Вмъкване на текстово поле

В шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath можете да използвате текстово поле, за да събирате информация от потребители или за да показвате данни от база данни или друг външен източник на данни.

В тази статия

Кога да използвате текстово поле

Опитът на потребителя

Вмъкване на текстово поле

Съвети за оформление

Кога да използвате текстово поле

Използвайте текстово поле, когато искате да:

 • Разрешите на потребителите да въвеждат обикновен текст с какъвто и да е обем във формуляр.

 • Покажете информация като резултата от формула или текущата дата.

В следващата илюстрация текстовите полета се използват за събиране на информация за контакт от потребителите.

Three text boxes for collecting information

По подразбиране, когато вмъквате текстово поле във вашия шаблон на формуляр, InfoPath добавя текстово поле с един ред. Ако искате текстовото поле да показва няколко реда от текст, можете да разрешите нови абзаци или текст на повече редове за текстовото поле, след като го вмъкнете. Също така можете да използвате RTF текстово поле.

Сродни контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на текстовите полета, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

RTF текстово поле    Като обикновено текстово поле RTF текстовото поле позволява на потребителите да въвеждат, редактират или виждат текст. За разлика от текстовото поле, RTF текстовото поле показва няколко реда текст по подразбиране. Потребителите могат също да добавят елементи за форматиране в RTF текстово поле като получерен или текст в курсив, картини и таблици. Форматираните данни в RTF текстово поле се съхраняват като Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), което може да не е съвместимо с източниците на данни, които очакват кратки поредици от обикновен текст.

Поле за израз    Полето за израз обикновено се използва за показване на текст само за четене, за показване на стойност от друга контрола във формуляра или за създаване на формула, базирани на изрази на език XPath. За разлика от текстовото поле, полето за израз не съхранява или записва данни. По тази причина трябва да използвате поле за израз само ако не искате да записвате неговата стойност или да имате препратка към него в друга формула.

Можете да използвате текстови полета самостоятелно или да ги добавите в повтаряща се таблица, секция; раздел или други контроли, свързани с оформлението. Например текстовите полета често се появяват в клетки на повтаряща се таблица.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Въвеждането на данни в текстово поле е лесно. Потребителите поставят курсора на мишката в текстовото поле и след това въвеждат исканата информация. Данните се появяват във формуляра като обикновен текст.

Съвет: Ако искате потребителите да могат да прилагат форматиране на знак в текста на текстово поле, можете да използвате RTF текстово поле вместо стандартно текстово поле.

Текстовите полета включват няколко познати функции на системата Microsoft Office. Например ако потребителите сбъркат дума в текстово поле, те ще видят познатото вълнообразно подчертаване в червено, което сигнализира за възможна правописна грешка.

Освен проверката на правопис, функцията "Автодовършване" също е разрешена за текстовите полета по подразбиране. Автодовършването записва предишни записи, които потребителите са въвели във формуляр. Когато потребителят въведете първите няколко знака в текстово поле, InfoPath извежда списък на възможни съвпадения от записите, които потребителят е въвел преди. Това улеснява потребителите да въвеждат повтарящи се или често срещани данни, като например тяхното име или адрес, във формулярите, които попълват.

Забележка: Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, някои функции като проверката на правопис не са налични за използване в InfoPath, защото не работят в уеб браузър.

Най-горе на страницата

Вмъкване на текстово поле

Процедурата за вмъкване на текстово поле леко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда едно текстово поле, когато е избрано в режим на проектиране.

Text box selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. Текстовите полета винаги са обвързани с полета. В следващия пример текстовото поле Фамилно име във формуляра е обвързано с полето LastName в прозореца на задачите Източник на данни.

relationship between text box on form template and field in data source

Вмъкване на текстово поле в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Текстово поле.

 4. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:). Например ако текстовото поле е за фамилното име на потребителя, можете да въведете Фамилно име:.

Вмъкване на текстово поле в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. При този сценарий можете да включите текстово поле, плъзгайки поле от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр или вмъквайки текстово поле от прозореца на задачите Контроли, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Текстово поле.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на текстово поле изберете полето, в което искате да съхранявате данните на текстовото поле и след това щракнете върху OK.

 5. InfoPath използва името на полето или групата като етикет на контролата. Ако е необходимо, променете текста на етикета.

  Съвет: Можете да използвате също и прозореца на задачите Източник на данни, за да вмъквате контроли. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху полето, към което искате да обвържете текстовото поле и след това изберете Текстово поле от контекстното меню.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Преди да вмъкнете текстови полета във вашия шаблон на формуляр, помислете как искате да ги подредите. Можете да добавите текстови полета, плъзгайки ги на желаното място във вашия шаблон на формуляр, но така ще бъдат подредени случайно. Ако искате повече организираност във вашия шаблон на формуляр, можете да добавите таблица на оформлението и след това да вмъкнете етикети и контроли в отделните клетки, така че да се подравняват добре. В следващата илюстрация се използва таблица на оформлението с четири реда и две колони за подреждане на етикети и контроли.

Text boxes inside layout table in design mode

В допълнение на използването на таблици на оформлението за организиране на текстовите полета, можете да направите едно или повече от следните неща:

 • За да промените размера на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, чийто размер искате да промените, в менюто Форматиране щракнете върху Свойства, изберете раздела Размер и след това задайте необходимите настройки.

 • Преоразмерете текстовите полета във вашия шаблон на формуляр, за да побират дължината на текста, който очаквате потребителите да въвеждат в полетата.

 • За да промените границата или цвета на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, които искате да промените, в менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване, изберете раздела Граници и след това задайте необходимите настройки.

 • За да персонализирате текста, който се появява в текстово поле, използвайте полетата Шрифт и Размер на шрифта в лентата с инструменти Форматиране. За да промените шрифта и размера на шрифта за всички текстови полета във вашия шаблон на формуляр наведнъж, изберете текстовото поле, което съдържа форматирането, което искате и след това щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли текстово поле в менюто Форматиране.

 • За да видите как ще изглеждат вашите текстови полета с действителен текст вътре в тях, щракнете върху Примерни данни в менюто Изглед. Това ще ви помогне да получите представа как ще изглежда формулярът, когато потребителите го попълват.

 • Използвайте полета, за да настроите интервалите около текстовото поле. Използвайте допълване, за да настроите интервалите около текста в текстовото поле. И двете настройки можете да намерите в раздела Размер в диалоговия прозорец Свойства на текстовото поле.

 • Понякога текстът в текстово поле и етикета отляво на текстовото поле може да се появяват леко неподравнени. За да ги подравните бързо, щракнете двукратно върху текстовото поле, изберете Подравняване от раздела Размер и след това щракнете върху Приложи. Ако етикетът и текстовото поле са в различни клетки в таблица на оформлението, щракнете с десния бутон на мишката върху клетката, която съдържа етикета, изберете Свойства на таблицата от контекстното меню и след това щракнете върху Центрирано под Вертикално подравняване в раздела Клетка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×