страницата

Съображения за свързване към външни източници на данни

InfoPath поддържа връзки към данни към следните типове външни източници на данни:

 • База данни на Office Access

 • База данни на SQL Server

 • Уеб услуга

 • Библиотека или списък с документи на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML файл

Следващите раздели предоставят информация и съображения за връзка към всеки от тези външни източници на данни.

База данни на Microsoft Office Access или SQL Server

InfoPath поддържа връзки към данни за бази данни на Access или SQL Server. За да свържете към друг тип база данни, можете да използвате уеб услуга, която работи с тази база данни.

Един формуляр може да прави заявки към база данни чрез основна или вторична връзка към данни и можете да изберете всякакъв брой таблици на база данни за връзка. Първата таблица, която изберете, е основната таблица. Всяка таблица, която изберете след това, трябва да съдържа поле, свързано с основната таблица. InfoPath прави опит да зададе тази зависимост, като съпоставя имената на полетата в двете таблици. Можете да изберете да използвате тази зависимост или да добавите своя зависимост на таблиците, когато създавате връзката към данни.

Формуляр да подавате данни към база данни чрез формуляри основна връзка към данни, ако шаблона за формуляр, който се базира формуляра и базата данни отговарят на следните изисквания:

 • Шаблонът за формуляр е не шаблон за формуляр, съвместим с браузър    InfoPath няма да създаде връзка към данни за подаване в основната връзка с данни, ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър. За да позволите на потребителите да подават данни във формуляр, който се базира на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, използвайте уеб услуга, която работи с базата данни.

 • Лявата таблица във всяка двойка свързани таблици в основния източник на данни съдържа първичен ключ    Поне една от връзките за всяка двойка свързани таблици трябва да съдържа първичен ключ от лявата таблица.

 • Никое от полетата в основния източник на данни на формуляр за магазина голям двоичен тип данни    InfoPath ще забрани връзката към данни за подаване, ако заявката включва полета, които могат да съхраняват голям двоичен тип данни, като например картини, изображения, OLE обекти, прикачени файлове, типът на данните на паметна бележка за Office Access или SQL тип данни.

Ако шаблонът на формуляра и базата данни отговарят на всички тези изисквания, InfoPath създава връзката към данни на подаване и конфигурира шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават своите формуляри. Можете да забраните връзката за подаване на данни в основната връзка към данни, ако искате потребителите да подават данните на формуляра чрез друга връзка към данни.

Когато проектирате шаблон на формуляр, който е базиран на база данни, InfoPath създава основен източник на данни, който съдържа полета за заявки и полета за данни, които отговарят на начина, по който данните се съхраняват в базата данни. InfoPath добавя също бутони Изпълняване на заявка и Нов запис в изгледа по подразбиране на шаблона на формуляр. Когато потребителят щракне върху бутона Изпълняване на заявка, InfoPath изпраща заявка с данните в полето за заявки към базата данни. Бутонът Нов запис изчиства всички данни, които се намират в момента във формуляра, и задава контролите, които са обвързани с полетата за данни, да показват стойността по подразбиране на полето за данни. Когато потребителят подаде данни към базата данни, всички промени в данните в полетата за данни променят съответните записи в базата данни. Ако потребителят изтрие данни от поле за данни, съответният запис се изтрива от базата данни. Най-накрая, всички данни, които са били добавени в полетата за данни, актуализират съответните полета или добавят съответните записи в базата данни.

Ако искате да свържете формуляр към база данни и основната връзка към данни вече е създадена за формуляра, можете да добавите вторична връзка към данни, която прави заявки към базата данни. Когато добавите вторична връзка към данни, InfoPath създава вторичен източник на данни с полета за заявки, полета за данни и групи, които отговарят на полетата в таблиците на базата данни. Можете да изберете няколко таблици на базата данни и да установите зависимост между таблиците, точно както бихте направили за основната връзка към данни.

Когато създавате вторична връзка към данни, която прави заявки за данни, можете да конфигурирате връзката да изпраща заявка всеки път, когато потребителят отвори формуляра, или да направите едно от следните неща, за да изпратите заявката:

 • Да добавите бутон, върху който потребителите могат да щракнат, за да обновят данните от връзката към данни.

 • Да създадете правило, което изпраща заявката, като използва връзката към данни.

 • Да напишете потребителски код, който изпраща заявката, когато бъде изпълнен.

Уеб услуга

Един формуляр може да прави заявки или да подава данни към уеб услуга или чрез основна, или чрез вторична връзка към данни. InfoPath спазва следните стандарти за връзки към уеб услуги:

 • Опростен протокол за достъп до обекти (SOAP)    SOAP е комуникационният протокол, който дефинира XML съобщенията, които се използват за комуникация с уеб услугата.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL е стандартът за XML схема, който се използва за описване на местоположението, комуникационните протоколи и интерфейсите за уеб услугата. InfoPath може да използва само уеб услуги със стил "документ/литерално".

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI е справочната услуга, която описва уеб услугите, предлагани от дадено предприятие.

Когато проектирате нов шаблон на формуляр, базиран на уеб услуга, InfoPath създава основна връзка към данни на уеб услугата и след това създава основен източник на данни, който съдържа полета за заявки, полета за данни и групи, които отговарят на XML схемата и уеб услугата.

Ако конфигурирате шаблона на формуляр да използва друга операция в същата уеб услуга или искате да използвате и друга уеб услуга, можете да добавите вторични връзки към данни в шаблона на формуляр. Когато добавите вторична връзка към данни, която прави заявки, InfoPath създава вторичен източник на данни с полета и групи, които отговарят на схемата на уеб услугата. Ако добавите вторична връзка към данни, която подава данни, можете да конфигурирате връзката да подава всички или само някои от данните във формуляра, в зависимост от параметрите в уеб услугата.

Когато създавате основна или вторична връзка към данни на уеб услуга, можете да укажете дали връзката само прави заявки, само подава данни или извършва и двете действия. Ако връзката прави заявки към данни, InfoPath добавят бутон Изпълняване на заявка в шаблона на формуляр. Когато потребителят щракне върху бутона Изпълняване на заявка, InfoPath изпраща заявка с данните в полетата за заявки към уеб услугата. Ако връзката подава данни, InfoPath разрешава функцията "Подаване" за формуляра. Когато конфигурирате връзка за подаване на данни, InfoPath определя какви данни се изискват от уеб услугата. Като се базирате на тази информация, можете да укажете кои полета в шаблона на формуляр трябва да подават данните си към уеб услугата.

Библиотека или списък с документи на сайт на SharePoint

Един формуляр може да прави заявки към данни чрез вторична връзка към данни на библиотека или списък с документи на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services. Формулярът може също да подава данни към библиотека с документи на сървър. Не можете да се свържете към библиотека или списък чрез основна връзка към данни.

Ако създавате вторична връзка към данни, която прави заявки към библиотека или списък с документи, InfoPath създава вторичен източник на данни за формуляра, който отговаря на колоните в библиотеката или списъка с документи.

Ако създавате вторична връзка към данни, която подава данни към библиотека с документи и искате тази връзка за подаване на данни да бъде основното действие на подаване за шаблона на формуляр, трябва да разрешите функцията "Подаване" за шаблона на формуляр и да го свържете с връзката към данни, като използвате диалоговия прозорец Опции на подаване (меню Инструменти, команда Опции на подаване). По подразбиране всички данни във формуляра се подават чрез връзката за подаване на данни. Ако искате да подадете само някои от данните, можете да направите това, като напишете потребителски код за шаблона на формуляр.

XML файл

Един формуляр може да прави заявки за данни чрез вторична връзка към данни към XML файл. Например можете да запишете работен лист на Microsoft Office Excel като XML файл и след това да използвате вторична връзка към данни за заявки и да покажете данните от файла във формуляра. Можете също да използвате вторична връзка към данни, за да правите заявки към данни към XML файл, за да извлечете данни от приложение на уеб сървър, което връща XML, като например приложение на Microsoft ASP.NET, Common Gateway Interface (CGI) скрипт или приложение, което използва приложен програмен интерфейс за Интернет сървър (ISAPI).

Приложение на уеб сървър

Можете да създадете вторична връзка към данни, която подава данни към приложение на уеб сървър, като например приложение на ASP.NET, CGI скрипт или приложение, което използва ISAPI. За да подадете данни към приложение на уеб сървър, трябва да конфигурирате шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни на формуляр и да конфигурирате опциите на подаване за връзката към данни, като изберете Уеб сървър (HTTP) в диалоговия прозорец Опции на подаване (меню Инструменти, команда Опции на подаване).

Забележка: Един формуляр може да има само една връзка към данни, която подава данни към приложение на уеб сървър. Не можете да конфигурирате шаблон на формуляр да позволява формулярите да използват правило, за да подават данни към приложение на уеб сървър.

Настройки на връзка в библиотека за връзки към данни

Ако няколко формуляра използват една и съща или подобни връзки към данни, помислете да съхранявате настройките за всяка връзка към данни във файл за връзка към данни в библиотека за връзки към данни на сървър, изпълняващ Office SharePoint Server 2007. Файлът за връзка към данни е XML файл, който съдържа информация за един външен източник на данни и има разширение на името на файла .xml или .udcx. Когато потребителят отвори формуляр, който се свързва с файл за връзка към данни, InfoPath използва настройките в този файл, за да се свърже към външния източник на данни. Предимствата на използването на файлове за връзка към данни са следните:

 • Няколко формуляра могат да използват един и същи файл за връзка към данни, така че няма нужда да създавате една и съща връзка към данни от начало за всеки формуляр.

 • Ако местоположението или настройките на връзката за външен източник на данни се променят, трябва да актуализирате само файла за връзка към данни, а не всеки шаблон на формуляр.

 • Файлът за връзка към данни може да съдържа допълнителна информация за удостоверяване, която може да се използва от сървъра, когато потребителят попълва формуляр, като използва браузър.

 • Формулярите, които се попълват в браузър, без да имат ниво на защита пълно доверие, могат да се свързват с компютър в друг домейн, ако всички връзки към данни във формуляра използват файлове за връзка към данни.

За да свържете формуляр с файл за връзка към данни, файлът трябва да се съхранява в библиотека за връзка към данни на сървър, изпълняващ Office SharePoint Server 2007 и трябва да спазва файловия формат Universal Data Connection (UDC) версия 2.0.

Забележка: Файловият формат UDC 2.0 е надстройка на версията 1.0, използвана от Microsoft Office FrontPage. InfoPath не може да използва файл за връзка към данни във формат на версията 1.0. Връзки към повече информация за библиотеки за връзка към данни и файлове за връзка към данни ще намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×