Връзка към или импортиране на данни от база данни на Azure SQL Server

Връзка към или импортиране на данни от база данни на Azure SQL Server

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да свържете или импортирате данни от база данни на SQL, която е добре функционираща, управлявана база данни, използвана за критични приложения. За повече информация вижте SQL база данни – базата данни в облака като услуга.

 • Когато се свързвате към данни, Access създава двупосочна връзка, която синхронизира промените в данните в Access и SQL базата данни.

 • Когато импортирате данни, Access създава еднократно копие на данните и следователно промените в данните не се синхронизират в Access или SQL базата данни.

Общ преглед на свързването на Access с SQL Server

Преди да започнете

Основна подготовка

Искате ли нещата да минат гладко? Тогава извършете следните подготовки, преди да свържете или импортирате:

 • Намерете името на сървъра на базата данни за Azure SQL Server, идентифицирайте необходимата информация за свързването и изберете метод за удостоверяване (Windows или SQL Server). За повече информация относно четирите метода за удостоверяване вижте Свързване към сървър (ядро на базата данни) и Защита на вашата база данни.

 • Идентифицирайте таблиците или изгледите, които искате да свържете или импортирате, и полетата с уникални стойности за свързаните таблици. Можете да се свържете или да импортирате повече от една таблица или изглед в една операция.

 • Помислете за броя на колоните във всяка таблица или изглед. Access не поддържа повече от 255 полета в таблица, така че Access свързва или импортира само първите 255 колони. За да заобиколите проблема, можете да създадете изглед в базата данни на Azure SQL Server, за да получите достъп до колони над ограничението.

 • Определете общото количество данни, които ще се импортират. Максималният размер на база данни на Access е два гигабайта, като се извади необходимото място за системните обекти. Ако базата данни на Azure SQL съдържа големи таблици, е възможно да не успеете да ги импортирате всички в една база данни на Access. В този случай помислете за свързване към данните вместо импортиране.

 • Защитете своята база данни на Access и информацията за връзка, която тя съдържа, с помощта на надеждно местоположение и парола за базата данни на Access. Това е особено важно, ако решите да запишете паролата на SQL Server в Access.

 • Планирайте осъществяването на допълнителни релации. Access не създава автоматично релации между свързани таблици в края на операцията по импортиране. Можете ръчно да създадете релациите между нови и съществуващи таблици с помощта на прозореца "Релации". За повече информация вижте Какво представлява прозорецът "Релации"? и Създаване, редактиране или изтриване на релация.

Конфигуриране на средата на вашия Azure SQL Server

Възможно е вашата организация вече да има акаунт за Microsoft Azure и база данни на Azure SQL Server, която да можете да използвате. Ако случаят не е такъв, можете да направите следното:

 1. Създайте акаунт за Azure. За повече информация вижте Създайте своя безплатен акаунт за Azure днес.

 2. Ако нямате удобен достъп до база данни на Azure SQL Server, можете да създадете своя собствена. За повече информация вижте Създаване на база данни на Azure SQL в портала на Azure.

Непременно запазете важната информация, така че да не я забравите, например идентификационните данни и имената на акаунтите.

Създаване на правило за защитната стена

Преди да се свържете към сървър на SQL база данни на Microsoft Azure, администраторът на базата данни трябва да създаде правила за защитната стена на сървърно ниво. Тези правила съдържат публичния IP адрес, който позволява клиентски достъп за всяко устройство до сървъра през защитната стена на Azure. Във вашата организация проверете какъв тип публичен IP адрес използвате – динамичен или статичен:

 • Ако публичният ви IP адрес е статичен, той остава винаги един и същ. Можете да зададете правило за защитната стена с един публичен IP адрес.

 • Ако публичният ви IP адрес е динамичен, той може да се променя с течение на времето. Трябва да зададете правило за защитната стена с диапазон от публични IP адреси. Имайте предвид, че публичният IP адрес, използван от вашето устройство, за да се свърже с SQL базата данни на Azure, може да е различен от публичния IP адрес, показан в конфигурационните настройки за публичен IP адрес на компютъра ви.

За да избегнете объркване, ви препоръчваме да използвате следните процедури:

 1. Влезте в своя акаунт за Microsoft Azure и отидете в портала на Windows Azure.

 2. На страницата "SQL база данни на Microsoft Azure" щракнете върху вашата база данни.

 3. В екрана за бърз поглед щракнете върху Управление на разрешени IP адреси и след това направете едно от следните неща:

  Създаване на правило за защитната стена за едно устройство    Използвайте този подход за тестване и развойна работа или в средата на малка фирма, както и когато знаете, че вашият публичен IP адрес е статичен.

  • В секцията Разрешени IP адреси изберете Добавяне към разрешени IP адреси, за да разрешите достъп на вашия IP адрес до базата данни през защитната стена. Порталът на Azure показва правилния публичен IP адрес за вашето клиентско устройство над секцията с имена на правила.

  Създаване на правило за защитната стена за диапазон от IP адреси Използвайте този подход, за да разрешите достъп за много потребители в локална среда или когато знаете, че публичният ви IP адрес е динамичен. Обърнете се към вашия ИТ отдел или интернет доставчика, за да получите група от публични IP адреси.

  1. Под ИМЕ НА ПРАВИЛО въведете смислено име за правилото.

  2. Под НАЧАЛЕН IP АДРЕС въведете номера на началния публичен IP адрес за диапазона.

  3. Под КРАЕН IP АДРЕС въведете номера на крайния публичен IP адрес за диапазона.

Възможно е да са необходими до пет минути, за да влезе в сила правилото за защитната стена. За повече информация вижте Правила за защитна стена за SQL база данни на Azure в портала на Azure.

Етап 1: Първи стъпки

 1. Изберете Външни данни > Нов източник на данни > От база данни > От SQL Server.

 2. В диалоговия прозорец Получаване на външни данни – ODBC база данни направете едно от следните неща:

  • За да импортирате данни, изберете Импортиране на първичните данни в нова таблица в текущата база данни.

  • За да създадете връзка към данни, изберете Свързване към източника на данни чрез създаване на свързана таблица.

 3. Изберете OK.

Етап 2: Създаване или повторна употреба на DSN файл

Можете да създадете DSN файл или да използвате повторно съществуващ такъв. Използвайте DSN файл, когато искате да разчитате на една и съща информация за свързване при различни операции на свързване и импортиран или да споделяте с друго приложение, което също използва DSN файлове. Можете да създадете DSN файл директно, като използвате диспечера за връзка с данни. За повече информация вижте Администриране на ODBC източници на данни.

Въпреки че все още можете да използвате предишни версии на SQL ODBC драйвера, ви препоръчваме да използвате версия 13.1, която има много подобрения и която поддържа новите функции на SQL Server 2016. За повече информация вижте Microsoft ODBC драйвер за SQL Server в Windows.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Ако DSN файлът, който искате да използвате, вече съществува, изберете го от списъка.

   Диалогов прозорец "Избор на източник на данни"

   В зависимост от това кой метод за удостоверяване сте въвели в информацията за връзка, може да се наложи да въведете паролата отново.

  • За да създадете нов DSN файл:

   1. Изберете Създай.

    Диалогов прозорец "Създаване на нов източник на данни"
   2. Изберете ODBC Driver 13 за SQL Server и след това изберете Напред.

   3. Въведете име за DSN файла или щракнете върху Преглед за създаване на файла в друго местоположение.

 2. Щракнете върху Напред, за да прегледате обобщената информация, и след това щракнете върху Готово.

Етап 3: Използвайте съветника за създаване на нов източник на данни към SQL Server

В съветника Създаване на нов източник на данни към SQL Server направете следното:

 1. На страница едно въведете информация за идентификация:

  • В полето Описание по желание въведете документна информация за DSN файла.

  • В полето Сървър въведете името на базата данни на Azure SQL Server. Например въведете "myAzureDB.database.windows.net". Не щраквайте върху стрелката надолу.

 2. На втора страница изберете един от следните методи за удостоверяване:

 3. На страници три и четири изберете различните опции, за да персонализирате своята връзка. За повече информация за тези опции вижте Microsoft ODBC драйвер за SQL Server.

 4. Появява се екран, за да потвърдите настройките. Изберете Тест на източника на данни, за да потвърдите вашата връзка.

 5. Може да се наложи да влезете в базата данни. В диалоговия прозорец Влизане в SQL Server въведете ИД за влизане и парола. За да промените допълнителните настройки, изберете Опции.

Етап 4: Изберете таблиците за свързване или импортиране

 1. В диалоговия прозорец Таблици за свързване или Импортиране на обекти под Таблици изберете всяка таблица (или изглед), която искате да свържете или импортирате, и след това щракнете върху OK.

  Списък с таблиците за свързване или импортиране
 2. При операция свързване решете дали да изберете Запиши паролата.

  Защита    Избирането на тази опция премахва нуждата да въвеждате идентификационни данни всеки път, когато отваряте Access и получавате достъп до данните. Но това съхранява нешифрована парола в базата данни на Access, което означава, че хората, които имат достъп до съдържанието на източника, могат да видят потребителското име и паролата. Ако изберете тази опция, настоятелно препоръчваме да съхранявате базата данни на Access в надеждно местоположение и да създадете парола за базата данни на Access. За повече информация вижте Как да решите дали да се доверите на база данни и Шифроване на база данни с помощта на парола за база данни.

Етап 5: Създайте спецификации и задачи (само при импортиране)

Резултати

Когато операция на свързване или импортиране завърши, таблиците се показват в навигационния екран със същото име като таблица на SQL Server или изглед на комбинирано с името на собственика. Ако например името на SQL е dbo. Продукт, името на Access е dbo_Product. Ако това име вече се използва, Access добавя "1" към ново име – например dbo_Product1. Ако dbo_Product1 също вече се използва, Access ще създаде dbo_Product2 и т.н. Но можете да преименувате таблиците с нещо по-смислено.

При операцията за импортиране Access никога не записва върху таблица в базата данни. Въпреки че не можете да добавяте директно данни на SQL Server към съществуваща таблица, можете да създадете заявка за добавяне, за да добавите данни, след като сте импортирали данни от подобни таблици.

При операцията за свързване, ако колоните са само за четене в таблица на Azure SQL Server, те също са само за четене в Access.

Съвет    За да видите низа на връзката, посочете таблицата в навигационния екран на Access.

Актуализиране на дизайна на свързаната таблица

Не можете да добавяте, изтривате или променяте колоните или да променяте типа данни в свързана таблица. Ако искате да направите промени в дизайна, направите ги в базата данни на Azure SQL Server. За да видите промените в дизайна в Access, актуализирайте свързаните таблици:

 1. Изберете Външни данни > Диспечер на свързани таблици.

 2. Изберете всяка свързана таблица, която искате да актуализирате, изберете OK и след това изберете Затвори.

Сравняване на типове данни

Типовете данни на Access са с различни имена от типовете данни на SQL Server. Например колоната Azure SQL Server с типа данни bit се импортира или свързва в Access с тип данни Yes/No. Таблицата по-долу сравнява типовете данни на Azure SQL Server и Access.

Тип данни на SQL Server

Тип данни на Access

Размер на полето в Access

bigint

Голямо число

Вижте Използване на типа данни "Голямо число".

binary (размер на полето)

Binary

Същият като размера на полето в SQL Server

bit

Yes/No

char (размер на поле), където размерът на полето е по-малък или равен на 255

Text

Същият като размера на полето в SQL Server

char (размер на поле), където размерът на полето е по-голям на 255

Паметна бележка

datetime

Дата/час

decimal (точност, мащаб))

Число

Decimal (свойствата за точност и мащаб на Access съвпадат с точността и мащаба на SQL Server.)

float

Число

Double

image

OLE Object

int

Число

Long Integer

money

Currency

nchar (размер на поле), където размерът на полето е по-малък или равен на 255

Text

Същият като размера на полето в SQL Server

nchar (размер на поле), където размерът на полето е по-голям на 255

Паметна бележка

ntext

Паметна бележка

numeric (точност, мащаб))

Число

Decimal (свойствата за точност и мащаб на Access съвпадат с точността и мащаба на SQL Server.)

nvarchar (размер на поле), където размерът на полето е по-малък или равен на 255

Text

Същият като размера на полето в SQL Server

nvarchar (размер на поле), където размерът на полето е по-голям на 255

Паметна бележка

nvarchar(MAX)

Memo

real

Число

Single

smalldatetime

Date/Time

smallint

Number

Integer

smallmoney

Currency

sql_variant

Text

255

text

Паметна бележка

timestamp

Binary

8

tinyint

Число

Byte

uniqueidentifier

Number

Replication ID

varbinary

Binary

Същият като размера на полето в SQL Server

varbinary (MAX)

OLE Object

varchar (размер на поле), където размерът на полето е по-малък или равен на 255

Text

Същият като размера на полето в SQL Server

varchar (размер на поле), където размерът на полето е по-голям на 255

Паметна бележка

varchar(MAX)

Паметна бележка

xml

Memo

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×