Вмъкване на повтаряща се секция

Ако вмъкнете повтаряща се секция във вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, потребителите ще могат да добавят няколко екземпляра на тази секция, когато попълват формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр.

В тази статия

Кога да използвате повтаряща се секция

Опитът на потребителя

Вмъкване на повтаряща се секция

Съвети за оформление

Кога да използвате повтаряща се секция

Повтарящата се секция е контрола, която съдържа други контроли и се повтаря, когато е необходимо. Използвайте повтаряща се секция, когато искате да:

 • Съберете няколко екземпляра от един същи тип данни. Например в шаблон на формуляр за отчет на продажби можете да използвате повтаряща се секция, за да събирате направени продажби от вашия екип по продажбите.

 • Покажете променливи данни във формуляр. Например ако вашият шаблон на формуляр е свързан към база данни със записи за служителите, можете да използвате повтаряща се секция за показването на съответните записи при заявка към базата от данни от страна на потребител на InfoPath. Ако се връща един запис, потребителят ще види само една секция от формуляра. При връщането на десет записа ще види десет секции.

 • Избегнете празни контейнерни области, които отнемат важно пространство във вашия шаблон на формуляр.

Представете си шаблон на формуляр за здравно осигуряване, в който кандидатстващите трябва да въведат имената и годините на децата си. В печатната версия на формуляра може да видите три контейнера, като се предполага, че повечето хора имат три или по-малко деца. Тези с повече от три деца трябва да въведат информацията за останалите деца под тези контейнери или на гърба на формуляра.

Във версията на формуляра на InfoPath можете да използвате повтаряща се секция, за да могат кандидатстващите лесно да добавят колкото деца е нужно. Картината по-долу показва как изглежда това за кандидат, който попълва формуляра.

Repeating section on form

Когато вмъквате повтаряща се секция във вашия шаблон на формуляр, всъщност вмъквате празен контейнер. За да бъде полезна повтарящата се секция, трябва да вмъкнете други контроли вътре в нея.

Сродни контроли

InfoPath включва други контроли, които са подобни на повтарящите се секции, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Повтаряща се таблица    Ако искате потребителите да могат да добавят редове в таблица, можете да използвате повтаряща се таблица вместо повтаряща се секция във вашия шаблон на формуляр. Например можете да представите списъчни данни, например позиции от фактура, в таблица, за да могат потребителите, ако е нужно, да добавят допълнителни редове към таблицата. В крайна сметка използването на повтаряща се таблица вместо повтаряща се секция е въпрос на предпочитание. И с двете контроли можете да събирате и показвате няколко типа данни едновременно.

Секция    Секциите се използват за организиране на групи от сродни контроли. Ако използвате секция вместо повтаряща се секция, потребителите няма да могат да добавят допълнителни секции в техния формуляр.

Повтаряща се група за избор    Групите за избор съдържат две или повече секции. По подразбиране една от тези секции се появява във формуляра. Потребителите могат да изберат да я заменят с друга секция. Групите за избор могат също да бъдат вмъквани във формуляр няколко пъти от потребителя.

Повтаряща се рекурсивна секция    Както повтарящата се секция повтарящата се рекурсивна секция може да бъде вмъквана няколко пъти във формуляр. Когато потребителите вмъкват няколко екземпляра на повтаряща се секция, всяка нова секция се вмъква под предишната секция, една след друга. При повтарящата се рекурсивна секция всяка нова секция се вмъква в съществуваща секция, давайки като резултат множество от вложени секции. Това е полезно, когато искате да създадете йерархично съдържание като структура.

Допълнителна секция    Ако в шаблона на формуляр добавите повтаряща се секция, тя винаги ще се появява, когато потребителят за първи път отвори формуляра. Допълнителните секции, от друга страна, по подразбиране са скрити. Вашите потребители могат да решат дали да включат допълнителната секция във формуляра. Например във формуляр за доставка на поръчка някои потребители може да искат да коментират материалите, които възнамеряват да поръчат. Можете да вмъкнете допълнителна секция и да добавите RTF текстово поле с етикет Бележки в тази допълнителна секция. Потребителите могат да добавят допълнителната секция според нуждата, като за целта могат да щракнат върху пояснителния текст под допълнителната секция.

Списъчна контрола    Списъчните контроли са най-опростеният тип повтарящи се контроли, които са полезни, когато искате потребителите да могат да добавят произволен брой елементи към списък с елементи – номериран, с водещи символи или прост. Можете например да използвате контрола за списък с водещи символи, за да съберете няколко елемента за действия в списък с въпроси.

Контрола образец/детайл    Контролата образец/детайл е комплект от две свързани контроли. Контролата образец винаги е повтаряща се таблица. Контролата детайл може да бъде или повтаряща се таблица, или повтаряща се секция. Можете да използвате контролата образец/детайл, за да свържете една контрола с друга, така че селекцията в първата контрола да определя какво да се появява във втората контрола.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Когато потребителите преместят показалеца на мишката над повтарящата се секция, в горния ляв ъгъл се появява син бутон със стрелка. Това е бутонът на контекстното меню. Потребителите могат да щракнат върху този бутон, за да видят опции за вмъкване или премахване на повтарящата се секция.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Най-горе на страницата

Вмъкване на повтаряща се секция

Процедурата за вмъкване на повтаряща се секция малко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда една повтаряща се секция, когато е избрана в режим на проектиране.

Repeating section selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. Повтарящите се секции обикновено са обвързани с повтаряща се група в източника на данни на шаблона на формуляр, въпреки че могат да бъдат обвързани и с повтарящо се поле.

В следващия пример повтарящата се секция Деца в шаблона на формуляр е обвързана с повтарящата се група dependent в прозореца на задачите Източник на данни. Всяка контрола в повтарящата се секция е обвързана със съответно поле, което е част от групата на повтарящата се секция.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Вмъкване на повтаряща се секция в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Повтаряща се секция.

 4. За да добавите контроли в повтарящата се секция, плъзнете контролите, които искате, от прозореца на задачите Контроли в повтарящата се секция във вашия шаблон на формуляр.

  Забележка : Не бива да премествате контрола, която вече е в раздела в шаблона за формуляр, освен ако полето на контролата не е вече част от групата на раздела в източника на данни. В противен случай привързването на контролата може да не работи.

 5. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над нея.

Вмъкване на повтаряща се секция в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. При този сценарий можете да добавите повтаряща се секция, като плъзгате повтаряща се група от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр или вмъквате повтарящата се секция, използвайки прозореца на задачите Контроли, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Повтаряща се секция.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на повтаряща се секция изберете повтарящата се група, в която искате да съхранявате данните на повтарящата се секция, и след това щракнете върху OK.

 5. Добавете контроли в повтарящата се секция и след това ги обвържете с подходящите полета в източника на данни.

 6. InfoPath използва името на полето или групата като етикет на контролата. Ако е необходимо, променете текста на етикета.

  Съвет : Можете да използвате също и прозореца на задачите Източник на данни, за да вмъквате контроли. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху повтарящата се група, към която искате да обвържете повтарящата се секция, и след това изберете Повтаряща се секция от контекстното меню.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Преди да вмъкнете контроли в повтарящата се секция, помислете как искате да подредите тези контроли. Контролите могат да се добавят като свободни форми чрез плъзгане на произволно място в секцията. Ако пък искате по-голям контрол върху оформлението, в повтарящата се секция можете да добавите таблица на оформлението, след което да вмъкнете етикети и контроли в отделните клетки, за да се подредят добре. В следващия пример проектантът на формуляра е използвал таблица на оформлението с един ред и три колони, за да подреди контролите в повтаряща се секция.

layout table used to arrange controls in repeating section

В допълнение на използването на таблици на оформлението, можете да направите едно или повече от следните неща:

 • За да промените размера на няколко повтарящи се секции наведнъж, изберете повтарящите се секции, чийто размер искате да промените, в менюто Форматиране щракнете върху Свойства и след това задайте необходимите настройки в раздела Размер.

 • За да промените границата или цвета на повтаряща се секция, изберете я в шаблона на формуляра, в менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване, изберете раздела Граници и след това задайте необходимите настройки.

 • За да видите как ще изглеждат контролите във вашата повтаряща се секция с действителен текст вътре в тях, щракнете върху Примерни данни в менюто Изглед. Това ще ви помогне да получите представа как ще изглежда формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, когато потребителят го попълва.

 • Понякога текстът в контролите в повтаряща се секция и етикетите отляво на тези контроли може да се появяват леко неподравнени. За да ги подравните бързо, щракнете двукратно върху контролата, изберете Подравняване от раздела Размер и след това щракнете върху Приложи. Ако етикетът и контролата са в различни клетки в таблица за оформление, щракнете с десния бутон на мишката върху клетката, която съдържа етикета, изберете Свойства на таблицата от контекстното меню и след това щракнете върху Центрирано под Вертикално подравняване в раздела Клетка.

 • Опцията Вертикално повторение е избрана по подразбиране. Това значи, че когато потребителите добавят повтарящи се раздели, те се появяват във вертикална подредба по продължението на формуляра. Можете да изберете повтарящият се раздел да се разширява хоризонтално. Това ви позволява да създавате коренно различни оформления. Например можете да създадете шаблон за формуляр, който да наподобява календар. Опцията Хоризонтално повторение не се поддържа в шаблони за формуляри, съвместими с браузъри.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×