Вмъкване на контрола за картина

Ако искате вашите потребители да могат да вмъкват картини във формуляр на Microsoft Office InfoPath, можете да използвате контрола за картина във вашия шаблон на формуляр. Контролата за картина позволява на потребителите да вмъкват картина в определена област на формуляра. Данните на картината след това се записват в основния файл (.xml) на формуляра. Картините, които потребителите вмъкват в контрола за картина, могат да бъдат всякакъв тип картина, който Windows Internet Explorer може да покаже.

В тази статия

Кога да използвате контрола за картина

Опитът на потребителя

Съображения за съвместимост

Вмъкване на контрола за картина

Съвети за оформление

Кога да използвате контрола за картина

Използвайте контрола за картина, когато искате да:

 • Добавите празно място във вашия шаблон на формуляр, където потребителите да могат да вмъкват картини, включително снимки, графична колекция и чертежи.

 • Добавите постоянна картина във вашия шаблон на формуляр, която не може да бъде заменена или изтрита, като например емблема на компанията.

 • Добавите временна картина във вашия шаблон на формуляр, която може да бъде изтрита или заменена от потребителя, като например снимка контейнер.

 • Запишете данни на картина като кодирани данни във файловете (.xml) на формуляра на потребителя. InfoPath използва кодиране base64, за да кодира и декодира двоичен файлове като .gif или .jpg файлове.

 • Запишете данни на картина като препратка на хипервръзка във файловете (.xml) на формуляра на потребителя.

 • Покажете изображения във вашия шаблон на формуляр, извлечени от база данни или друг външен източник на данни.

В следващата илюстрация се използва контрола за картина в шаблон на формуляр за застрахователно искане за събиране на снимки на повреди на превозни средства от собственици на застрахователни полици. Проектантът на формуляра е поставил контролата за картина в повтаряща се секция, така че потребителите могат да добавят във формулярите толкова снимки, колкото е необходимо.

A picture control inside a repeating section on a form template

Когато добавяте контрола за картина във вашия шаблон на формуляр, InfoPath вмъква празна контрола за картина по подразбиране. Потребителите могат да добавят картина в празната контрола за картина, когато попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. Ако искате, можете да укажете картина по подразбиране, вместо да оставяте контролата за картина празна. Можете също да укажете дали потребителите могат да преглеждат, изтриват или заменят картини, които сте вмъкнали в контрола за картина.

Сродни контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на контролите за картина, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Контрола за ръкописна картина    Контролата за ръкописна картина изглежда и работи като контрола за картина. Но контролата за ръкописна картина позволява на потребителите да създават чертежи или скици с перо на таблет, използвайки Tablet PC, и не им позволява да вмъкват снимки или други картини. И двете контроли могат да съхраняват base64 кодирани данни в основния XML. Но контролата за картина може да съхранява и данни на картина като хипервръзка в XML.

Контрола за прикачен файл    Ако искате потребителите да могат да прикачват документи, работни листове, презентации и други файлове в техните формуляри, можете да използвате контрола на прикачен файл вместо контрола за картина.

RTF текстово поле    Ако вашият шаблон на формуляр съдържа контроли RTF текстово поле и ако сте разрешили пълно форматиране на RTF текст, потребителите ще могат да добавят картини в тези RTF текстови полета.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

В зависимост от проекта на вашия шаблон на формуляр, когато вмъквате контрола за картина, потребителите ще виждат или картина по подразбиране (указана от вас), или икона на картина и текста на подсказване Щракнете тук, за да вмъкнете картина. В следващия пример потребителите, които попълват формуляр за застрахователен иск, могат да щракнат върху контрола за картина, за да вмъкнат снимка на превозното средство. В този пример проектантът на формуляра е поставил контролата за картина в повтаряща се секция, за да събере няколко снимки от потребителя.

Picture control inside repeating section

Когато потребителите щракнат в контролата за картина, те могат да потърсят картина, използвайки диалоговия прозорец Вмъкване на картина. Когато вмъкнат файл на картина, контролата за картина се преоразмерява автоматично, за да побере размерите на картината.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, контролите за картина не са налични в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Ако искате потребителите да могат да вмъкват картини в шаблон за формуляр, разрешен за браузър, можете да подслоните InfoPath като контрола на формуляр на Microsoft ASP.NET в уеб страница и да напишете код от страна на сървър, за да вмъкнете картината в XML файла на шаблона на формуляр като base64 кодирани данни. Също така можете да използвате RTF текстово поле във вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър, което позволява на потребителите да вмъкват свързани изображения. Това ви позволява да записвате данните на картината като хипервръзка в основния XML.

Най-горе на страницата

Вмъкване на контрола за картина

Процедурата за вмъкване на контрола за картина малко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда една празна контрола за картина, когато е избрана в режим на проектиране.

Picture control selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани и необвързани. Когато една контрола е обвързана, тя е свързана с поле или група в източника на данни така, че данните, въведени в контролата, се записват в лежащия в основата на формуляра (.xml) файл. Когато една контрола е необвързана, тя не е свързана с поле или група и данните, въведени в контролата, не се записват. Когато избирате или премествате показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона на свързване. Текстът указва групата или полето, с което контролата е обвързана към източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако има нещо нередно с обвързването, вместо зелената ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за формуляра се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен вид в прозореца за задачи Източник на данни. Контролите за картина са винаги обвързани с полета. В следващия пример контролата за картина в шаблона на формуляр е обвързана с полето photoFile в прозореца на задачите Източник на данни.

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Вмъкване на контрола за картина в нов празен шаблон на формуляр

Когато използвате нов, празен шаблон, квадратчето Автоматично създаване на източник на данни в прозореца на задачи Контроли е отметнато по подразбиране. Това разрешава на InfoPath автоматично да създава полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи се представят от икони на папка и файл в прозореца на задачи Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Картина.

 4. В диалоговия прозорец Вмъкване на контрола за картина направете едно от следните неща:

  • За да запишете данните на картината във формуляра на потребителя, щракнете върху Включени във формуляра. Когато изберете тази опция, InfoPath използва тип данниПрикачена картина или файл (base64) за контролата за картина и данните на картината се кодират в основните файлове (.xml) на формуляра. Включването на картината във формуляра е добър избор, ако искате да запазите формуляра и неговите данни преносими.

  • За да покажете картина, която е свързана, но не и записана с формуляра на потребителя, щракнете върху Като връзка. Когато изберете тази опция, InfoPath използва Хипервръзка (anyURI) като тип на данните за контролата за картина и данните на картината се съхраняват като хипервръзка в основните файлове (.xml) на формуляра. Свързването с картина е добър избор, ако смятате, че потребителите ще трябва да актуализират свързаната картина или ако искате да намалите размера на файла на формуляра на потребителя.

   Забележка : Когато разглеждат свързани изображения във формуляр, потребителите трябва да имат достъп до местоположението на файла източник на картината. В противен случай картината няма да се появи във формуляра.

 5. По подразбиране в шаблона на формуляр се вмъква контрола за картина с текст в контейнер Щракнете тук, за да вмъкнете картина.

 6. Ако изберете да включите данните на картината във формулярите на вашите потребители на стъпка 4, можете да укажете фонова картина.

  Как?

  1. Щракнете двукратно върху контролата за картина във вашия шаблон на формуляр.

  2. Изберете раздела Данни.

  3. Под Обвързване в раздела Данни щракнете върху Задаване на картина по подразбиране и след това изберете Преглед.

   Забележка : Тази опция не е налична, ако сте избрали Като връзка по-рано в тази процедура.

  4. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина изберете картината, която искате.

 7. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:).

Вмъкване на контрола за картина в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате дизайна на шаблона за формуляр върху съществуващ XML файл, база данни или интернет услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. При този сценарий можете да включите контрола за картина, плъзгайки поле от прозореца на задачите Източник на данни в шаблона на формуляр или вмъквайки контрола за картина от прозореца на задачите Контроли, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Картина.

 4. В диалоговия прозорец Вмъкване на контрола за картина направете едно от следните неща:

  • За да запишете данните на картината във формуляра, щракнете върху Включени във формуляра. Когато избирате тази опция, трябва да обвържете контролата за картина с поле с тип на данните Прикачена картина или файл (base64) .

  • За да покажете картина, която е свързана, но не и записана с формуляра, щракнете върху Като връзка. Когато избирате тази опция, трябва да свържете контролата за картина с поле с тип на данни Хипервръзка (anyURI).

 5. В диалоговия прозорец Свързване на картина изберете полето, в което искате да съхранявате данните на контролата за картина, и след това щракнете върху OK.

  По подразбиране в шаблона на формуляр се вмъква контрола за картина с текст в контейнер Щракнете тук, за да вмъкнете картина.

 6. Ако изберете да включите данните на картината във формулярите на вашите потребители на стъпка 4, можете да укажете картина по подразбиране, която да се появява в контролата.

  Как?

  1. Щракнете двукратно върху контролата за картина във вашия шаблон на формуляр.

  2. Изберете раздела Данни.

  3. Под Обвързване щракнете върху Задаване на картина по подразбиране и след това изберете Преглед.

   Забележка : Тази опция не е налична, ако сте обвързали контролата за картина с поле с тип на данните Хипервръзка (anyURI) по-рано в тази процедура.

  4. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина изберете картината, която искате.

 7. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:).

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на вашата контрола за картина:

 • Използването на таблица на оформлението за целите на подреждането винаги е добра идея, независимо с какъв тип контрола работите.

 • Вмъкването на контрола за картина в област на превъртане може да бъде полезно, когато искате фиксирана област във вашия шаблон на формуляр, която ще се превърта, за да побере големи картини.

 • За да промените ширината на няколко контроли за картина наведнъж, изберете контролите, чийто размер искате да промените, натиснете клавишите ALT+ENTER, изберете раздела Размер и след това в полето Ширина въведете ново число.

 • За да промените границата или цвета на контрола за картина, изберете я в шаблона на формуляра, в менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване и след това задайте необходимите настройки.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×